Regulamin

Regulamin Fakturownia.pl

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.


§1 DEFINICJE

 1. Abonament - opłata należna Usługodawcy od Klienta z tytułu świadczenia Usług, ustalana na podstawie wybranego przez Klienta Planu Abonamentowego oraz długości trwania Okresu Rozliczeniowego;
 2. Aplikacja - wersja Serwisu udostępniana przez Usługodawcę jako aplikacja natywna przeznaczona na Urządzenia Mobilne lub na inne Urządzenia Końcowe z odpowiednim system operacyjnym (np. iOS lub Android), umożliwiająca dostęp do Usług;
 3. CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
 4. Cennik - publikowana na Stronie Internetowej Serwisu informacja o aktualnej wysokości opłat należnych Usługodawcy za korzystanie z Usług w zależności od wybranego Planu Abonamentowego, przy założeniu wskazanego w Cenniku Okresu Rozliczeniowego. Cennik dostępny jest pod adresem: https://fakturownia.pl/cennik. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu;
 5. Dane osobowe lub dane – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, powierzone Usługodawcy przez Klienta w celu realizacji Umowy;
 6. Dzień Roboczy – każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy;
 7. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług;
 8. Kod promocyjny – zniżka o określonej wartości kwotowej lub procentowej przyznawana na zasadach określonych w Regulaminie, uprawniająca Klienta do obniżenia kwoty Abonamentu;
 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, dla którego Umowa, pomimo że związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
 10. Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których Klient uzyskuje dostęp po dokonaniu jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym logowaniu. Przy wykorzystaniu Konta Klient może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi oraz korzystać z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu;
 11. k.c. – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z późn. zm.);
 12. Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Klienta wobec Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług, rozpoczynający się w dniu, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu i kończący się po upływie określonych miesięcy lub lat;
 13. Okres Testowy – okres, w którym Klient ma prawo do bezpłatnego korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w celu zapoznania się z funkcjonalnościami wybranych Planów Abonamentowych, liczony od dnia zawarcia Umowy. Informacja o aktualnie obowiązującej długości trwania Okresu Testowego znajduje się na Stronie Internetowej;
 14. Plan Abonamentowy lub Plan – określony w Cenniku wariant dostępu do Usług, wyodrębniony pod względem funkcjonalnym i cenowym;
 15. Przerwa Techniczna – czas niedostępności Serwisu dla Użytkownika, spowodowany wykonywaniem niezbędnych czynności związanych z obsługą techniczną Serwisu, o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu;
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin Fakturownia.pl;
 17. Regulamin Dodatkowy – odrębny regulamin usługi, jaka jest lub może być świadczona za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę albo osobę trzecią;
 18. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 19. Rola Użytkownika lub Rola – rodzaj Użytkownika wraz z przypisanym do niego przez Klienta zakresem uprawnień. Przypisanie przez Klienta Roli dla danego Użytkownika jest równoznaczne z udzieleniem temu Użytkownikowi upoważnienia do dokonywania czynności według uprawnień zdefiniowanych dla wybranej Roli. Zmiana lub cofnięcie uprawnień może zostać dokonana w każdym czasie przez Klienta lub innego Użytkownika, któremu Klient nadał uprawnienia w tym zakresie. Zarządzanie Rolami odbywa się za pośrednictwem Konta w Serwisie;
 20. Serwis – serwis Fakturownia.pl dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej (https://fakturownia.pl) lub Aplikacji, prowadzony i administrowany przez Usługodawcę. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników i umożliwia korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie, rozumie się przez to również oprogramowanie wraz z interfejsem graficznym oraz zintegrowanymi bazami danych, zainstalowane oraz działające na serwerach Usługodawcy;
 21. Strona / Strony – Strona / Strony Umowy, tj. odpowiednio Klient lub Usługodawca pojedynczo lub łącznie;
 22. Strona Internetowa – strona internetowa Serwisu dostępna pod adresem: https://fakturownia.pl;
 23. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku;
 24. Urządzenie Końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci. Urządzeniem końcowym jest m.in. Urządzenie Mobilne;
 25. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. smartfon, tablet);
 26. Usługa / Usługi – usługa / usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w zakresie określonym w wybranym przez Klienta Planie Abonamentowym. Szczegółowy zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta został wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu;
 27. Usługodawca – Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572426, NIP: 5213704420, REGON: 362333847, kapitał zakładowy: 100.000 zł, będąca właścicielem i administratorem Serwisu. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@fakturownia.pl;
 28. Użytkownik – Klient, przedstawiciel ustawowy Klienta albo osoba fizyczna, której Klient nadał uprawnienia do logowania w Serwisie oraz do dokonywania określonych czynności zgodnie z przypisaną Rolą;
 29. u.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi polegające w szczególności na wsparciu procesu fakturowania i prowadzenia księgowości przez Klienta oraz wsparciu obsługi magazynowej, poprzez udostępnienie Klientowi narzędzi umożliwiających tworzenie dokumentów, gromadzenie i przetwarzanie danych oraz generowanie danych, w zakresie i na warunkach określonych w wybranym przez Klienta Planie Abonamentowym.
 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) u.ś.u.d.e. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności sposób rejestracji w Serwisie, warunki korzystania z Usług oraz dokonywania płatności, prawa i obowiązki Stron oraz informacje o charakterze technicznym i porządkowym.
 4. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem Umowy za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Na żądanie Klienta Usługodawca dostarczy Klientowi Regulamin w aktualnie obowiązującym brzmieniu, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres do kontaktu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Usługi nie są dostępne dla konsumentów w rozumieniu art. 221 k.c., co oznacza, że Klientem Usługodawcy nie może być osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient będący osobą fizyczną może korzystać z Usług wyłącznie na potrzeby i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, wpisaną do CEIDG.
 7. Akceptując Regulamin Klient potwierdza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.

§3 REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Korzystanie z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu wymaga zarejestrowania się Klienta w Serwisie (założenia Konta), a w przypadku Usług odpłatnych – ponadto uiszczenia Abonamentu. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do ich przestrzegania. Z chwilą rejestracji w Serwisie Klient oświadcza ponadto, że zapoznał się z Polityką prywatności oraz wskazanymi w niej zasadami przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych w związku z korzystaniem z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Podczas procesu rejestracji w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła.
 3. Klient zobowiązany jest do weryfikacji adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku weryfikacji adresu w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia następującego po dniu rejestracji Klienta w Serwisie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Konta do czasu weryfikacji adresu e-mail przez Klienta albo do ograniczenia Klientowi dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Z chwilą rejestracji Klienta w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Klientem Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej stanowi jednocześnie login Klienta, umożliwiający jego identyfikację w Serwisie.
 6. Hasło Klienta jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi zabezpieczenie Konta Klienta przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, rejestracji w ich imieniu może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji Klienta w zakresie upoważniającym do zawarcia i realizacji Umowy. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna ze złożeniem przez osobę reprezentującą Klienta oświadczenia potwierdzającego fakt jej umocowania do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz Klienta. W przypadku niezgodności oświadczenia ze stanem faktycznym, Usługodawca może podjąć wszelkie przewidziane prawem lub Regulaminem kroki w stosunku do tej osoby oraz odmówić świadczenia Usług.
 8. W przypadku, gdy osobą uprawnioną do reprezentacji Klienta, o której mowa w ust. 7 powyżej, nie jest przedstawiciel ustawowy Klienta, Usługodawca ma prawo żądać od Klienta wglądu do dokumentu potwierdzającego umocowanie pełnomocnika (np. dokumentu pełnomocnictwa).
 9. Niezwłocznie po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia danych Klienta przypisanych do Konta w Serwisie, poprzez wskazanie co najmniej: imienia i nazwiska lub firmy oraz adresu zamieszkania lub siedziby.
 10. W przypadku braku spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, status Klienta przysługuje:
  • a. w przypadku Klientów korzystających z Planów Abonamentowych odpłatnych – nabywcy Abonamentu, tj. podmiotowi wpisanemu jako nabywca faktury z tytułu Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu;
  • b. w przypadku Klientów korzystających z Okresu Testowego lub nieodpłatnego Planu Abonamentowego – wystawcy pierwszej faktury wygenerowanej przez Klienta za pośrednictwem Konta w Serwisie.
 11. Klient może nadać osobom trzecim uprawnienia do logowania w Serwisie oraz do dokonywania przez te osoby określonych czynności zgodnie z przypisaną Rolą.
 12. Korzystając z wybranych Planów Abonamentowych Klient ma możliwość dodania do swojego Konta w Serwisie jedną bądź więcej dodatkowych firm. Liczba firm możliwych do dodania w ramach poszczególnych Planów Abonamentowych została wskazana w Cenniku.

§4 OKRES TESTOWY

 1. Z chwilą rejestracji w Serwisie Klient uzyskuje prawo do skorzystania z jednorazowego Okresu Testowego, w celu zapoznania się z funkcjami oferowanymi w poszczególnych Planach Abonamentowych oraz przystosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta.
 2. W Okresie Testowym Klient korzysta z wybranego Planu Abonamentowego. Klient może w dowolnym momencie zmienić Plan Abonamentowy z aktualnie używanego na inny. Zmiana Planu Abonamentowego z wyższego na niższy możliwa jest pod warunkiem dostosowania przez Klienta Konta do warunków i funkcji przewidzianych dla wybranego Planu niższego (np. zredukowania liczby Użytkowników Konta, do limitu właściwego dla danego Planu).
 3. Okres Testowy kończy się z upływem terminu na jaki został przyznany lub z chwilą dokonania zakupu wybranego Planu Abonamentowego. Informacja o długości trwania Okresu Testowego, aktualna na dzień rejestracji Klienta w Serwisie, znajduje się na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: https://fakturownia.pl/cennik.
 4. Wraz z upływem Okresu Testowego Usługodawca poinformuje Klienta za pośrednictwem Konta w Serwisie o warunkach dalszego korzystania z Serwisu w odniesieniu do testowanego Planu Abonamentowego oraz o możliwości dokonania płatności w ramach Abonamentu w celu zachowania dostępu do pełnej funkcjonalności Konta w wybranym Planie Abonamentowym lub zmiany Planu Abonamentowego na inny.
 5. Dostęp do funkcjonalności Konta w wybranym Planie Abonamentowym po upływie Okresu Testowego wymaga uiszczenia przez Klienta Abonamentu w wysokości przewidzianej dla wybranego Planu, a w przypadku wyboru Planu nieodpłatnego - dostosowania Konta do warunków i funkcji przewidzianych dla tego Planu.

§5 ZAKUP i ZMIANA PLANU ABONAMENTOWEGO

 1. Z chwilą rejestracji w Serwisie Klient uprawniony jest do zakupu jednego z odpłatnych Planów Abonamentowych oferowanych przez Usługodawcę i korzystać z dostępnych w nim funkcjonalności, których szczegółowy opis znajduje się w Cenniku.
 2. Zakup Planu Abonamentowego może nastąpić po zakończeniu Okresu Testowego, jak również w trakcie jego trwania.
 3. Zakup odpłatnych Planów Abonamentowych odbywa się za pośrednictwem Konta w Serwisie. W celu zakupu wybranego Planu Klient zobowiązany jest zaznaczyć na swoim Koncie w Serwisie wybraną opcję Abonamentu oraz dokonać płatności.
 4. Z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy Klient uzyskuje dostęp do wybranego Planu Abonamentowego, przez wybrany Okres Rozliczeniowy.
 5. Usługodawca umożliwia zmianę Planu Abonamentowego zarówno na wyższy, jak i niższy, przy czym zmiana Planu Abonamentowego z wyższego na niższy możliwa jest pod warunkiem dostosowania przez Klienta Konta do warunków i funkcji przewidzianych dla wybranego Planu niższego (np. zredukowania liczby Użytkowników Konta, do limitu właściwego dla danego Planu).
 6. W przypadku zmiany Planu Abonamentowego z niższego na wyższy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Usługodawcy dopłaty do Abonamentu. Kwota dopłaty zostanie ustalona jako iloczyn dni pozostałych do końca trwania obowiązującego Okresu Rozliczeniowego oraz różnicy pomiędzy stawką nowego i dotychczasowego Abonamentu w przeliczeniu na jeden dzień. Z chwilą zaksięgowania dopłaty na rachunku bankowym Usługodawcy Klient uzyskuje dostęp do wybranego, wyższego Planu Abonamentowego.
 7. Zmiana Planu Abonamentowego nie wpływa na długość trwania dotychczasowego, obowiązującego Klienta Okresu Rozliczeniowego.
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że zmiana Planu Abonamentowego z wyższego na niższy wiąże się z ograniczeniem funkcjonalności Konta do funkcji przewidzianych w ramach wybranego Planu oraz może skutkować brakiem dostępu do danych lub dokumentów zgromadzonych na Koncie. Szczegółowy wykaz funkcji właściwych dla poszczególnych Planów Abonamentowych znajduje się na Stronie Internetowej w Cenniku.
 9. Zmiana Planu Abonamentowego z wyższego na niższy nie uprawnia Klienta niebędącego Konsumentem do zwrotu Abonamentu w wysokości proporcjonalnej do kwoty nowego Abonamentu i liczby dni pozostałych do końca trwania Okresu Rozliczeniowego.

§6 PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu świadczenia Usług wchodzących w zakres odpłatnych Planów Abonamentowych Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Usługodawcy Abonamentu. Wysokość Abonamentu uzależniona jest od wybranego Planu Abonamentowego oraz Okresu Rozliczeniowego.
 2. Aktualne stawki Abonamentu dla poszczególnych Planów Abonamentowych zostały wskazane w Cenniku. Stawki Abonamentu właściwe dla Okresu Rozliczeniowego innego, niż wskazany w Cenniku, dostępne są na Koncie Klienta w Serwisie.
 3. W przypadku, gdy kwota podana w Cenniku jest kwotą netto, do kwoty Abonamentu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Opłata realizowana jest przez Klienta z góry, za cały czas trwania Okresu Rozliczeniowego, za pośrednictwem Konta Klienta w Serwisie. Kwota Abonamentu jest niepodzielna, co oznacza, że Klient nie może wnieść opłaty za okres krótszy niż całkowity Okres Rozliczeniowy.
 5. W celu zakupu wybranego Planu Abonamentowego, Klient zobowiązany jest zaznaczyć w Serwisie interesujący go wariant Abonamentu oraz podać poprawne i prawdziwe dane, niezbędne do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT, w tym dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i/albo firma), dane adresowe, nr NIP. Klient posiadający siedzibę w państwie innym niż Polska, posiadający NIP europejski, zobowiązany jest do jego podania.
 6. Płatność za Abonament dokonywana jest w wybrany przez Klienta sposób zapłaty. Aktualne na dzień dokonywania płatności sposoby zapłaty wskazane są w formularzu płatności.
 7. Za dzień zapłaty Abonamentu uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. W terminie do 14 dni od daty dokonania zapłaty, Usługodawca wystawi i doręczy Klientowi drogą elektroniczną fakturę VAT.
 9. Klient wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur VAT drogą elektroniczną.
 10. Dostęp do funkcjonalności Konta w wybranym Planie Abonamentowym po upływie Okresu Rozliczeniowego wymaga uiszczenia przez Klienta Abonamentu w wysokości przewidzianej dla wybranego Planu, a w przypadku wyboru Planu nieodpłatnego - dostosowania Konta do warunków i funkcji przewidzianych dla tego Planu.

§7 KODY PROMOCYJNE

 1. Usługodawca ma możliwość nieodpłatnego przekazania Klientowi Kodu Promocyjnego o określonej wartości kwotowej lub procentowej, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kody Promocyjne nie sumują się ze sobą, nie można ich też łączyć przy jednej transakcji, chyba że Usługodawca wyraźnie dopuści takie sumowanie/łączenie w danym przypadku.
 3. Wartość Kodu Promocyjnego o określonej wartości kwotowej lub procentowej to wartość netto, która zostanie odliczona od wartości netto Abonamentu.
 4. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Kodu Promocyjnego w przypadku upływu jego terminu ważności – tym samym Kod Promocyjny wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
 5. Kodu Promocyjnego nie można sprzedawać innym Klientom lub wymieniać. W szczególności Kod Promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz nie może zostać zwrócony w tej formie.
 6. Ze względu na ewentualną możliwość nadużyć Kodów Promocyjnych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Kodu Promocyjnego w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez podania przyczyny.

§8 WARUNKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  • a. posiadania Urządzenia Końcowego (urządzenia komputerowego lub Urządzenia Mobilnego);
  • b. posiadania dostępu do sieci Internet, gwarantującego nieprzerwany dostęp do Usług podczas korzystania z nich;
  • zainstalowania aktualnej przeglądarki internetowej np. Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge;
  • Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji możliwe jest ponadto pod warunkiem:
   • a. posiadania Urządzenia Końcowego z odpowiednim systemem operacyjnym;
   • b. zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Końcowym.
 2. W celu skorzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest ponadto posiadać aktywny adres e-mail.
 3. Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usług na rzecz podmiotów niespełniających wymogów wskazanych w ust. 1-2 powyżej.
 4. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu i korzystania z Usług, Użytkownik ma obowiązek zadbać, aby używane przez niego oprogramowanie było aktualne, szczególnie w zakresie ewentualnego pobierania nowych wersji lub aktualizacji.
 5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe, które witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe cele oraz zakres korzystania z powyższych plików zostały wskazane w treści Polityki Prywatności.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług (np. zmiany szaty graficznej), bez pogarszania ich jakości lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 7. Wszelkie dane poufne dotyczące Użytkowników przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego HTTPS. Szczególnym zagrożeniem związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest niebezpieczeństwo uzyskania dostępu i ingerencji w dane transmitowane poprzez sieć Internet przez osoby nieuprawnione. Aby zapobiegać tego typu niebezpieczeństwom (m.in. polegającym na działaniu różnego rodzaju wirusów komputerowych, oprogramowania typu malware lub spyware) ważne jest, aby Użytkownik Serwisu zainstalował na swoim Urządzeniu Końcowym, poprzez które łączy się z siecią Internet, programy antywirusowe i na bieżąco je aktualizował.
 8. Użytkownik nie powinien korzystać z Urządzeń Końcowych niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu osobom nieuprawnionym.
 9. Każdy Użytkownik powinien ponadto:
  • a. stosować odpowiednio mocne hasła oraz nie zapisywać haseł do Serwisu ani nie udostępniać danych dostępowych (loginu i hasła) osobom do tego nieupoważnionym;
  • b. dokonywać cyklicznej zmiany hasła w celu zachowania bezpieczeństwa danych dostępowych;
  • c. unikać klikania w podejrzane linki na poczcie elektronicznej.
 10. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu Serwisu, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien przerwać korzystanie z Serwisu oraz niezwłocznie poinformować o zauważonych nieprawidłowościach Usługodawcę.

§9 APLIKACJA

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że dostęp do funkcji w ramach wybranego Planu Abonamentowego, za pośrednictwem Aplikacji oraz Strony Internetowej może być różny. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem poszczególnych funkcji wskazanych w niniejszym Regulaminie z funkcjami Aplikacji, opis ten należy odnosić do Strony Internetowej Serwisu.
 2. Konto dostępne w Serwisie oraz w Aplikacji jest tym samym Kontem, a logowanie do niego poprzez Aplikację odbywa się przy wykorzystaniu tych samych danych dostępowych (loginu i hasła).
 3. Klient może zrezygnować z używania Aplikacji w każdym czasie poprzez jej odinstalowanie z Urządzenia Mobilnego, co nie wiąże się z usunięciem Konta w wersji standardowej Serwisu.
 4. Zapewnienie transmisji danych potrzebnej do pobrania, uruchomienia, a także korzystania z Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym oraz ewentualne pokrycie kosztu tej transmisji spoczywa na Kliencie lub jego Użytkowniku.
 5. Aplikacja jest przedmiotem autorskich praw majątkowych Usługodawcy. Wszelkie elementy graficzne, logotypy, znaki towarowe oraz układ interfejsu w niej prezentowane podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Klienci są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, regulaminami sklepów, z których została pobrana oraz powszechnie obowiązującym prawem.
 7. Usługodawca nie odpowiada za błędy Aplikacji wynikające z błędów funkcjonowania sklepów internetowych (np. Google Play i Apple App Store).

§10 AKTUALIZACJE SERWISU

 1. Usługodawca dołoży należytej staranności w zakresie bieżącego aktualizowania Serwisu, w szczególności pod kątem zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, mających wpływ na właściwe działanie Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Jakiekolwiek zmiany w Serwisie wprowadzane są z uwzględnieniem czasu potrzebnego do ich implementacji oraz możliwości produkcyjnych Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi wobec Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z niemożliwości dostosowania Serwisu do wymogów prawnych, w terminach określonych w przepisach prawa.
 2. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu aktualizacji Serwisu, ponad opłacony Abonament.
 3. Usługodawca uprawniony jest do aktualizacji Serwisu we wszystkich lub w wybranych przez Usługodawcę Planach Abonamentowych.
 4. Aktualizacje Serwisu mogą wprowadzać zmiany w jego funkcjonowaniu. O istotnych zmianach Usługodawca informuje Klienta za pośrednictwem Serwisu lub Strony Internetowej.
 5. Po wprowadzeniu aktualizacji, obowiązkiem Klienta jest upewnienie się co do bieżącej poprawności wystawianych dokumentów oraz generowanych raportów.
 6. Aktualizacje Serwisu będą wdrażane zgodnie z założonym przez Usługodawcę przeznaczeniem Serwisu oraz planem jego rozwoju.

§11 API

 1. Usługodawca Serwisu udostępnia Klientowi API (Application Programming Interface) umożliwiający wymianę danych pomiędzy Serwisem a aplikacjami podmiotów trzecich („API Fakturownia”).
 2. Klient jest zobowiązany wykorzystywać API Fakturownia wyłącznie dla celów realizacji Umowy i w sposób opisany w Regulaminie oraz na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. Opis, jak zintegrować aplikację podmiotów trzecich z Serwisem za pomocą API Fakturownia dostępny jest pod adresem: https://fakturownia.pl/api.
 4. Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia usług przez podmioty trzecie, o których mowa w ustępach powyżej. Zasady korzystania z aplikacji podmiotów trzecich wynikają z regulaminów tychże podmiotów.
 5. API Fakturownia nie może być wykorzystywane w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa Usługodawcy lub prawa osób trzecich. W szczególności niedozwolone jest:
  • a. naruszanie praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd;
  • b. wykorzystywanie API Fakturownia do prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec działalności Usługodawcy, polegającej m.in. na wsparciu procesu fakturowania i prowadzenia księgowości lub wsparciu obsługi magazynowej, poprzez udostępnienie klientowi narzędzi umożliwiających tworzenie dokumentów, gromadzenie i przetwarzanie danych lub generowanie danych;
  • c. wykorzystywanie API Fakturownia w oprogramowaniu złośliwym lub działającym na szkodę jakiegokolwiek podmiotu.
 6. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw Usługodawcy lub praw osób trzecich spowodowane korzystaniem przez Klienta lub osoby przez niego upoważnione do korzystania z Konta lub określonych jego funkcjonalności z API Fakturownia, w szczególności w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub Regulaminem, ponosi Klient.
 7. Korzystanie przez Klienta z API Fakturownia odbywa się na jego własne ryzyko, na podstawie dokumentacji i informacji udostępnionych przez Usługodawcę. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby API Fakturownia było wolne od błędów, jednak nie gwarantuje niezawodności jego działania.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały wprowadzone do Serwisu z wykorzystaniem API Fakturownia.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i poprawność działania aplikacji podmiotów trzecich, chyba że co innego wynika wprost z postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu, w tym zasad korzystania z API Fakturownia określonych w niniejszym paragrafie, a także w przypadku problemów technicznych w działaniu API Fakturownia, Usługodawca ma prawo odmówić Klientowi dostępu do API Fakturownia lub wezwać go do natychmiastowego zaprzestania korzystania z API Fakturownia.
 11. W ramach API Fakturownia może być ograniczony limit i zakres zapytań w ramach danego Planu Abonamentowego. Usługodawca zastrzega ponadto, że dostęp do API może być odpłatny, na warunkach wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu.

§12 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz należytego wykonania Usług, jak również w celu ochrony danych i dokumentów zgromadzonych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Usługi świadczone były na rzecz Klienta w sposób ciągły, niezakłócony i zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celach konserwacyjnych, naprawczych lub w celach aktualizacji albo rozbudowy Serwisu lub Usług – o ile działania te takiej przerwy wymagają. Usługodawca poinformuje Klienta o Przerwie Technicznej w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie.
 3. Usługodawca zobowiązany jest planować Przerwy Techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o świadczeniu Usług na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem na Stronie Internetowej Usługodawcy oraz w materiałach informacyjnych i marketingowych Usługodawcy (w tym w prezentacjach sprzedażowych), w celach informacyjnych, handlowych i promocyjnych Usługodawcy. Klient niebędący Konsumentem wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę w tym celu swojego logotypu i firmy.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób niezakłócający ich działania oraz w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi instrukcjami lub dokumentami udostępnionymi Klientowi przez Usługodawcę w związku z zawarciem lub realizacją Umowy.
 6. Klient zobowiązany jest do zapoznawania się z opisami i instrukcjami dotyczącymi działania Serwisu i jego poszczególnych funkcji, znajdującymi się na Stronie Internetowej bądź pojawiającymi się w trakcie użytkowania Serwisu.
 7. Klient zobowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami prawa oraz przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z RODO.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie ze stanem faktycznym.
 9. Klient zobowiązany jest do podawania Usługodawcy prawdziwych i aktualnych danych, a w przypadku ich zmiany – do niezwłocznego powiadomienia o tym Usługodawcy, pod rygorem uznania, że wskazane uprzednio dane są aktualne. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości oraz aktualności podanych przez Klienta danych.
 10. Klient nie ma prawa, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, udostępniać Usług podmiotom trzecim, do używania pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub nieodpłatnym) oraz korzystać z Usług wspólnie z podmiotami trzecimi, o ile możliwość taka nie została przewidziana wprost w ramach niniejszego Regulaminu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej z korzystaniem przez takie osoby z Serwisu, chyba że osoby te korzystały z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i na warunkach zgodnych z udzieloną Licencją.
 12. Klient zobowiązany jest do weryfikacji poprawności wygenerowanych w Serwisie dokumentów, raportów i obliczeń pod kątem merytorycznym, w tym formalnym i rachunkowym.
 13. Na adres e-mail Użytkownika mogą być wysyłane informacje techniczne, systemowe i obsługowe dotyczące funkcjonowania Serwisu, niestanowiące informacji handlowej w rozumieniu u.ś.u.d.e.
 14. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią wiadomości oraz komunikatów, przesyłanych mu przez Usługodawcę i stosowania się do ewentualnych zaleceń Usługodawcy podawanych w tych wiadomościach lub komunikatach, jak również powstrzymywania się od korzystania z Usług w terminach przeznaczonych na prace konserwacyjne lub aktualizacyjne – o ile wynika to bezpośrednio z treści komunikatu.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez swoich Użytkowników, tj. osoby, które upoważnia do korzystania z Konta oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób, jak za działania i zaniechania własne.
 16. Użytkownik ma zakaz zamieszczania w Serwisie treści i danych o charakterze bezprawnym lub godzącym w dobre obyczaje. W szczególności niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszające cudze dobra osobiste oraz wulgaryzmów.
 17. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub związanej z nimi działalności, Usługodawca uprawniony jest niezwłocznie uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do tych danych, zgodnie z art. 14 u.ś.u.d.e.
 18. Odpowiedzialność za poprawność, aktualność, kompletność i zgodność z prawem wprowadzonych do Serwisu danych spoczywa na Kliencie. Usługodawca nie kontroluje poprawności, sposobu i rodzaju wprowadzanych przez Klienta danych i nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji przedstawienia przez Klienta organom podatkowym błędnie wygenerowanego lub bazującego na błędnych danych dokumentu wygenerowanego za pośrednictwem Serwisu.

§13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za szkody wynikające z:
  • a. niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych Usług, o których mowa w § 8 ust. 1-2 Regulaminu;
  • b. braku lub przerw w dostępie do Internetu po stronie Użytkownika;
  • c. nieprawidłowości w korzystaniu z Usług przez Użytkowników, w tym nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie;
  • d. błędów lub braków w danych podanych przez Klienta lub jego Użytkownika;
  • e. wystąpienia Przerwy Technicznej wynikającej z przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu, pod warunkiem, że Przerwa Techniczna nie przekracza 48 godzin, kolejno po sobie następujących;
  • f. wystąpienia Przerwy Technicznej, a także trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług, wynikającej z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub będącej następstwem zdarzeń, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  • g. niedziałania albo wadliwego działania oprogramowania firm trzecich, z których korzysta Klient lub Usługodawca;
  • h. utraty danych dostępowych (loginu i hasła) służących do logowania w Serwisie;
  • i. udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych (loginu i hasła) służących do logowania w Serwisie, a także uzyskania dostępu do Konta przez osoby nieuprawnione, wskutek korzystania przez Użytkownika z niezabezpieczonych Urządzeń Końcowych;
  • j. braku weryfikacji przez Użytkownika poprawności wygenerowanych w Serwisie dokumentów, raportów i obliczeń pod kątem merytorycznym;
  • k. utraty danych znajdujących się na Koncie, w przypadku gdy Konto te zostało usunięte na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  • l. utraty danych znajdujących się na Koncie spowodowanej siłą wyższą lub okolicznościami leżącymi po stronie Klienta lub jego Użytkownika;
  • m. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci Internet: ataków hackerskich, zainfekowania systemu przez wirusy komputerowe lub zdarzeń podobnych;
  • n. nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym załączników stanowiących jego integralną część;
  • o. korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • p. zamieszczania przez Klienta lub jego Użytkownika w Serwisie danych o charakterze bezprawnym;
  • q. wykorzystania w trakcie procesu rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail osoby, która nie wyraziła na to zgody;
  • r. oraz z innych okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, Usługodawca odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym Usług, które jest następstwem zawinionego i umyślnego działania Usługodawcy. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości bieżącego Abonamentu, uiszczonego przez Klienta z tytułu świadczenia Usług i obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą.
 5. Usługodawca uprawniony jest do czasowego zablokowania Klientowi dostępu do Usług lub wybranych funkcji Konta, w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez Klienta lub jego Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy. W przypadku Klientów będących Konsumentami zablokowanie Konta następuje po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W czasie zawieszenia Klient zobowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Klientowi dostęp do Usług niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia. Usługodawca, w przypadku zawieszenia dostępu do Usług trwającego ponad 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia, ma prawo rozwiązać z Klientem Umowę w trybie natychmiastowym. Postanowienia § 14 ust. 6-8 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają innym uprawnieniom Usługodawcy przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 6. Okres trwania blokady nie przedłuża Klientowi okresu świadczenia Usług w ramach opłaconego Abonamentu o czas blokady.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Serwis stanowi jedynie narzędzie wsparcia do obsługi księgowej Klienta, w związku z czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą oraz obsługą księgowo-rachunkową.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie bądź rozsyłanych Klientom przez lub na zlecenie podmiotów trzecich w ramach współpracy Usługodawcy z takimi podmiotami oraz za cenę i jakość produktów oraz usług reklamowanych w takich reklamach.
 9. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie i zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek strat, odszkodowań i zasadnych kosztów poniesionych przez Usługodawcę w wyniku roszczeń osób trzecich wobec Usługodawcy, wynikających z korzystania z Serwisu przez Klienta lub jego Użytkownika w sposób naruszający niniejszy Regulamin lub warunki Licencji.

§14 OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie oświadczenia:
  • a. w przypadku Klientów:
   - w formie pisemnej, na adres siedziby Usługodawcy: Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa albo
   - w formie elektronicznej, przesyłając na adres poczty elektronicznej: info@fakturownia.pl;
  • b. w przypadku Usługodawcy:
   - w formie pisemnej, na adres (odpowiednio) prowadzenia działalności gospodarczej bądź siedziby Klienta albo
   - w formie elektronicznej, przesyłając na adres e-mail Klienta będący jego loginem w Serwisie lub adres e-mail służący do kontaktu z Klientem, przypisany do jego Konta w Serwisie,
  z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, co oznacza, że rozwiązanie Umowy z Klientem następuje z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Strona doręczyła drugiej Stronie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy (o ile Regulamin nie stanowi inaczej). W przypadku Klientów będących Konsumentami wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, takich jak zaprzestanie oferowania przez Usługodawcę Usług w ramach Serwisu, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na prawa i obowiązki wynikające z zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem Umowy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, nakazów, wytycznych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta niebędącego Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego w odpłatnym Planie Abonamentowym, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, za który dokonano zapłaty Abonamentu.
 4. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, bez podania przyczyny, w drodze usunięcia Konta z Serwisu, z zastrzeżeniem, że wskutek rozwiązania Umowy w tym trybie Klientowi nie przysługuje proporcjonalny zwrot uiszczonego Abonamentu za niewykorzystaną część Okresu Rozliczeniowego.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  • a. Usługodawca ustali, że Klient bądź jego Użytkownik korzysta lub korzystał z Usług świadczonych przez Usługodawcę z rażącym naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa, reguł uczciwego obrotu lub działając na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników Serwisu;
  • b. Usługodawca ustali, że Klient przy opłacaniu Abonamentu lub w trakcie realizacji Umowy podał nieprawdziwe dane lub informacje, a w szczególności posłużył się nieprawdziwymi, sfałszowanymi lub nieważnymi dokumentami;
  • c. Klient lub jego Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń;
  • d. zaistnieje jeden z przypadków, o których mowa w § 17 ust. 4 Regulaminu (naruszenie warunków Licencji).
 6. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 5 powyżej, zostanie złożone Klientowi w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na dane wskazane w ust. 2b powyżej. Z chwilą skutecznego doręczenia oświadczenia Klientowi, Usługodawca ma prawo do zablokowania lub ograniczenia Klientowi dostępu do Konta oraz usunięcia Konta Klienta.
 7. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, w przypadku rozwiązania z Klientem będącym Konsumentem Umowy w trybie wypowiedzenia, w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego w odpłatnym Planie Abonamentowym, Klient może żądać od Usługodawcy zwrotu Abonamentu w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej części Okresu Rozliczeniowego. Kwota zwrotu zostanie ustalona jako iloczyn dni pozostałych do końca trwania Okresu Rozliczeniowego oraz stawki Abonamentu w przeliczeniu na jeden dzień.
 8. W sytuacjach opisanych w § 14 ust. 5 Regulaminu, Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje proporcjonalny zwrot uiszczonego Abonamentu za niewykorzystaną część Okresu Rozliczeniowego.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę braku aktywności na Koncie Klienta przez okres co najmniej 12 miesięcy, rozumiany jako brak logowania się przez Klienta lub jego Użytkowników na Koncie, Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na warunkach określonych w ust. 6 powyżej.
 10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta w Serwisie
 11. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta w Serwisie jest równoznaczne dla tego Klienta z utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych, w tym danych wprowadzanych przez innych Użytkowników Konta.
 12. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone Klientowi niebędącemu Konsumentem, powstałe na skutek usunięcia Konta Klienta, w tym szkody będące następstwem utraty danych znajdujących się na Koncie, w przypadku gdy Konto te zostało usunięte na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta, w tym do usunięcia Konta Klienta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po rozwiązaniu Umowy przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej.

§15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.
 2. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy oraz w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia pierwszego opłacenia przez Klienta Abonamentu, zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu, Klient będący Konsumentem może od Umowy odstąpić bez podania przyczyny. Klient odstępuje od Umowy poprzez złożenie Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone w formie elektronicznej, na adres e-mail: info@fakturownia.pl (forma zalecana) lub na piśmie, poprzez wysyłkę oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu. W celu złożenia oświadczenia Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Usługodawca niezwłocznie przekaże Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta użyty do złożenia oświadczenia, a w przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej, na adres e-mail Klienta będący jego loginem w Serwisie lub adres e-mail służący do kontaktu z Klientem, przypisany do jego konta w Serwisie.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie i terminie wskazanym w niniejszej paragrafie, Umowę uważa się za niezawartą. Usługodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności w ramach Umowy, od której odstępuje (jeśli dotyczy). Zwrot należności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył pierwotnie Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Klienta.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Klienta jest równoznaczne z usunięciem jego Konta Serwisie.

§16 PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawcy lub jego poddostawcom przysługują wszelkie prawa autorskie do Serwisu oraz jego elementów, mających charakter utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z późn. zm.). Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań Serwisu lub jego elementów, w tym kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie ww. praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Usługodawcy, z pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu oraz innych utworów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w celu i w granicach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz funkcjonalności udostępnionych mu przez Usługodawcę w ramach wybranego Planu Abonamentowego.

§17 LICENCJA

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z Serwisu w zakresie zgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz wybranego przez Klienta Planu Abonamentowego. Licencja jest udzielana Klientowi na czas trwania Umowy i nie jest ograniczona terytorialnie („Licencja”). Licencja dotyczy również wszystkich nowych wersji i aktualizacji Serwisu dostarczanych przez Usługodawcę w okresie obowiązywania Umowy, jeśli takie istnieją.
 2. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
  • a. korzystanie z Serwisu za pośrednictwem Urządzenia Końcowego w zakresie wynikającym z zawartej Umowy i wybranego przez Klienta Planu Abonamentowego;
  • b. uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie danych, zmienianie i usuwanie danych, przeglądanie danych, gromadzenie i przechowywanie danych, wyszukiwanie danych w ramach Serwisu za pośrednictwem Urządzenia Końcowego;
  • c. umożliwianie dostępu do Serwisu Użytkownikom na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 3. Za udzielenie Licencji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Usługodawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie, poza Abonamentem określonym w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 4. Klient nie jest uprawniony do:
  • a. używania, kopiowania oraz pobierania Serwisu ani żadnych danych innych niż dane własne Klienta do celów innych niż cel realizacji Umowy;
  • b. tłumaczenia, dostosowywania, zmieniania lub modyfikowania Serwisu;
  • c. udostępniania Serwisu do użytku bezpłatnie lub odpłatnie na rzecz osób trzecich, tj. osób spoza uzgodnionej grupy Użytkowników;
  • d. przetwarzania, modyfikacji, inżynierii wstecznej, programowania zwrotnego (reverse engineering), dekompilacji, dezasemblacji kodu Serwisu lub jego części ani do określania kodu źródłowego w żaden inny sposób oraz do tworzenia dzieł pochodnych z Serwisu;
  • e. korzystania z kodów źródłowych Serwisu w całości ani w części.
 5. Klient zapewni, że każdy Użytkownik Serwisu korzystający z Serwisu na podstawie Licencji udzielonej Klientowi, będzie postępował zgodnie z warunkami Licencji, określonymi w niniejszym paragrafie oraz przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do Serwisu i jego aktualizacji należą do Usługodawcy lub jego poddostawców.
 6. Klient zobowiązuje się nadzorować i kontrolować korzystanie z Serwisu zgodnie z warunkami udzielonej Licencji oraz zapewnić, że Serwis jest w sposób ciągły chroniony przed niewłaściwym użyciem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub jakąkolwiek formą nieuprawnionego użycia. Klient zobowiązuje się zapewnić, że na Urządzeniach Końcowych przeznaczonych do korzystania z Serwisu utrzymywane jest najbardziej aktualne oprogramowanie do skanowania antywirusowego.
 7. Niezależnie od innych praw i środków ochrony prawnej przysługujących Usługodawcy, jeżeli Klient dowie się, że Użytkownik narusza warunki Licencji, niezwłocznie zawiadomi Usługodawcę o tym fakcie i podejmie niezbędne działania, aby upewnić się, że Użytkownik zaprzestanie naruszania powyższych warunków, a ponadto będzie informować Usługodawcę o podejmowanych działaniach.
 8. Jakiekolwiek niewypełnienie przez Użytkownika obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie, zostanie uznane za naruszenie Licencji przez Klienta.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że zasadniczo Serwis nigdy nie jest wolny od błędów oraz że istnienie błędów nie stanowi naruszenia Licencji.
 10. Jeżeli Klient odkryje istotny błąd, który zasadniczo wpływa na korzystanie z Serwisu przez Klienta, oraz poinformuje Usługodawcę o tym błędzie w okresie obowiązywania Licencji, Usługodawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby poprawić fragment Serwisu powodujący istotne błędy za pośrednictwem łaty lub nowej wersji (według własnego uznania) – pod warunkiem, że taki błąd nie jest skutkiem jakiejkolwiek modyfikacji, zmiany lub uzupełnienia Serwisu, których nie dokonał Usługodawca lub osoba upoważniona przez Usługodawcę, lub nie został spowodowany przez niepoprawne użytkowanie, nadużywanie lub uszkodzenie Serwisu lub przez korzystanie z Serwisu w połączeniu z innym oprogramowaniem lub na niekompatybilnym urządzeniu.
 11. Z zastrzeżeniem ustępu powyżej oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa Usługodawca wyłącza wszelkie inne gwarancje dotyczące Serwisu oraz usług zapewnianych przez Usługodawcę na mocy Licencji, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.
 12. Usługodawca nie ma obowiązku dostarczać aktualizacji ani nowych wersji Serwisu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

§18 REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem. Reklamację należy kierować do Usługodawcy w formie elektronicznej, przesyłając na adres poczty elektronicznej: info@fakturownia.pl.
 2. Wskazany w § 18 ust. 1 Regulaminu sposób złożenia reklamacji jest obowiązkowy i stanowi warunek skutecznego złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji, dane pozwalające zidentyfikować Klienta w Serwisie oraz wskazanie zakresu żądania i jego zwięzłe uzasadnienie.
 4. Przed zgłoszeniem reklamacji Klient zobowiązany jest sprawdzić czy nieprawidłowości w świadczeniu Usług nie wynikają z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jak brak spełnienia warunków technicznych, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu.
 5. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowej, tj. zawierającej co najmniej informacje wskazane w ust. 3 powyżej, reklamacji. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystarczające jest wysłanie do Klienta odpowiedzi na reklamację w ostatnim dniu terminu.
 6. W przypadku Klientów będących Konsumentami, w przypadku nieudzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przyjmuje się, że Usługodawca uznał reklamację Klienta.
 7. Usługodawca przesyła odpowiedź na reklamację w formie elektronicznej, na adres e-mail Klienta będący jego loginem w Serwisie lub adres e-mail służący do kontaktu z Klientem.
 8. W sytuacji, gdy informacje przekazane przez Klienta nie pozwalają na rozstrzygnięcie reklamacji lub wymagają uzupełnienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta o uzupełnienie danych dotyczących reklamacji. W takim wypadku termin, o którym mowa w ust. 5 powyżej, liczony jest od dnia uzupełnienia informacji przez Klienta. W przypadku, gdy okaże się, że problemy z dostępem do Serwisu lub Usług wynikają z przyczyn leżących po stronie Klienta niebędącego Konsumentem, Usługodawca nie jest zobowiązany do odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.
 9. Usługodawca pozostawia bez rozpatrzenia reklamację niezawierającą danych umożliwiających identyfikację Klienta.
 10. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje możliwość dochodzenia swoich praw na zasadach ogólnych.

§19 ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, tj.:
  • a. spowodowanych potrzebą zmian w aspekcie technologicznym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy;
  • b. spowodowanych potrzebą zmian w strukturze lub w treści Serwisu lub w ofercie Usługodawcy;
  • c. z powodu zmiany zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę, poprzez modyfikację, wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług objętych Regulaminem;
  • d. z powodu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług objętych Regulaminem;
  • e. z powodu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu, w tym prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, nakazów, zaleceń, wytycznych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • f. z powodu konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, wytycznych lub decyzji właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • g. z powodu konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień;
  • h. z powodu zmiany podwykonawcy lub podwykonawców Usługodawcy, wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez Usługodawcę w każdym czasie. Zmiana Cennika nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług już opłaconych.
 3. Usługodawca informuje Klientów o proponowanych zmianach Regulaminu nie później niż 7 dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie.
 4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Klient nie zgłosi Usługodawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
 5. Klient ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian Regulaminu, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w formie elektronicznej, poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@fakturownia.pl lub w formie pisemnej, na adres siedziby Usługodawcy: Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.
 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy złożone w formie elektronicznej uznaje się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Usługodawca mógł zapoznać się z jego treścią. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy złożone w formie innej niż elektroniczna, zostaje złożone z chwilą jego skutecznego doręczenia Usługodawcy. W przypadku doręczenia Usługodawcy oświadczenia po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia oświadczenia Usługodawcy.
 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta niebędącego Konsumentem, Klientowi nie przysługuje proporcjonalny zwrot uiszczonego Abonamentu za niewykorzystaną część Okresu Rozliczeniowego.
 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta będącego Konsumentem, może on żądać od Usługodawcy zwrotu Abonamentu w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej części Okresu Rozliczeniowego. Kwota zwrotu zostanie ustalona jako iloczyn dni pozostałych do końca trwania Okresu Rozliczeniowego oraz stawki Abonamentu w przeliczeniu na jeden dzień.
 9. Zmiana Regulaminu spowodowana rozszerzeniem funkcjonalności Serwisu, funkcjonalności istniejących Usług lub wprowadzeniem nowych Usług, nie stanowi zmiany uprawniającej Klienta do wypowiedzenia Umowy, o ile nie wpłynie ona niekorzystnie na zasady świadczonych Usług w ramach zawartej Umowy.

§20 DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników za zasadach opisanych w Polityce prywatności i zgodnie z RODO. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności i akceptuje zawarte w niej postanowienia.
 2. W związku z tym, że realizacja Umowy wiąże się z przetwarzaniem przez Usługodawcę w imieniu i na rzecz Klienta Danych Osobowych, Klient zawierając Umowę, akceptuje jednocześnie warunki powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, określone w Regulaminie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Regulamin powierzenia stanowi integralną część Regulaminu.

§21 POUFNOŚĆ

 1. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie, bez względu na sposób ich przekazania (ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną), za wyjątkiem tych informacji, które w chwili ujawnienia lub przekazania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako nieobjęte poufnością oraz wszelkie, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje gospodarcze, handlowe, techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, know-how, a także inne informacje posiadające wartość gospodarczą, dotyczące jednej ze Stron lub jej współpracowników i kontrahentów, uzyskane przez drugą Stronę w związku z lub podczas realizacji Umowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Strony, co do poufności przekazanych jej informacji, przyjmuje się, że są to informacje poufne.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą Stronę informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z zawarciem Umowy lub jej realizacji oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Strony, której dotyczą, wyrażonej w formie co najmniej dokumentowej.
 3. Każda ze Stron zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania ani w jakikolwiek sposób nierozpowszechniania informacji poufnych, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w celu realizacji Umowy, w których to przypadkach wszelkie takie kopie będą własnością Strony, która była źródłem tych informacji. Strona zobowiązuje się zapewnić odpowiedni i bezpieczny sposób przechowywania wszystkich otrzymanych informacji poufnych w czasie, gdy znajdują się one na jej przechowaniu lub pod jej kontrolą.
 4. Strony ustalają, że zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje informacji:
  • a. które są powszechnie znane;
  • b. które zostały podane do wiadomości publicznej przez Stronę, której dotyczą;
  • c. ujawnionych przez Stronę za uprzednią zgodą drugiej Strony, wyrażoną w formie co najmniej dokumentowej;
  • d. których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • e. których ujawnienie jest niezbędne dla potrzeb zbycia wierzytelności lub dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.
 5. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa w okresie obowiązywania Umowy, jak również bezterminowo, po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny.

§22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. Polska wersja językowa stanowi wyłączną podstawę interpretacji postanowień Umowy.
 2. Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę lub współpracujące z nim podmioty zewnętrzne, niewchodzących w zakres Usług podstawowych, określonych w ramach niniejszego Regulaminu, następuje na zasadach określonych w Regulaminach Dodatkowych, stanowiących integralną część Regulaminu.
 3. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu przez inne podmioty niż Usługodawca, które to podmioty ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści Regulaminu lub Regulaminu Dodatkowego.
 4. Korespondencja, w tym wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazywane będą Klientowi w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w tym w załącznikach do Regulaminu, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Klient oraz każdy Użytkownik Serwisu, może komunikować się z Usługodawcą w formie:
  • a. elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: info@fakturownia.pl;
  • b. pisemnej, pod adresem: Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.
 7. Usługodawca komunikuje się z Klientem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, na dane przypisane do jego Konta w Serwisie, o ile co innego nie wynika z treści Regulaminu.
 8. Klient nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Umowy, w całości lub w części, na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie co najmniej dokumentowej. Dotychczasowy Klient odpowiada solidarnie z nowym Klientem za uregulowanie wszelkich należności związanych z korzystaniem z Konta do dnia przeniesienia praw i obowiązków związanych z Umową.
 9. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 10. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest prawo polskie.
 11. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy bądź powstałe na tle stosowania postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem spory będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem: https://fakturownia.pl/regulamin oraz w ramach Aplikacji, w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 13. Integralną część Regulaminu stanowią: