Fakturownia - zawsze bezpieczne fakturowanie

Bądź spokojny o przepisy RODO

 

 

Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ang. GDPR). RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. i z tym dniem zastąpiło dotychczasowe, obowiązujące w Polsce przepisy o ochronie danych osobowych. RODO jest regulacją unijną, co oznacza że w każdym kraju UE obowiązują te same zasady ochrony danych.

Najważniejszym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych. Fakturownia przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 
 

 
 

Jakie prawa gwarantuje RODO?

Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Prawo do sprostowania danych
Prawo do sprostowania danych
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)

Przysługujące Ci prawa możesz zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku telefonicznie, mailowo, listownie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Realizacja Twojego wniosku nastąpi w terminie miesiąca od dnia jego wpływu do Fakturowni. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformujemy Cię w stosownej korespondencji wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

 
 

 

Najczęściej zadawane pytania

Czym są dane osobowe?

 

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej, pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie danej osoby. Do danych osobowych zaliczamy między innymi: imię i nazwisko, adres email, numer PESEL oraz IP.

 

Co to znaczy „przetwarzać” dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakąkolwiek operację wykonywaną na danych, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzanie może odbywać się w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany

 

Czy potrzebuję zgody na przetwarzanie danych osobowych kontrahenta w celu przeprowadzenia transakcji?

Zasadniczo realizując zamówienie na rzecz kontrahenta nie musisz pytać o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu. W większości przypadków podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahenta będzie zawarta pomiędzy Wami umowa, niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązków prawnych przewidzianych w przepisach prawa (np. obowiązków na gruncie podatkowym) oraz rzadziej – tzw. prawnie uzasadniony interes administratora. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych kontrahenta, nie zapomnij o spełnieniu wobec niego obowiązku informacyjnego, tj. poinformowania go m.in. o tym, kto, w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo będzie przetwarzał jego dane osobowe.

 

Czy dane, które wprowadzam do systemu są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z RODO?

Fakturownia na bieżąco monitoruje ryzyko związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa. Fakturownia wdrożyła m.in. środki chroniące dane przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, modyfikacją i nieuprawnionym dostępem. Dane wprowadzone do systemu są bezpiecznie przechowywane na serwerach znajdujących się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należących do firmy Amazon. Zapewniamy, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych członków personelu, którzy zobowiązali się do zachowania ich w poufności. Ponadto podejmujemy niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z Fakturownią dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Fakturowni sprawuje wyspecjalizowany zespół ds. ochrony danych osobowych pod nadzorem Inspektora Ochrony Danych. Dane Inspektora znajdziesz poniżej.

 

Czy Fakturownia administruje danymi, które wprowadzam do systemu?

W zależności od kategorii osób, których dane dotyczą oraz celów przetwarzania ich danych osobowych przez Fakturownię, spółka może przetwarzać je w roli niezależnego administratora danych osobowych bądź podmiotu przetwarzającego dane osobowe w Twoim imieniu i na Twoją rzecz (tzw. procesora). W większości przypadków dane wprowadzone do systemu Fakturownia przetwarzać będzie w roli podmiotu przetwarzającego. Dotyczy to m.in. danych osobowych Twoich kontrahentów (nabywców FV). Dane te przetwarzamy zgodnie z Twoimi wytycznymi i wyłącznie dla potrzeb realizacji zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług elektronicznych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych na rzecz Fakturowni odbywa się w oparciu o zaakceptowany przez Ciebie Regulamin powierzenia.

 

Jak mogę zawrzeć z Fakturownią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przetwarzanie przez podmiot przetwarzający danych osobowych w imieniu administratora może odbywać się bądź na podstawie zawartej umowy powierzenia bądź w oparciu o inny instrument prawny, regulujący przedmiot i zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych (np. regulamin). W przypadku serwisu fakturownia.pl powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się w drodze akceptacji Regulaminu powierzenia, stanowiącego integralną część Regulaminu serwisu. Oznacza to jednocześnie, że z chwilą zawarcia z nami umowy o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z warunkami Regulaminu powierzenia. Regulamin ten stanowi skuteczną podstawę prawną powierzenia danych. Nie musisz zawierać z nami żadnej dodatkowej umowy.

Fakturownia pomaga Ci, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których powierzone dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, jak również wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

 

Jak mogę wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa danych, które przechowuję w Fakturowni?

  • Rejestrując się w systemie wprowadź hasło, które poza literami będzie zawierać także cyfry, znaki niealfanumeryczne oraz małe i duże litery. Staraj się stosować hasła trudne do odgadnięcia, nie wykorzystuj wyrazów lub fraz związanych z Twoim życiem zawodowym lub prywatnym, potocznych lub popularnych wyrazów bądź określeń oraz sekwencji kolejnych znaków na klawiaturze. Pamiętaj, że hasło powinno być tajne – nie zapisuj go nigdzie i nie ujawniaj nikomu.
  • Loguj się do systemu zawsze ze strony https://fakturownia.pl – sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia.
  • Przy logowaniu do fakturownia.pl korzystaj tylko z zaufanych komputerów i urządzeń mobilnych.
  • Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu z pozycji profilu użytkownika.
  • Po zakończeniu pracy w systemie pamiętaj, by do wylogowania się użyć przycisku "Wyloguj".
  • Zastosuj zabezpieczenie dostępu dla wybranych IP oraz/lub dwuetapową weryfikację logowania.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych:

Tomasz Gwara

iod@fakturownia.pl

Z Inspektorem możesz kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacji Twoich praw przysługujących na mocy RODO.