Prowadzenie firmy


Wszystko o zmianach w Kodeksie Pracy 2022
Prowadzenie firmy

Wszystko o zmianach w Kodeksie Pracy 2022

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2022-08-04

Zmiany w kodeksie pracy mają obowiązywać od sierpnia 2022 roku. Podyktowane są one koniecznością wdrożenia do prawa polskiego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej tzw. work- life-balance (w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców lub opiekunów) oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy na terenie Unii Europejskiej.

Nowelizacja Kodeksu Pracy obejmie także duże zmiany dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu Pracy, a nie, jak do tej pory opierała się ona na podstawie ustawy covidowej, oraz tematykę kontroli trzeźwości pracowników.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Urlop rodzicielski

Po zmianach urlop rodzicielski ulegnie wydłużeniu i będzie miał wymiar 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej (obecnie było to odpowiednio 32 i 34 tygodnie). Każdy z rodziców będzie miał również 9 tygodni urlopu bez możliwości przeniesienia na drugiego rodzica. Urlop udzielić będzie można jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach, ale nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Urlop ojcowski 

Skróci się okres możliwości wykorzystania urlopu ojcowskiego - mianowicie po zmianach będzie to możliwe do ukończenia 12. miesiąca życia dziecka (obecnie do 24. miesiąca życia dziecka). Jego wymiar pozostanie bez zmian i są to 2 tygodnie.

Urlop opiekuńczy i dni wolne

Wprowadzony zostanie dodatkowy urlop, którego do tej pory nie było, jest to pięć dni w roku kalendarzowym, bezpłatnego urlopu, udzielonego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie dziecku, ale też innemu członkowi rodziny.

Zostanie również wprowadzone pojęcie „zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej”, które będzie można wykorzystać w pilnych sprawach rodzinnych. Ze zwolnienia takiego pracownik będzie mógł skorzystać w wymiarze dwóch dni (16h) w danym roku kalendarzowym. Za każdy wykorzystany dzień pracownikowi przysługiwać ma połowa wynagrodzenia.

Sprawdź także: Jakie zmiany w sposobach obliczania wynagrodzeń wprowadził Polski Ład?

Zasiłek macierzyński 

Zmiany obejmą miesięczny zasiłek macierzyński (za okres urlopu rodzicielskiego), który będzie wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku (aktualnie co do zasady jest to 100%). Pracownica będzie miała możliwość zdecydowania jaką wysokość zasiłku macierzyńskiego chce pobierać w okresie urlopu rodzicielskiego:

  • jeśli zdecyduje się na wypłacanie zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% za cały okres urlopu macierzyńskiego, będzie mogła otrzymać zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego,
  • gdy pracownica w ciągu 21 dni od dnia porodu złoży wniosek o wypłacanie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wypłacany będzie jej zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Za okres 9-tygodniowej części urlopu dla ojca dziecka przysługiwać będzie zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Elastyczna organizacja czasu pracy

Zmiana ta ma zachęcać rodziców do pozostania na rynku pracy i dać im możliwość dostosowania rozkładów czasu pracy do ich preferencji, dotyczyć będzie rodziców dzieci do 8. roku życia.

Jeśli pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika o skorzystaniu z elastycznej organizacji pracy lub nie wyrazi zgody na indywidualny rozkład czasu pracy, będzie musiał pisemnie poinformować pracownika o przyczynie odmowy albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy.

Podniesiona zostanie granica wieku dziecka dla możliwości zatrudnienia rodzica „w porze niestandardowej” - obecnie jest to do ukończenia 4 roku życia, po zmianie będzie to do ukończenia 8 roku życia dziecka.

Oznacza to, że bez zgody pracownika pracodawca nie będzie mógł zlecić pracy w nocy, wysłać go w delegację lub nakazać pracy w godzinach nadliczbowych

Sprawdź także: 5 prostych sposobów na optymalizację swojej codziennej pracy

Praca zdalna

Wg projektu ustawy wniosek pracownika o pracę zdalną, co do zasady, będzie wiążący dla pracodawcy wobec pracowników wychowujących dziecko do lat 4. oraz rodziców i opiekunów, którzy sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością oraz kobiet w ciąży.

Sprawdź także: Jak założyć działalność gospodarczą w 2022 roku?

Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia

Po podpisaniu umowy pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracownika, w ciągu 7 dni od podpisania umowy, o warunkach pracy.

M.in. chodzi o:

  • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
  • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
  • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku, 
  • zasad dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
  • w przypadku pracy zmianowej - zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
  • prawie pracownika do szkoleń zapewnianych przez pracodawcę.

Sprawdź także: Jak opodatkować premie i nagrody pieniężne pracowników?

Umowa na okres próbny

Celem jest skrócenie okresu próbnego a tym samym wcześniejsze przejście pracownika na stabilne warunki zatrudnienia.

Umowę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający: 

  • 1 miesiąca w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż sześć miesięcy, 
  • 2 miesięcy w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Kontrola trzeźwości

Pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników i kontrolę na obecność w organizmach pracowników środków działających podobnie jak alkohol - jeżeli taka kontrola będzie niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wprowadzona zostanie konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej również na czas określony.

Sprawdź także: Zatrudnienie pracownika od A do Z - umowa o pracę. Formalności, obowiązki pracodawcy, dotacje z Urzędu Pracy na zatrudnienie

Dodatkowe zatrudnienie

Nowelizacja zapewnia prawo pracownika do równoległego zatrudnienia – wprowadzony zostanie zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy (lub innym) z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowania z tego tytułu (art.18 3f)

Zmiany w Kodeksie Pracy 2022

Jak przedstawiono wyżej przed nami prawdziwa rewolucja w Kodeksie Pracy, zmiany te są jednak potrzebne, by między innymi poprawić oraz rozszerzyć uprawnienia dla rodziców i opiekunów, aktywować ojców do opieki nad dziećmi, dążyć do równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w zakładzie pracy.