Fakturownia - zawsze bezpieczne fakturowanie

Bądź spokojny o przepisy RODO

 

 

Czym jest RODO?

RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (z angielskiego GDPR) weszło w życie na obszarze Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie reguluje sposób przetwarzania danych, czyli dokonywania wszelkich operacji na danych osobowych, tj. między innymi zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, ale również usuwanie. Fakturując w Fakturowni, możesz być pewien, że dane Twoich kontrahentów są bezpieczne, a Ty spełniasz wymogi RODO.

 
 

 
 

Jakie prawa gwarantuje RODO?

Bycie informowanym
Bycie informowanym
Dostęp do danych
Dostęp do danych
Sprostowanie danych
Sprostowanie danych
Bycie zapomnianym
Bycie zapomnianym
Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania
Przenoszenie danych
Przenoszenie danych
Sprzeciw
Sprzeciw
Przypadek zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Przypadek zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Przygotuj się do zmian

Czym są dane osobowe?

 

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobach fizycznych, pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie zweryfikowanie danej osoby. Do danych osobowych zaliczamy między innymi imię i nazwisko, adres email, PESEL, IP, ale również szczególne kategorie danych, dotyczące pochodzenia etnicznego czy również przynależności do związków zawodowych.

 

Czy potrzebujesz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia transakcji?

Realizując zamówienie na rzecz kontrahenta, nie musisz pytać o dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania jego danych jest zawarta między Wami umowa. Umowa nie musi zostać spisana, wystarczą jednoznaczne oświadczenia woli obu stron - ze strony nabywcy może to być odpowiedź na przedstawioną mu ofertę handlową, czyli, na przykład, wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym oraz kliknięcie przycisku “Kupuję”. Przy pozyskiwaniu danych klienta nie zapomnij jednak o obowiązku poinformowania go o tym, kto, w jakim celu i jak długo będzie jego dane przetwarzał.

 

Czy dane, które wprowadzam do systemu są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z RODO?

Dane wprowadzone do systemu są bezpiecznie przechowywane na serwerach znajdujących się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należących do firmy Amazon. Pracownicy Działu Obsługi Klienta Fakturownia Sp. z o. o. nie mają bezpośredniego dostępu do danych, które powierzasz Fakturowni, chyba że sam udzielisz na to dodatkowej, limitowanej czasowo zgody. Wszyscy pracownicy są również upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązani do zachowania poufności wynikającej z podpisanej z Fakturownia Sp. z o. o. umowy.

Fakturownia umożliwia Ci nanoszenie zmian oraz całkowite usunięcie danych w przypadku prośby o sprostowanie lub zaprzestanie przetwarzania danych. Fakturownia, zgodnie z Rozporządzeniem pomoże Ci również, w miarę możliwości, w wywiązaniu się z obowiązków wskazanych w Sekcji 3, a także w art. 32-36 Rozporządzenia.

 

Czy Fakturownia administruje dane, które wprowadzam do systemu?

Wprowadzając dane swoich kontrahentów do systemu Fakturownia, powierzasz firmie Fakturownia Sp. z o. o. przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Fakturownia nie jest więc Administratorem Danych, a Podmiotem Przetwarzającym. Ze względu na powierzenie przetwarzania danych, którymi administrujesz, powinieneś podpisać z nami Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Jak mogę podpisać z Fakturownią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli założyłeś konto w Fakturowni przed 22 maja 2018 roku, umowę powierzenia przetwarzania mogłeś podpisać z nami w wersji papierowej, gdyż jej podpisanie możliwe było w ten sposób. 22 maja, w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych, opublikowaliśmy nowy Regulamin Usługi, aby zapewnić naszym Użytkownikom łatwą formę zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych. Umowa została dostosowana do wymogów, które stawia przed Administratorem i Procesorem Rozporządzenie. RODO umożliwia zawarcie Umowy drogą elektroniczną, dlatego jeżeli założyłeś konto po 22 maja 2018 lub akceptowałeś postanowienia nowego Regulaminu, dopełniłeś obowiązku Administratora o zawarciu z nami tej umowy. My zobowiązaliśmy się do przetwarzania powierzanych nam przez Ciebie danych ze szczególną starannością. Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią Umowy, kliknij tutaj.

 

Czy mogę wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa danych, które przechowuję w Fakturowni?

  • Rejestrując się w systemie wprowadź hasło które poza literami będzie zawierać cyfry i małe i duże znaki literowe. Pamiętaj, że te dane powinny być tajne, nie zapisuj ich nigdzie i nie ujawniaj ich nikomu;
  • Loguj się do systemu zawsze ze strony https://fakturownia.pl - sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia;
  • Przy logowaniu do fakturownia.pl korzystaj tylko z zaufanych komputerów i urządzeń mobilnych;
  • Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu z pozycji profilu użytkownika;
  • Po zakończeniu pracy w systemie pamiętaj, by do wylogowania się użyć przycisku "Wyloguj".
  • Zastosuj zabezpieczenie dostępu dla wybranych IP oraz/lub dwuetapową weryfikację logowania.