Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

zmiany JPK, JPK_VAT, kody GTU
Fakturownia - aktualności

Zmiany w JPK i VAT od 1 lipca - sprawdź, co się zmieniło.

Magda

Magda, 2021-07-23

Od 1 lipca weszły w życie kolejne zmiany dotyczące wysyłki jednolitych plików kontrolnych. Jest to skutek rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jakie są to dokładnie zmiany? Zaraz się przekonamy.
 

Co konkretnie się zmieniło?

 
Od 1 lipca oznaczenie MPP nie będzie występowało w części ewidencyjnej JPK_V7, ani po stronie sprzedającego, ani po stronie nabywcy. W przypadku sprzedaży nadal obowiązkiem jest wystawienie faktury z opisem “metoda podzielonej płatności”, ale tylko jeśli taka konieczność wynika z ustawy o VAT. Poza oznaczeniem na fakturze sprzedawca nie musi już tych transakcji opisywać procedurą MPP w pliku JPK, nabywca także nie będzie miał takiej możliwości.  Opis MPP znika z JPK zarówno w przypadku zastosowania podzielonej płatności dobrowolnie, jak i obowiązkowo.  
 
Ważne: jednolity plik kontrolny z danymi za czerwiec 2021 należy wypełnić jeszcze na wcześniejszych zasadach. Nowe zaczęły obowiązywać dopiero od 1 lipca, więc obejmą JPK wysłane fiskusowi w sierpniu.
 

Brak konieczności oznaczania podzielonych płatności to jednak nie koniec zmian. Na mocy rozporządzenia podatnicy:

- którzy skorzystali z ulgi za złe długi (sprzedawcy towarów i usług) będą musieli wykazać ten fakt w części ewidencyjnej. W odniesieniu do każdej faktury objętej ulgą będą musieli wskazać także termin płatności lub datę dokonania zapłaty;

- mają obowiązek dokumentowania wyłącznie tych faktur w JPK_V7 o wartości ponad 450 zł. W przypadku faktur uproszczonych nie będzie konieczności wyszczególnienia ich w pliku JPK;

- będą mieli możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za autostradę i za przewóz środkami komunikacji publicznej. Transakcje uwzględniające bilety będą wykazane w zbiorczych wysokościach z uwzględnieniem podziału na stawki podatku i sprzedaż zwolnioną z opodatkowania. W takich okolicznościach należy oznaczyć transakcję symbolem WEW;

- będą mieli obowiązek oznaczenia transakcji kodem TP, niezależnie od jej wartości. Oznaczenie nie będzie obligatoryjne w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, jeśli powiązania między nabywcą a dostawcą (lub usługodawcą) wynikają jedynie z powiązania ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;

- w dokumentach RO (raporty okresowe z kasy fiskalnej) oraz dokumentach wewnętrznych (WEW) nie będą mogli stosować oznaczeń kodami GTU. Bez znaczenia jest czy transakcja ta w całości, czy w części dotyczy towarów lub usług oznaczonych kodami GTU;

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

- staną przed koniecznością używania nowych (doprecyzowanych) kodów GTU. Oto kilka przykładów: 

  •  w GTU_01 wskazano, że dotyczy ono napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208. Zmiana ma na celu odejście od definicji napoju alkoholowego zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, na rzecz definicji zawartej w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 41, z późn. zm.). Należy podkreślić, że napój alkoholowy, to napój przeznaczony do spożycia, tym samym oznaczenie to nie obejmuje np. alkoholu skażonego;
  •  w GTU_03 wskazano, że nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT i podlegających oznaczeniu GTU_02;
  • doprecyzowano zapis w celu wyjaśnienia wątpliwości, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana GTU_06;
  • uściślono, że oznaczenie GTU_07 dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708;
  • w GTU_08 wskazano, że dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu (zmiana związana jest ze zmianą załącznika);
  • w GTU_09 usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych” - w efekcie oznaczenie GTU_09 dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne;
  • w GTU_10 wskazano, że dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (a zatem także nieodpłatnie);
  • w GTU_12 doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem GTU_12, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015. Objęto także tym oznaczeniem usługi audytu finansowego, zmieniono zapis - zamiast „księgowe” na: „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”; w ramach grupowania 85.5 GTU odnosi się obecnie do usług edukacyjnych - , „usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji”, a nie jak do tej pory wskazywano - wyłącznie szkoleniowych.

- będą musieli oznaczać symbolem EE

  • transakcje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
  • transakcje świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Co ważne, oznaczenie to będzie stosowane wyłącznie czasowo — od lipca do grudnia 2021 roku;

Oznaczenie EE występować będzie wyłącznie czasowo - pojawia się w części ewidencyjnej JPK na okres od lipca do grudnia 2021 r. (lub za III i IV kwartał). 

- będą musieli stosować oznaczenie WSTO_EE, które zacznie obowiązywać począwszy od stycznia 2022 r. W okresie lipiec - grudzień 2021 r. stosowane jest oznaczenie EE. Oznaczenie WSTO_EE stosowane będzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

 
Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
 
 

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!