Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

zmiany JPK, JPK_VAT, kody GTU
Fakturownia - aktualności

Kody GTU — co to jest, kto i kiedy powinien je stosować?

Magda

Magda, 2021-07-30

Kody GTU to rodzaj klasyfikacji ściśle powiązanej z JPK _ VAT. Każdy z nich wskazuje przynależność sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług do jednej z trzynastu kategorii towarowo-usługowych. 
Obowiązek stosowania kodów GTU dotyczy sprzedaży dokonanej po 1 października 2020 roku. 

W jakim celu wprowadzono kody GTU w JPK?

Głównym celem wprowadzenia kodów GTU była konieczność uszczelnienia systemu podatkowego i wsparcie fiskusa w walce z nadużyciami podatkowymi, zwłaszcza na gruncie podatku VAT.

Kto musi stosować kody GTU?

Obowiązek oznaczania towarów i usług poprzez kody GTU spoczywa na sprzedawcach — czynnych podatnikach podatku VAT, wysyłających fiskusowi deklaracje JPK_VAT. Dotyczy on także faktur wystawianych do paragonów, faktur zaliczkowych oraz faktur korygujących (jeśli obowiązek podatkowy powstał w czasie obowiązywania przepisów). Nabywcy nie muszą umieszczać kodów w deklaracjach.

Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku wprowadzenia w JPK_V7M i JPK_V7K transakcji:

  • zbiorczych, o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
  • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
  • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Gdzie umieszczać kod GTU?

Kod GTU należy umieszczać w odpowiednich polach struktury JPK_VAT, oznaczonych symbolem od GTU _01 do GTU _13. Bez konieczności wskazywania wartości podatku. Jeśli faktura nie uwzględnia produktów i usług wymagających oznaczenia kodem, pole należy pozostawić puste.

Czy kody GTU trzeba umieszczać na fakturach?

Przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania kodu GTU wyłącznie w JPK_VAT. Oznaczenia nie muszą (choć mogą) figurować więc na fakturach.

Jakie definicje w zakresie towarów i usług wskazują poszczególne kody oraz jakie zmiany w klasyfikacji GTU weszły w życie od 1 lipca 2021?

1. Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorca nie ma obowiązku stosowania kodów GTU przy rejestracji dokumentów sprzedaży, jeżeli udokumentował sprzedaż:
  • wewnętrznym dokumentem oznaczonym w JPK_V7 kodem„WEW”;
  • zbiorczym raportem z kasy rejestrującej oznaczonym w JPK_V7 kodem „RO”.
Tak więc wszelkie zarejestrowane dokumenty w JPK_V7 od dnia 1 lipca 2021 r., do których przypisano kody „RO” albo „WEW” nie należy dodatkowo oznaczać kodami GTU.
 
2. W celu wyeliminowania różnic pomiędzy strukturą JPK_VAT z deklaracją, a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami, symbole 01 do 13 zastąpiono GTU _01 do GTU _13.
 
3. Ustawodawca dokonał także modyfikacji towarów i usług przynależnych do niektórych kodów GTU, które obowiązują od dnia 1 lipca 2021r .
Poniżej przedstawiamy listę kodów, wraz z ich oznaczeniem i aktualizacją, do jakiej poszło po wprowadzeniu zmian w JPK.
 
KOD GTU _01 - dostawa napojów alkoholowych: alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich. 
Od 1 lipca doprecyzowano, że oznaczenie dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.  Warto podkreślić, że napój alkoholowy, to napój przeznaczony do spożycia, tym samym oznaczenie to nie obejmuje np. alkoholu skażonego;
 
• KOD GTU _02 - dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, czyli m.in.:
- benzyn lotniczych i silnikowych,
- olejów napędowych i opałowych,
- paliw typu benzyny do silników odrzutowych i paliw typu nafty do silników odrzutowych,
- paliw oraz biopaliw ciekłych,
- gazu płynnego.
 
•  KOD GTU _03 - należy stosować do dostaw m.in: 
  • olejów opałowych nieujętych w lit. b, 
  • olejów smarowych i pozostałych olejów, z wyłączeniem smarów plastycznych, 
  • olejów smarowych oraz preparatów smarowych.  
 
• KOD GTU _04 - dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 
• KOD GTU _05 - dostawa odpadów, takich jak:
- odpady szklane, papierowe, gumowe, 
- odpady z tworzyw sztucznych,
- niebezpieczne odpady zawierające metal,
- surowce wtórne ze szkła, papieru, tektury tworzyw sztucznych i gumy.
 
• KOD GTU _06 - dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, czyli m.in.:
- elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory,
- jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD),
- telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych,
- konsole do gier wideo,  z wyłączeniem części i akcesoriów,
- aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe,
- części i akcesoria do fotokopiarek,
- pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD,
- wyłącznie folia typu stretch.
 
Od 1 lipca 2021 r. doprecyzowano, że dostawa ww. folii typu stretch, jeżeli stanowi odrębną dostawę (poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich), również powinna być oznaczana kod GTU _06.
 
• KOD GTU _07 -  dostawa pojazdów oraz części samochodowych (o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10) tzn.:
- ciągników (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep),
- pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą,
- samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi,
- pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki),
- podwozia wyposażone w silniki, nadwozia (włączając kabiny) oraz zderzaki i ich części.
 
Po 1 lipca 2021 r. uściślono, że oznaczenie kod GTU _07 dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej (wyłącznie o kodach CN 8701–8708). 
 
Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

•  KOD GTU _08 - dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych. Są to m.in.: 
- wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
- antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna,
- materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów (formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich),
- wyroby płaskie walcowane na gorąco, 
- wyroby płaskie walcowane na zimno,
- srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,
- aluminium nieobrobione plastycznie,
- biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym.
 
Od 1 lipca 2021 r. wskazano, że kod GTU _08 dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, (przykładowo:  proszek srebra,  srebro techniczne czyste, srebro o wysokiej czystości, stopy srebra, srebro, proszek złota, złoto)
 
• KOD GTU _09 - dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 
Po wprowadzonych lipcowych zmianach usunięto  sformułowanie „leków oraz wyrobów medycznych” - w efekcie oznaczenie kod GTU _09 dotyczy tylko produktów, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w  art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne; 
 
•  KOD GTU _10 - dostawa budynków, budowli i gruntów.
 
Zmiany wprowadzone 1 lipca wskazały, że kod GTU _10 dotyczyć będzie nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
 
•  KOD GTU _11 - świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Co za tym idzie, kod ten. Kod GTU _11 musimy stosować w kwestii świadczenia usług przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. 
 
•  KOD GTU _12 -  świadczenie usług o charakterze niematerialnym (wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych).  
 
Zmiany, które zostały wprowadzone 1 lipca 2021 r., dodały oznaczenia kod GTU _12 także usługi audytu finansowego, zmieniono zapis usług księgowych na  „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”, oraz dodano usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji.
 
•  KOD GTU _13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej, są to między innymi: 
- lądowy transport pasażerski i towarowy, rozkładowy lub nierozkładowy, 
- usługi w zakresie przewozów pasażerskich naziemnymi kolejkami linowymi, 
- usługi taksówek osobowych,
- wodny transport pasażerski i towarowy, na pełnym morzu, wodach przybrzeżnych i śródlądowych,
- usługi pocztowe i kurierskie,
- usługi związane z przeprowadzkami.
 
Więcej na temat zmian wprowadzonych 1 lipca 2021 r. dowiesz się z naszego artykułu o JPK i VAT.  
Warto pamiętać, że od 1 lipca również OSS zamienił się w MOSS. Co to oznacza w praktyce? Zapraszamy do lektury!
 
Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!