Prowadzenie firmy


Jak otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do działalności gospodarczej w 2022
Prowadzenie firmy

Jak otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do działalności gospodarczej w 2022?

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2022-06-23

Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalność zmuszeni są często do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, by wdrożyć w życie projekt, zakupić sprzęt lub wykwalifikować kadrę pracowniczą.

Właścicielom przedsiębiorstw często z bieżącej działalności brakuje na te zadania środków - pomocne w takiej sytuacji mogą być urzędy pracy, które w katalogu oferowanej pomocy przedsiębiorcom, mają kilka opcji, by skorzystać z dofinansowania.

Dofinansowanie KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) - kto je może otrzymać?

Jedną z form wsparcia jest finansowanie kształcenia ustawicznego dla pracodawcy oraz jego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia minimum jedną osobę na umowę o pracę, może skorzystać z tej formy pomocy. Szkolenia finansowane z KFS mogą podnieść kompetencje pracodawcy i pracowników.

Sprawdź także: Jak założyć działalność gospodarczą w 2022 roku

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać z KFS?

Wysokość pomocy, jaką można otrzymać, to 80% kosztów kształcenia dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw lub aż 100% kosztów szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw - jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (w 2022 roku jest to kwota ponad 16 000 zł na osobę).

Na co może być przeznaczone dofinansowanie z KFS?

Katalog wsparcia, na który może zostać przyznane dofinansowanie, jest szeroki i obejmuje m.in.:

  • kształcenie ustawiczne w określonych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, 
  • kształcenie ustawiczne osób, które ukończyły 45 rok życia lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • kształcenie ustawiczne osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • kształcenie ustawiczne osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły.

Mogą to być działania na przykład takie jak:

  • kursy i studia podyplomowe,
  • egzaminy, które umożliwią uzyskanie dokumentacji potwierdzającej nabycie kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie umożliwiające podjęcie kształcenia lub pracy po ukończonym kształceniu.

Nabór wniosków do KFS - jak przebiega?

Nabór wniosków w urzędach pracy do KFS otwiera się w pierwszym kwartale roku - każdy urząd jednak ma inny termin na rozpoczęcie przyjęcia wniosków

By otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek z wyszczególnioną, interesującą przedsiębiorcę formą kształcenia w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla adresu siedziby firmy. Często, gdy środki nie zostaną w całości wykorzystane, urzędy pracy prowadzą dodatkowy nabór wniosków z tzw. rezerwy KFS, który odbywa się w drugiej połowie roku. Do wypełnienia wniosku oraz realizacji danej formy kształcenia przedsiębiorcom pomagają wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.

Dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, może skorzystać z pomocy, jaką jest dofinansowanie dla przystosowania stanowisk pracy dla takich pracowników.

Wsparcie takie obejmować może koszty związane np. z adaptacją pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, zakupu oprogramowania, nabycia lub adaptacji urządzeń, które osobie z niepełnosprawnością ułatwi wykonywanie pracy.

Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest zobowiązanie się do zatrudnienia osoby, na którą pracodawca występuje o dofinansowanie, przez okres co najmniej 36 miesięcy na podstawie o umowę o pracę. Wnioski w urzędach pracy przyjmowane są przez cały rok, a wypłata dofinansowania odbywa się w ramach dostępnych środków. Maksymalne dofinansowanie na przystosowanie jednego stanowiska pracy wynosi aż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Sprawdź także: Zatrudnienie pracownika od A do Z - umowa o pracę. Formalności, obowiązki pracodawcy, dotacje z urzędu pracy na zatrudnienie. 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Pracodawcy mogą korzystać również z refundacji kosztów wyposażenia, lub doposażenia stanowisk pracy, które wypłaca Powiatowy Urząd Pracy w związku z zatrudnieniem na tym stanowisku osoby bezrobotnej lub skierowanego przez urząd pracy opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Zatrudnienie musi trwać przez okres co najmniej 24 miesięcy, a wysokość środków jakie przedsiębiorca ma szansę otrzymać na ten cel, nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a refundacja następuje, gdy starosta dysponuje środkami na ich sfinansowanie.

Dofinansowanie do aktywizacji bezrobotnych - jak otrzymać stypendium stażowe

Urzędy pracy oferują także aktywizację młodych ludzi (bez doświadczenia) i dla osób powyżej 50. roku życia w postaci staży. Aby się o niego ubiegać, należy być osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy (ważną informacją jest fakt, iż studenci nie mogą być kwalifikowani do programów stażowych). Stażysta otrzymuje z urzędu pracy, ucząc się u przedsiębiorcy, stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy i po jego zakończeniu pracodawca musi zatrudnić stażystę lub inną osobę, tak by stan zatrudnienia się zwiększył. Warunkiem przyjęcia osoby na staż jest to, by działalność prowadzona była minimum 6 miesięcy.

Istotne jest, że pracodawca może ubiegać się o stażystę z innego urzędu pracy niż z tego, któremu podlega miejscowo siedziba firmy.

Sprawdź także: Jakie zmiany w sposobach obliczania wynagrodzeń wprowadził Polski Ład?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Będąc osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy lub opiekunem osoby z nieobecnością poszukującym pracy można również starać się o dotację do założenia firmy. O środki mogą też ubiegać się absolwenci centrów lub klubów integracji społecznej.

Są to środki bezzwrotne, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartej z urzędem pracy umowy o dofinansowanie. Wysokość dotacji to maksymalnie 600% średniego wynagrodzenia, od 01.06.2022 r. jest to kwota 37411,32 zł. Urzędy pracy jednak często we własnym zakresie obniżają maksymalną kwotę dotacji, jaką można uzyskać na otwarcie działalności.

Sprawdź także: Polski Ład od 01.07.2022 - jakie zmiany w podatkach i składce zdrowotnej?

Wiele form dofinansowania działalności gospodarczej z Urzędu Pracy

Jak widać przedsiębiorca ma do swojej dyspozycji wiele instrumentów, by wspomóc rozwój swojej firmy - warto korzystać z tych form pomocy, gdyż są to środki bezzwrotne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań związanych z zawartą umową.