Aktualności


Ulgi podatkowe - wszystko co musisz wiedzieć
Fakturownia - aktualności

Ulgi podatkowe - wszystko co musisz wiedzieć

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2023-03-28

Ulgi podatkowe to zwolnienia lub zmniejszenia obowiązku podatkowego przysługujące podatnikom na różnych zasadach. 

W Polsce istnieje wiele rodzajów ulg podatkowych, mających na celu zachęcenie podatników do podejmowania określonych działań lub inwestycji, a także pomocy w sytuacjach trudnych, takich jak opieka nad dzieckiem czy niepełnosprawność podatnika lub osoby na utrzymaniu podatnika. 

W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze ulgi podatkowe w Polsce.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Ulga na Internet

Ulga na Internet to ulga podatkowa, która przysługuje osobom, które opłacają abonament za dostęp do Internetu. 

Ulga wynosi 760 zł rocznie i można z niej skorzystać, jeśli opłata za dostęp do Internetu została opłacona w całości przez podatnika.

Sprawdź także: Dwustopniowe logowanie - dlaczego należy z niego korzystać?

Ulga termomodernizacyjna

Jest to ulga na zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją, a także inwestycje w odnawialne źródła energii.

Podatnik ma możliwość skorzystania z tej ulgi, jeżeli osiągnięte dochody opodatkowane są według skali podatkowej lub według podatku liniowego bądź przychody opodatkowane będą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wydatki zostały poniesione,  a ich łączna kwota nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość poniesionych wydatków należy ustalić na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatków od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Przysługuje ona w momencie, gdy podatnik spełni następujące warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
  • poniósł on wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które wymienione są w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  • jeśli zakończy przedsięwzięcie termomodernizacyjne w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek na to przedsięwzięcie,
  • ponosi ciężar ekonomiczny wydatku, tj. nie został on zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie, bądź zaliczony przez niego do kosztów uzyskania przychodów, odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględniony w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Sprawdź także: Kredyt dla przedsiębiorcy - jak wyliczyć zdolność kredytową?

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi to ulga, która przysługuje przedsiębiorcom, którzy ponieśli straty w wyniku niespłacania przez swoich kontrahentów należności. W ramach ulgi przedsiębiorca może odliczyć od podatku kwotę niespłaconych należności po spełnieniu odpowiednich warunków zapisanych w ustawie.

Sprawdź także: [PODCAST] FLOBO Tomasz Kołkiewicz - Co zrobić, by klient zapłacił fakturę?

Ulga na rzecz innowacyjnych pracowników

Jest to ulga podatkowa, która przysługuje pracodawcom, prowadzącym działalność B+R (badawcza i rozwojowa) oraz będących płatnikami podatku PIT. 

Mają oni prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, nieodliczonych w roku wcześniejszym ze względu na stratę lub niewystarczający dochód oraz od zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo - rozwojowe.

Sprawdź także: Zmiany w kodeksie pracy w roku 2023

Ulga na prototyp

Pozwala ona dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym 30% kosztów poniesionych przez podatników prowadzących działalność B+R na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie nowego produktu na rynek, w tym uzyskanie certyfikatów i zezwoleń.

Ulga na sponsoring

Przedsiębiorcy ponoszący wydatki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Sprawdź także: 10 pomysłów co można wrzucić w koszty

Ulga na ekspansję

Podatnicy mają możliwość odliczenia do 1 000 000 zł kosztów poniesionych na wydatki związane z ekspansją. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione na uczestnictwo w targach, działania promocyjno - informacyjne czy dostosowanie opakowań.

Ulga IP BOX

Polega ona na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej. 

Może to być np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. 

Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne prawo własności intelektualnej (IP), zyski z tego IP mogą być opodatkowane stawką 5%, jeśli przedsiębiorca opodatkowuje swoje dochody w ramach skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Ulga na robotyzację

Ulga ta daje możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. 

Za koszty poniesione uznaje się koszty nabycia fabrycznie nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, wraz z kosztem nabyć oprogramowania i szkoleń dla pracowników. 

Odliczenie tej ulgi przysługuje w latach 2022 - 2026 w stosunku do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację.

Sprawdź także: Zmiany podatkowe w 2023 roku - czego powinniśmy się spodziewać?

Ulga mieszkaniowa

Przysługuje podatnikom, którzy odpłatnie zbyli należącą do nich nieruchomość mieszkalną, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyli lub wybudowali, nie upłynęło 5 lat. 

Podatnicy tacy mogą uniknąć zapłaty podatku z tytułu dokonania sprzedaży, jeżeli w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, przychód uzyskany z jej zbycia przeznaczony zostanie na własne cele mieszkaniowe.

Katalog wydatków uznawanych za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe jest uregulowany w art. 21 ust. 25 updof.

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci to jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych w Polsce.

Odliczana jest od podatku i przysługuje rodzicom, którzy mają dzieci w wieku do lat 18 lub do 25 lat, jeśli są one na ich utrzymaniu i studiują lub uczą się zawodu. 

Ulga ta jest limitowana kwotowo i za każdy rok kalendarzowy limit wynosi:

  • na pierwsze dziecko - 1112,04 zł (92,67 zł miesięcznie),
  • na drugie dziecko również 1112,04 zł (92,67 zł miesięcznie),
  • na trzecie dziecko - 2004,04 zł (166,67 zł miesięcznie),
  • na czwarte i kolejne dzieci - 2700 zł (225 zł miesięcznie).

Rodzice wychowujący tylko jedno dziecko muszą pamiętać, iż warunkiem skorzystania przez nich z ulgi na dziecko jest spełnienie kryterium dochodowego tzn. dochody małżonków albo osoby samotnie wychowującej dziecko nie mogą przekraczać 112 000 zł rocznie.

Rodzice wychowujący pełnoletnie, uczące się dziecko mają prawo do ulgi na dziecko, jeżeli dochód tego dziecka nie przekroczył w roku podatkowym 12 - krotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu tego roku.

Obliczając dochód pełnoletniego, uczącego się dziecka, należy wziąć pod uwagę nie tylko dochody opodatkowane w Polsce, ale również te osiągnięte za granicą.

Sprawdź także: Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Kogo dotyczy i jak to zrobić?

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom, na których utrzymaniu pozostają osoby z niepełnosprawnością, które z powodu niepełnosprawności kupują niezbędne leki czy korzystają z usług rehabilitacyjnych.

Katalog wydatków uznawanych za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne jest wykazany w art. 26 ust. 7a updof.

Ma on charakter zamknięty, co oznacza, że tylko wydatki w nim wymienione uprawniają do ich odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Niektóre z nich są limitowane kwotowo jak np. wydatki na utrzymanie psa asystującego czy wydatki na używanie samochodu osobowego.

Rodzice mają prawo do odliczenia wydatków na leczenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością, jednakże podatnik nie nabędzie do niej prawa w sytuacji, gdy roczne dochody dziecka z niepełnosprawnością przekroczą limit, który wynosi, zgodnie z art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 12-krotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu tego roku podatkowego.

Za 2022 r. osoby posiadające na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeżeli dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły w 2022 r. kwoty 16 061,28 zł.

Warto pamiętać, że nie wszystkie ulgi podatkowe mogą być łączone, a także niektóre są uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu. 

W celu dokładnego zapoznania się z tematem warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub sprawdzić przepisy podatkowe.