PIT 2020 — ulgi i odliczenia za 2019 rok

author Magda , 2020-02-11
ulgi pit 2020

W artykule PIT 2020 - terminy i sposoby składania zeznań za rok 2019, najważniejsze zmiany pisaliśmy o tym, jakie zmiany w rozliczeniach PIT weszły w życie w tym roku. Dziś wyjaśnimy, jakich odliczeń możesz dokonać i jakie ulgi uwzględnić, rozliczając deklarację za 2019 rok.

Aby zmniejszyć wysokość podatku PIT, możesz zastosować rozmaite ulgi i odliczenia.

W dekoracji PIT za 2019 rok pojawiły się dwie ulgi niedostępne dla podatników w poprzednich latach: ulga termomodernizacyjna i darowizna na cele edukacji zawodowej.

 

Czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać?

Z ulgi termoizolacyjnej mogą skorzystać właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Umożliwia ona pełne odliczenie od dochodu wydatków przeznaczonych na termoizolację budynków jednorodzinnych: kosztu zakupu materiałów budowlanych i urządzeń oraz usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wydatki na termoizolację budynku mogą odliczyć od dochodu podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36), liniowo (PIT-36L) i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł.

 

Czym jest darowizna na cele edukacji zawodowej i kto może z niej skorzystać?

Darowizna na cele edukacji zawodowej obowiązuje dopiero od 2020 roku (deklaracja podatkowa 2019). Daje więc możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych w 2019 roku na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz publicznym placówkom i centrom. Co ważne, odliczeniu podlegają wyłącznie darowizny składników majątku. Darowizn pieniężnych odliczyć nie można. Łączny limit odliczenia darowizn (uwzględniający także inne darowizny, o których piszemy w kolejnym akapicie) nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu.

 

Inne ulgi i odliczenia — deklaracja 2019

Rozliczając deklarację podatkową za 2019 rok, będziesz mógł uwzględnić także inne ulgi i rozliczenia, obowiązujące również w zeszłym roku. Odliczane od dochodu, czyli te, które zmniejszającą kwotę dochodu do opodatkowania to:

 • składki ZUS,
 • darowizny — krew i osocze,
 • darowizny na kościół,
 • darowizny na cele charytatywno — opiekuńcze kościelnych osób prawnych
 • ulga na Internet,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • IKZE,
 • odliczenia z tytułu rehabilitacji,
 • ulgi na wyszkolenie uczniów,
 • ulgi na pomoc domową.

 

 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

 

Składki ZUS

Rozliczając PIT za 2019 rok, możesz odliczyć składki ZUS zapłacone lub pobrane w 2018 roku. Aby dokonać odliczenia potrzebne Ci będą: RMUA od pracodawcy + PIT-11, jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę i dowód opłacania składek, jeśli jesteś przedsiębiorcą.

 

Darowizny — krew i osocze

Krwiodawcy mogą od odliczyć od podatku maksymalnie 6% dochodu (łącznie z wszystkimi innymi darowiznami). Aby dokonać odliczenia, musisz dysponować zaświadczeniem jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.

 

Darowizny na kościół

Jeśli przekazujesz darowizny na kościół, możesz odliczyć całą ich kwotę, jednak nie więcej niż 6% dochodu (łącznie z wszystkimi innymi darowiznami). Aby dokonać odliczenia potrzebne Ci będą dokumenty, zawierające informacje zawierające dane darczyńcy, kwotę darowizny oraz potwierdzenie przyjęcia.

 

Darowizny na cele charytatywno — opiekuńcze kościelnych osób prawnych

Przekazując darowizny na cele charytatywno — opiekuńcze kościołów, możesz odliczyć do 100% dochodu (bez ograniczeń dochodowych). Aby dokonać odliczenia, potrzebny Ci będzie dokument z danymi darczyńcy, kwotą, potwierdzeniem przyjęcia oraz potwierdzeniem realizacji celu przez kościół — w terminie 2 lat.

 

Ulga na internet

Ulga na Internet pozwala odliczyć maksymalnie 760 zł wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci. Co ważne, ulga przysługuje podatnikowi jedynie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

 

Zwrot nienależnych świadczeń

Ulga ta umożliwia odliczenie od dochodu kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio ten dochód zwiększyły. Ulga umożliwia odliczenie całej kwoty brutto (czyli wraz z podatkiem dochodowym). Co jednak w sytuacji, jeśli po odliczeniu ulgi „zabraknie Ci dochodu”? W takim przypadku będziesz mógł odliczyć nadwyżkę od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 

IKZE

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego służy do gromadzenia środków na emeryturę. Podatnicy mający IKZE mogą odliczyć od podatku kwotę wpłat do wysokości określonej w przepisach. W tym roku jest to nie więcej niż 5718 zł. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z odliczenia jest każdy dowód wpłaty na rachunek.

 

Odliczenia z tytułu rehabilitacji

Ulga rehabilitacyjna daje możliwość odliczenia wydatków poniesionych na m.in. na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup leków;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • opłacenie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Co ważne, wydatki te możesz odliczyć, jeśli nie zostały one sfinansowane z zewnętrznych funduszy, np. zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli instytucje dofinansowały wydatki na rehabilitację, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania.

 

Ulgi na wyszkolenie uczniów

Z ulgi na wyszkolenie uczniów mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którym prawo do niej zostało udzielone przed końcem 2004 roku.

 

Ulgi na pomoc domową

Podobnie jak ulga na wyszkolenie uczniów, również ulga na pomoc domową jest ulga na prawach nabytych. Oznacza to, że mogą skorzystać z niej wyłącznie osoby, które nabrały prawo do odliczeń w przeszłości.

Odliczane od podatku, czyli zmniejszające kwotę należnego podatku dochodowego:

 • składki zdrowotne,
 • ulga prorodzinna,
 • ulga abolicyjna (podatek z zagranicy).

 

Składki zdrowotne

W 2020 roku (PIT 2019) możesz odliczyć od podatku składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne:

 • jeśli w roku podatkowym opłacałeś je sam,
 • jeśli w roku podatkowym pobierał je płatnik.

 

Odliczeniu podlega niepełna wysokość składki, ale nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru. Odliczenie stosuje się wyłącznie do składek faktycznie opłaconych, a nie wymagalnych.

 

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna to jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych. Osoby korzystające z ulgi prorodzinnej w 2020 roku (PIT 2019), mogą nie tylko odliczyć ulgę od kwoty należnego podatku, ale również otrzymać zwrot pieniędzy w gotówce lub na konto, jeśli nie zdołali dokonać odliczeń ze względu np. na niskie dochody. Kwota odliczenia przysługuje na każde dziecko spełniające określone ustawą wymogi.

Odliczenie przysługuje na:

 • dzieci małoletnie;
 • dzieci bez względu na wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • uczące się (w szkołach określonych przez ustawę) dzieci do ukończenia 25 r.z. jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł.

 

W zależności od liczby dzieci od podatku odliczysz:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka (dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie może przekroczyć łącznie 112.000 zł, a dla osób niepozostających w związku małżeńskim - 56.000 zł);
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko;
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko;
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

 

Ulga abolicyjna (podatek z zagranicy)

Jeśli w 2019 roku uzyskiwałeś opodatkowane dochody za granicą, będziesz musiał odpowiednio je rozliczyć. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, możesz wybrać metodę tzw. zwolnienia z progresją (w takim przypadku zagraniczne dochody nie podlegają opodatkowaniu w Polsce) lub mniej korzystną — metodę kredytu podatkowego. Ulga abolicyjna to ulga dla osób, które nie korzystają z progresji i rozliczają podatek w Polsce. Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać także podatnicy, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) oraz podatku liniowego (PIT-36L).

 

 

Inne odliczenia

 

Strata

Jeśli przychód z danego źródła jest niższy niż koszty poniesione w celu jego uzyskania, mamy do czynienia ze stratą. Stratę należy szczegółowo ująć w zeznaniu podatkowym. W tym roku podatnicy mogą to zrobić na odmiennych zasadach. W 2020 roku (PIT 2019) mają prawo jednorazowo rozliczyć stratę podatkową do kwoty 5 mln zł (jeśli pozwala im na to dochód). Nadwyżkę tej kwoty powinni rozliczać na dotychczasowych zasadach, z uwzględnieniem 50 proc. wysokości straty w jednym roku.

 

1% podatku

Rozliczając zeznanie podatkowe, masz prawo przekazać 1% należnego fiskusowi podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Takie działanie nie wiąże się dla Ciebie z żadnym dodatkowym obciążeniem, stanowi natomiast formę darowizny, której kwotę w kolejnym roku podatkowym odliczysz od dochodu. Pamiętaj: aby 1% podatku trafił do wybranej przez Ciebie organizacji, musisz nie tylko umieścić jej dane w deklaracji, ale również złożyć dokument w terminie. Przekazanie 1% jest możliwe także na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.