Polityka prywatności Serwisu i Usługi Fakturownia.pl


 • 1. Co opisuje niniejsza polityka?

  Niniejsza Polityka prywatności („Polityka") zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fakturownia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fakturownia”, „Operator Serwisu” „Administrator”, „my”). Polityka określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi Fakturownia, wyjaśnia w jaki sposób i dlaczego Fakturownia gromadzi i wykorzystuje poszczególne dane osobowe, wyjaśnia, kiedy i dlaczego Fakturownia będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami oraz przedstawia prawa i możliwości podmiotów danych, jeśli chodzi o przetwarzanie ich danych osobowych. Polityka zawiera również informacje dotyczące stosowania plików cookies.
  Polityka stosuje się do Ciebie, jeżeli jesteś:

  • Użytkownikiem Serwisu tj. korzystasz z naszego serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://fakturownia.pl/ lub w aplikacji dedykowanej właściwemu urządzeniu elektronicznemu (Serwis);
  • Klientem tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, która zawarła z Fakturownią Umowę o świadczenie Usług lub osobą fizyczną reprezentującą klienta lub uprawnioną przez klienta do logowania w Serwisie i korzystania z Usług oferowanych przez Fakturownię, która udostępnia nam w tym celu swoje dane osobowe, w szczególności poprzez formularze zawarte w Serwisie lub w innych miejscach;
  • Partnerem tj. osobą uczestniczącą w Programie Partnerskim Fakturowni;
  • Kontrahentem tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi;
  • Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz podmiot dostarczający nam produkty lub usługi;
  • Kandydatem, tj. bierzesz udział w rekrutacji, którą prowadzimy;
  • Adresatem informacji marketingowych, tj. wyraziłeś chęć otrzymywania od Fakturowni informacji o charakterze marketingowym lub handlowym.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”). Niniejsza Polityka realizuje w stosunku do Ciebie obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 oraz art. 14 RODO.


 • 2. Administrator danych osobowych

  Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572426, REGON: 362333847, NIP: 5213704420, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł jest administratorem Twoich danych osobowych, jeśli jesteś Użytkownikiem Serwisu, Klientem, Partnerem, Adresatem informacji marketingowych, Kontrahentem lub jego Przedstawicielem lub Kandydatem.
  Z Administratorem możesz się skontaktować za pomocą:

  • poczty - wysyłając wiadomość na adres: Fakturownia sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, Polska;
  • poczty elektronicznej – wysyłając wiadomość na adres: info@fakturownia.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą:

  • poczty - wysyłając wiadomość na adres: Fakturownia sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, Polska;
  • poczty elektronicznej – wysyłając wiadomość na adres: iod@fakturownia.pl.

 • 3. Informacje ogólne

  Poniższe terminy posiadają następujące znaczenie:

  • Polityka niniejsza Polityka Prywatności;
  • Regulamin Serwisu Regulamin Serwisu dostępny pod następującym adresem www: https://fakturownia.pl/regulamin;
  • Rozporządzenie / RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  • Umowa powierzenia Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych, to jest umowa zawarta pomiędzy Klientem jako administratorem tych danych a Operatorem Serwisu jako podmiotem przetwarzającym, zawarta z chwilą założenia przez Klienta Konta w Serwisie. Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu;

  natomiast wszelkie pozostałe, niewymienione powyżej określenia pisane wielką literą niezdefiniowane w Polityce mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu.


 • 4. Jakie informacje zbieramy i z jakich źródeł one pochodzą?

  Jeżeli jesteś Użytkownikiem Serwisu, zbieramy informacje podane przez Ciebie podczas logowania (lub przez Klienta, który założył Twoje konto) oraz zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu. Są to w szczególności Twój adres e-mail, adres IP, nazwa użytkownika, dane zawarte w sugestii opublikowanej na Forum Sugestii oraz informacje zawarte w plikach cookies.

  Jeżeli jesteś jesteś Klientem, zbieramy Twoje dane, które nam przekazujesz podczas zakładania Konta w Serwisie oraz korzystania z naszych usług, w tym dane, które przesyłasz do Serwisu za pośrednictwem API oraz używanych przez Ciebie rozszerzeń, których lista widnieje tutaj: https://fakturownia.pl/apps). Dane te to w szczególności: imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej, PESEL oraz dane dotyczące sposobu płatności. Ponadto, możemy wykorzystywać dodatkowe dane udostępniane przez Ciebie lub Twoje urządzenie w celu świadczenia usług oraz gwarancji dostępu do oferowanych funkcji Serwisu w obrębie przeglądarki i Aplikacji Natywnej.

  Jeżeli jesteś Partnerem, zbieramy Twoje dane, które przekazujesz nam z chwilą wystawienia faktury VAT lub rachunku będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim. Dane te to w szczególności: imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej, data urodzenia, właściwy urząd skarbowy, PESEL oraz numer rachunku bankowego.

  Jeżeli jesteś Kontrahentem, zbieramy Twoje dane, które przekazujesz nam z chwilą zawarcia umowy, rozliczenia wzajemnych świadczeń, a także w trakcie innych rozmów, wymiany e-maili i spotkań. Dane te to w szczególności: imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej, PESEL oraz numer rachunku bankowego.

  Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, zbieramy Twoje dane przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili oraz spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, w trakcie i po ustaniu współpracy z nami.

  Jeżeli jesteś Kandydatem, zbieramy Twoje dane przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w szczególności CV, w trakcie rozmów, spotkań i wymiany korespondencji. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie, historia zatrudnienia, wykształcenie. Twoje dane możemy w szczególności zbierać za pośrednictwem portali rekrutacyjnych i agencji zatrudnienia.

  Jeżeli jesteś Adresatem informacji marketingowych, zbieramy Twoje dane przekazywane nam podczas zakładania Konta w Serwisie lub wypełniania formularza zapisu na nasz newsletter. Dane te to adres e-mail i numer telefonu, na który przesyłamy informacje marketingowe lub handlowe.


 • 5. Określenie celu i podstawy prawnej przetwarzania danych

  Jeżeli jesteś Użytkownikiem Serwisu, przetwarzamy Twoje dane:

  • w celu umożliwienia Operatorowi Serwisu świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług drogą elektroniczną w zakresie, w jakim udostępnia Użytkownikom Serwisu treści lub funkcjonalności zawarte w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wykorzystywaniu plików cookies niezbędnych do zapewnienia i utrzymania prawidłowego funkcjonowania Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, gdy przetwarzane dane pochodzące z plików cookies są wykorzystywane w celu prowadzenia analizy aktywności Użytkowników Serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i poprawy funkcjonalności Serwisu, na podstawie udzielonej przez Użytkownika Serwisu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z konieczności obsługi naruszeń ochrony danych osobowych oraz obsługi wniosków w zakresie realizacji żądań podmiotów danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Operatora Serwisu polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Jeżeli jesteś Klientem, przetwarzamy Twoje dane w celu:

  • przyjęcia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań);
  • zawarcia i realizacji umowy zawartej między Operatorem Serwisu a Tobą, dotyczącej świadczenia usług wchodzących w zakres określonego produktu lub usługi oferowanej przez Serwis, w tym obsługi procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie lub wykonanie umowy);
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dot. rachunkowości oraz prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  • zapewnienia kontaktu lub danych potrzebnych do realizacji umowy z naszymi Kontrahentami (dostarczającymi usługi dodatkowe lub integracje), Przedstawicielami Kontrahentów oraz Partnerami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z osobami realizującymi umowę lub zamówienie);
  • dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym np. podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Jeżeli jesteś Partnerem, przetwarzamy Twoje dane w celu:

  • zawarcia i realizacji przyrzeczenia publicznego złożonego przez Operatora Serwisu, dotyczącego Programu Partnerskiego funkcjonującego w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie lub wykonanie umowy);
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków wynikających z przepisów dot. rachunkowości oraz prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  • obsługi procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • zapewnienia kontaktu z naszymi Kontrahentami, Przedstawicielami Kontrahentów oraz Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z osobami realizującymi umowę lub zamówienie).

  Jeżeli jesteś Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane w celu:

  • przyjęcia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań);
  • zawarcia i realizacji umowy zawartej między Operatorem Serwisu a Tobą, dotyczącej świadczenia usług przez Ciebie lub Operatora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie lub wykonanie umowy);
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków wynikających z przepisów dot. rachunkowości oraz prawa podatkowego, a także obowiązków wynikających z konieczności obsługi naruszeń ochrony danych osobowych oraz obsługi wniosków w zakresie realizacji żądań podmiotów danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  • dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym np. podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora).
 • Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Kontrahentem, którego reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora).

  Jeżeli jesteś Kandydatem, przetwarzamy Twoje dane w celu:

  • związanym z prowadzoną rekrutacją, lub w celu wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie Twojej zgody (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie, w jakim mamy obowiązek żądać od Ciebie danych osobowych określonych w przepisach Kodeksu pracy;
  • w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, tj. w celach weryfikacji kwalifikacji, w tym przeprowadzania testów w celu oceny Twoich predyspozycji na określone stanowisko, a także w celach wewnętrznej administracji, zapewnienia bezpieczeństwa, czy też obsługi ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Jeżeli jesteś Adresatem informacji marketingowych, przetwarzamy Twoje dane w celu:

  • marketingowym, takim jak prowadzenie działań promocyjno-wizerunkowych, prezentowanie i przesyłanie informacji na temat usług oferowanych przez Operatora Serwisu, za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (email, sms, kontakt telefoniczny) na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą).

 • 6. Kategorie odbiorców danych

  Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przekazywać je:

  • osobom lub firmom świadczącym nam usługi, m.in. informatyczne, telekomunikacyjne, zapewniania bezpieczeństwa danych, marketingowe, prawne, księgowe, które przetwarzają w naszym imieniu Twoje dane osobowe;
  • podmiotom upoważnionym do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe, itp.);
  • podmiotom świadczącym w Serwisie usługi płatności internetowych oraz dostawcom niektórych innych usług zintegrowanych z Serwisem (wykaz tych podmiotów jest dostępny tutaj: https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia);
  • spółkom powiązanym z Operatorem Serwisu w celach obsługi klienta, rozwoju i utrzymania Serwisu.
 • Wykaz wybranych odbiorców, którym możemy przekazywać Twoje dane osobowe, jest dostępny w końcowej części Polityki.

  Za każdym razem przekazanie Twoich danych będzie odbywać się w pełnej zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto, będziemy dbać o to, aby Twoje udostępniane lub powierzane dane były przekazywane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj., poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), do spółki Twilio Inc. z siedzibą przy 101 Spear Street, Ste 500 w San Francisco w Stanach Zjednoczonych Ameryki (CA 94105), w celu umożliwienia korzystania z usługi mailingowej Sendgrid dostarczanej przez ww. spółkę. Podstawą prawną przekazania danych są zawarte między tą spółką, a Fakturownią, Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum w sekcji “Schedule 3 - Cross Border Data Transfer Mechanisms”.


 • 7. Okres przechowywania danych

 • Okres przetwarzania przez Operatora Serwisu danych osobowych zależy przede wszystkim od celu, w jakim przetwarzane są Twoje dane. Co do zasady, Fakturownia przetwarza dane tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji celu, w jakim dane zostały zebrane lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody, na podstawie której określone dane były przetwarzane.

  Jeżeli jesteś Użytkownikiem Serwisu, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będę one niezbędne do realizacji celu w jakim dane zostały nam przekazane, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody, na podstawie której określone dane były przetwarzane.

  Jeżeli jesteś Klientem lub Partnerem, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będę one niezbędne do realizacji celu w jakim dane zostały nam przekazane (realizacja umowy zawartej z Tobą). Po upływie tego okresu przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (6 lat, a w każdym razie 3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie. W każdym wypadku, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celu i wywiązania się ze wszystkich obowiązków nałożonych na nas na podstawie łączącej Cię z nami umowy. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

  Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

  Jeżeli jesteś Kandydatem, przechowujemy Twoje dane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba, że wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. Wówczas Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 lat. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do chwili wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

  Jeżeli jesteś Adresatem informacji marketingowych, przechowujemy Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody na ich przetwarzanie.

  W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane przez Operatora Serwisu.


 • 8. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z Rozporządzeniem i na warunkach w nim określonych, przysługuje Ci:

  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
   Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności oferowanych przez nas, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. Zgodę można wycofać poprzez kontakt na adres e-mail: info@fakturownia.pl.
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
   Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony/-a do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach jego ustalenia, o prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych (jeśli nie pochodzą od Ciebie) oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Masz również prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz również prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
   Masz prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych.
  • Prawo do usunięcia danych
   Masz prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli:
   • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • wniosłeś/-aś nam sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • wniosłeś/-aś nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
   • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

   Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma charakteru bezwzględnego i nie będzie miało zastosowania w przypadkach wskazanych enumeratywnie w art. 17 ust. 3 RODO (np. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:
   • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie danych osobowych przez nas jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  • Prawo do przenoszenia danych
   Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś/-aś oraz przesłać te dane innemu, wybranemu administratorowi, pod warunkiem, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy lub jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   O ile jest to technicznie możliwe, masz również prawo żądać, by dotyczące Cię dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
  • Prawo do sprzeciwu
   Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, o ile przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku nie będziemy już mogli przetwarzać tych danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do sprzeciwu wobec profilowania
   Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym na profilowaniu, i która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie istotnie wpływa. Nie przetwarzamy Twoich danych w ten sposób bez Twojej zgody.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W jaki sposób możesz zgłosić swoje żądanie?
  W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail, wskazane w pkt 2 Polityki.
 • W jakim czasie spełnimy Twoje żądanie?
  Udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem dotyczącym przysługujących Ci praw, bez zbędnej zwłoki, przy tym nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniesz uprzednio poinformowany/-a.

 • 9. Czy musisz nam podawać swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie?

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania może uniemożliwić nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:

  • uniemożliwić lub znacznie utrudnić kontakt z Tobą lub przedstawienie Ci oferty, o którą prosisz;
  • uniemożliwić zawarcie lub realizację zawartej z Tobą umowy.
 • Jeśli nie dostarczyłeś/-aś nam bezpośrednio swoich danych osobowych, prawdopodobnie pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz (zazwyczaj Klienta) lub otrzymaliśmy je w wyniku korzystania przez Ciebie z jednej z integracji za pośrednictwem API. Twoje dane osobowe mogą również pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy.


 • 10. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

  Na bieżąco monitorujemy ryzyko związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych po to, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, chronione za pomocą adekwatnych środków bezpieczeństwa, z zapewnieniem, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy także o to, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.


 • 11. Polityka Cookies i znaczniki pikselowe

  Serwis i Aplikacja Natywna korzystają z tzw. plików cookies – tj. małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Użytkownika Serwisu. Podczas korzystania z Serwisu lub Aplikacji Natywnej, Operator Serwisu pobiera i zapisuje z przeglądarek Użytkownika Serwisu informacje, które mogą zawierać dane osobowe. Operator Serwisu pozyskuje te informacje, korzystając z plików cookies oraz znaczników pikselowych. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika Serwisu i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika Serwisu. Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika Serwisu, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. W każdej chwili Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookies przechowywane w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

  Instalacja plików cookies jest konieczna do:

  • prawidłowego świadczenia przez nas usług za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Natywnej. W plikach cookies znajdują się informacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji;
  • dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika Serwisu, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić strony;
  • przygotowywania statystyk pomagających nam poznanie preferencji i zachowań Użytkowników Serwisu. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
  • W Serwisie i Aplikacji Natywnej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   • 1.1. sesyjne – to takie pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia Serwisu lub Aplikacji Natywnej;
   • 1.2. stałe – to takie pliki, które są aktywne w urządzeniu Użytkownika Serwisu lub Aplikacji Natywnej do chwili ich usunięcia przez niego, co może zostać przez niego dokonane w dowolnym momencie. Użytkownik Serwisu lub Aplikacji Natywnej ma prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies, opisanych poniżej. W celu pozyskania dodatkowych informacji może zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Serwisu lub Aplikacji Natywnej i ich funkcjonalność;
   • 1.3. analityczne – to takie pliki, które umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika Serwisu w zakresie zawartości Serwisu lub Aplikacji Natywnej oraz lepiej zorganizować ich układ. Analityczne cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu lub Aplikacji Natywnej przez Użytkownika Serwisu, typie strony, z której Użytkownik Serwisu został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika Serwisu na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika Serwisu, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
   • 1.4. techniczne – niezbędne do właściwego funkcjonowania Serwisu tj. tymczasowe pliki przechowujące sesję Klienta oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Serwisu;
   • 1.5. zewnętrzne – umieszczane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Operator Serwisu, a na które nie ma wpływu (np. serwisy społecznościowe);
   • 1.6. statystyczne – pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Serwisu;
   • 1.7. reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować reklamę do Klienta i zapamiętać jej ustawienia.

   • Lista wszystkich plików cookies wykorzystywanych w serwisie Fakturownia.pl jest dostępna poniżej -

   • Kliknij tutaj, aby zaktualizować zgody na pliki cookies

  Automatyczne ustawienia dla najczęściej wykorzystywanych przeglądarek można zmienić zgodnie z instrukcjami znajdują się pod następującymi adresami:

  Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji Natywnej, prawidłowości wyświetlania oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych. Operator Serwisu jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu lub Aplikacji Natywnej.

  Pliki Cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być również wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików oraz z tych znaczników pikselowych.


 • 12. Zmiany Polityki

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 7.04.2023 r.