Regulamin usługi udostępniania szybkich płatności Autopay

Załącznik nr 3 do Regulaminu Fakturownia.pl


§1 DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Autopay - Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320590, NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561;
  • Faktura - generowana za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji faktura VAT;
  • Łącze - umieszczone na Fakturze hiperłącze prowadzące do strony internetowej umożliwiającej płatność Faktury za pośrednictwem usług płatniczych Autopay;
  • Regulamin - niniejszy Regulamin usługi udostępniania szybkich płatności Autopay;
  • Regulamin Serwisu - regulamin Fakturownia.pl dostępny pod adresem: https://fakturownia.pl/regulamin;
  • Usługa Autopay - usługa służąca do regulowania zobowiązań finansowych wynikających z Faktury, opisana w § 2 Regulaminu, świadczona w ramach Serwisu wyłącznie na rzecz płatnika przez Autopay za pośrednictwem systemu płatności online Autopay, zgodnie z odrębnym regulaminem określonym przez Autopay oraz z art. 3 ust. 1 pkt 5-6 Ustawy;
  • Ustawa - ustawa z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2022.2360 t.j. z późn. zm.);
  • Klient - Klient w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
 2. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w ust. 1 powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z usługi udostępniania szybkich płatności Autopay, świadczonej za pośrednictwem Serwisu, w tym prawa i obowiązki Klienta.
 2. Usługodawca zapewnia Klientom funkcjonalność polegającą na umieszczeniu w Fakturze Łącza służącego do opłacenia Faktury. Płatność dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany na Fakturze w polu sprzedawcy (wystawcy).
 3. Usługodawca przekierowuje osoby korzystające z Łącza (płatników) na stronę działającą w ramach Serwisu, umożliwiającą realizację zobowiązań finansowych na rzecz Klienta z wykorzystaniem użytkowanych przez płatnika systemów bankowości elektronicznej, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Autopay z płatnikiem w drodze akceptacji regulaminu określonego przez Autopay.
 4. Autopay ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usługi Autopay, realizowanej na podstawie regulaminu określonego przez Autopay. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Autopay są rozpatrywane przez Autopay.
 5. Klienci mogą bezpłatnie korzystać z funkcjonalności, o której mowa w ust. 2 powyżej. Klienci nie są uprawnieni do pobierania od płatników Faktur jakichkolwiek opłat z tytułu korzystania z Usługi Autopay.
 6. Autopay świadczy usługi określone w Regulaminie na podstawie wpisu do rejestru krajowych instytucji płatniczych, stanowiącego rejestr działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (numer UKNF: IP17/2013). Organem nadzorującym działalność Autopay jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 7. Funkcjonalność określona w niniejszym Regulaminie przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Serwisu.
 8. Akceptując Regulamin Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługa Autopay realizowana jest przez Autopay wyłącznie na rzecz płatnika Faktury, zgodnie z regulaminem określonym przez Autopay.

§3 OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. W przypadku zakończenia współpracy Usługodawcy z Autopay, Klient zostanie pozbawiony możliwości umieszczania Łączy w treści Faktur. Usługodawca poinformuje Klienta o takiej okoliczności nie później niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od momentu powzięcia informacji o zakończeniu współpracy, o ile poinformowanie Klienta w tym terminie jest możliwe.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu umożliwienia skorzystania z Usługi Autopay, Usługodawca musi przekazać Autopay następujące dane osobowe Klientów korzystających z funkcjonalności: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer REGON, numer PESEL oraz numer telefonu.
 2. Usługodawca przekaże dane Klienta wskazane w ust. 1 w celu wykonania Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą, polegającej na umożliwieniu skorzystania z funkcjonalności, o której mowa w niniejszym Regulaminie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca komunikuje się z Klientem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, na dane przypisane do Konta Klienta w Serwisie.
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o każdej zmianie swoich danych kontaktowych przekazanych Autopay, w szczególności adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji. W przypadku braku takiego powiadomienia informacje przekazywane na dotychczasowe dane Klienta uważa się za dokonane skutecznie.
 5. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest prawo polskie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w drodze notyfikacji zmian Klientowi poprzez wiadomość e-mail. Poinformowanie Klienta o zmianach nastąpi nie później, niż na 7 (słownie: siedem) dni przed wejściem w życie zmian.
 7. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w terminie do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy w zakresie umożliwiającym Klientowi korzystanie z funkcjonalności, o której mowa w Regulaminie, z dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ust. 7 powyżej, uznaje się, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu w całości.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu.
 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.