Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Fakturownia.pl


§1 DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Dane osobowe lub Dane - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, powierzone Usługodawcy przez Klienta w celu realizacji Umowy o świadczenie Usług;
  • Regulamin- niniejszy Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych, regulujący zasady powierzenia i przetwarzania przez Usługodawcę Danych Osobowych w związku z realizacją Umowy o świadczenie Usług;
  • Regulamin Fakturownia.pl- nRegulamin Fakturownia.pl dostępny pod adresem: https://fakturownia.pl/regulamin
  • RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Umowa o świadczenie Usług lub Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie Fakturownia.pl.
 2. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w ust. 1 powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Fakturownia.pl.

§2 PRZEDMIOT POWIERZENIA

 1. Klient, działając na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, powierza Usługodawcy Dane Osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie i w celach, w jakich powierza je Usługodawcy na podstawie Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, RODO oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których Dane dotyczą.

§3 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA

 1. Zakres powierzanych do przetwarzania Danych Osobowych obejmuje Dane Osobowe wprowadzone przez Klienta do Serwisu, których przetwarzanie przez Usługodawcę odbywa się w celach i na potrzeby realizacji zleconych mu przez Klienta Usług, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Fakturownia.pl. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych może obejmować w szczególności Dane Osobowe klientów i kontrahentów Klienta oraz ich przedstawicieli, a także pracowników oraz współpracowników Klienta będących Użytkownikami Serwisu, w zakresie ujawnionym Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, w tym m.in. w zakresie:
  • a. podstawowych danych identyfikacyjnych, takich jak: imię, nazwisko, firma, adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres zamieszkania, nr NIP, zakres uprawnień, przypisany dział firmy;
  • b. danych kontaktowych, takich jak: adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, fax;
  • c. danych finansowych i transakcyjnych, takich jak: nr rachunku bankowego, dane dot. umów lub transakcji realizowanych przez Klienta z jego klientami lub kontrahentami (zakres świadczonych usług, dane dot. rozliczeń finansowych);
  • d. wszelkich innych Danych, o ile zostały one wprowadzone przez Klienta do Serwisu, a ich przetwarzanie przez Usługodawcę jest niezbędne w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy o świadczenie Usług.
 2. Zakres powierzanych do przetwarzania Danych Osobowych wynika każdorazowo z zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta i jest adekwatny do funkcjonalności wybranego przez Klienta Planu Abonamentowego. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zmiana Planu Abonamentowego jest równoznaczna z rozszerzeniem lub ograniczeniem przez Klienta zakresu powierzanych Danych Osobowych o informacje wynikające z danej funkcjonalności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Fakturownia.pl. Zmiana zakresu powierzanych Usługodawcy Danych Osobowych nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Celem powierzenia przetwarzania Danych Osobowych przez Klienta jest umożliwienie realizacji przez Strony przedmiotu Umowy o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania Danych Osobowych w ramach wszelkich czynności przetwarzania, o których mowa w art. 4 pkt 2) RODO, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie Usług, zgodnie z wybranym przez Klienta Planem Abonamentowym.
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemów informatycznych i nie odbywa się przy wykorzystaniu kartotek papierowych.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się niniejszy Regulamin. Usługodawca może również przetwarzać Dane Osobowe w zakresie, w jakim obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. Usługodawca niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
 2. Klient zobowiązany jest posiadać podstawę prawną dla operacji przetwarzania Danych Osobowych, które powierza Usługodawcy do przetwarzania na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca będzie przetwarzać Dane Osobowe przez okres niezbędny do realizacji zleconych Usług i wywiązania się ze wszystkich obowiązków nałożonych przez Klienta na podstawie Umowy. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Fakturownia.pl, po zakończeniu obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Usługodawca, zależnie od decyzji Klienta i możliwości technicznych Usługodawcy, usunie lub zwróci Klientowi Dane Osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie Danych.
 4. Usługodawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Usługodawca zobowiązany jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do nadania upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone Dane Osobowe w celu realizacji Umowy.
 6. Usługodawca zobowiązany jest zapewnić zachowanie tajemnicy powierzonych Danych Osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO przez osoby, które upoważnia do przetwarzania Danych Osobowych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia (w trakcie ich współpracy z Usługodawcą), jak i po jego ustaniu (po zakończeniu współpracy).
 7. Usługodawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, jak również z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
 8. Usługodawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych, zobowiązany jest zgłosić je Klientowi bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie naruszenia nastąpi na adres e-mail Klienta będący jego loginem w Serwisie lub adres e-mail służący do kontaktu z Klientem, przypisany do jego konta w Serwisie. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać co najmniej informacje wskazane w art. 33 ust. 3 RODO.
 9. Usługodawca udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§5 ZASADY PODPOWIERZENIA

 1. Klient wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych podwykonawcom Usługodawcy, wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zmiana Załącznika nr 1 stanowi zmianę Regulaminu i odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie Fakturownia.pl.
 2. W przypadku podpowierzenia Danych Osobowych podwykonawcy na podwykonawcę nałożone zostają te same obowiązki ochrony Danych Osobowych jak w Regulaminie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Danych odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli podwykonawca, któremu Usługodawca podpowierzył przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków podwykonawcy spoczywa na Usługodawcy.
 3. Usługodawca może przekazać Dane Osobowe do państwa trzeciego, znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w rozdziale V RODO (art. 44-50).

§6 PRAWO KONTROLI

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi lub osobie upoważnionej przez Klienta przeprowadzanie kontroli i przyczynia się do nich. Kontrole mogą być przeprowadzane nie częściej niż raz w roku kalendarzowym i trwać nie dłużej niż jeden Dzień Roboczy każda.
 2. Każda ze Stron zobowiązana jest ponieść we własnym zakresie koszty związane z przeprowadzeniem kontroli.
 3. Audytorem Klienta nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy ani podmiot z nim powiązany lub jego pracownik lub podmiot/osoba z nim współpracująca, bez względu na podstawę zatrudnienia lub współpracy.
 4. Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o planowanej kontroli, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Usługodawca ma prawo odmówić przeprowadzenia kontroli we wskazanym przez Klienta terminie, w przypadku wystąpienia wysokiego prawdopodobieństwa, iż przeprowadzenie kontroli w tym terminie zakłóci bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa Usługodawcy. W takim wypadku Usługodawca zaproponuje inny termin przeprowadzenia kontroli, nie dalszy niż 5 Dni Roboczych po terminie wskazanym przez Klienta. Osoby biorące udział w kontroli, przed przystąpieniem do kontroli, zobowiązane są do podpisania umowy poufności lub oświadczenia o zachowaniu poufności, wedle wytycznych Usługodawcy.
 5. Klient realizować będzie prawo kontroli wyłącznie w Dni Robocze, w formule zdalnej, w godzinach pracy Usługodawcy (9:00 – 17:00) oraz w sposób możliwie najmniej zakłócający funkcjonowanie jego pracy. W trakcie kontroli Klient i jego audytor mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur i polityk Usługodawcy lub podwykonawcy Usługodawcy dotyczących bezpieczeństwa i poufności.
 6. W celu przeprowadzenia kontroli Usługodawca umożliwi i przyczyni się do przeprowadzania czynności kontrolnych, o ile mają bezpośredni związek z wykonywaniem Umowy, w szczególności poprzez udzielenie Klientowi pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących przetwarzania powierzonych Danych Osobowych – z wyłączeniem informacji lub czynności, które obejmują tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy. Kontrola nie może obejmować informacji lub dokumentów dotyczących innych Klientów Usługodawcy, ani zmierzać lub skutkować uzyskaniem dostępu Klienta do danych osobowych innych niż Dane Osobowe tego Klienta lub do danych poufnych Usługodawcy lub innych podmiotów.
 7. Przeprowadzona kontrola zostanie zakończona sporządzeniem protokołu przedstawiającego wyniki kontroli. W przypadku wykazania w protokole uchybień związanych z naruszeniem postanowień Regulaminu, Klient uprawniony jest do przekazania Usługodawcy pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 Dni Roboczych. Zalecenia pokontrolne nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z niniejszego Regulaminu lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, jak również powinny być obiektywnie zasadne i możliwe do zrealizowania bez zmiany organizacji lub naruszenia ciągłości działania przedsiębiorstwa Usługodawcy lub jego podwykonawcy.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu na zasadach wskazanych w Regulaminie Fakturownia.pl. Odpowiedzialność Usługodawcy za wykonanie polecenia i zaleceń pokontrolnych Klienta, które są niezgodne z RODO lub innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego jest wyłączona.
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią całość zobowiązań oraz warunków powierzenia przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją Umowy o świadczenie Usług. W momencie wejścia w życie niniejszego Regulaminu, jego postanowienia zastępują wszelkie dotychczasowe ustalenia Stron dotyczące powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, chyba że Strony inaczej uzgodniły.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Fakturownia.pl.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu Fakturownia.pl, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin jest innym instrumentem prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO.

 • Załącznik nr 1 – Wykaz podwykonawców

Dostawca rozwiązania Adres
Sendgrid (Twilio) 1801 California Street Suite 500 Boulder, CO 80202 United States
Getresponse Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
Eskom IT Sp. z o.o. ul. Puławska 543, 02-844 Warszawa
Amazon 410 Terry Ave N, Seattle 98109, WA
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
Mouseflow Mouseflow, Inc. 501 Congress Ave Suite 150 Austin, TX 78701 United States

Flaesketorvet 68 1711 Copenhagen V
Radgost sp. z o.o. Spółka powiązana z Operatorem Serwisu z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
Sugester sp. z o.o. Spółka powiązana z Operatorem Serwisu z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
Intum sp. z o.o. Spółka powiązana z Operatorem Serwisu z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
Księgosoft sp. z o.o. Spółka powiązana z Operatorem Serwisu z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa