Kody GTU — czym są, kiedy trzeba je stosować i jak to robić?

Magda Magda 2020-09-30
Grupa towarowo usługowa GTU - co to jest?

AKTUALIZACJA Kody GTU — co to, kto i kiedy powinien je stosować oraz jak zmieniły się od 1 lipca 2021?

Kody GTU to oznaczenia określające przynależność sprzedawanych dóbr i świadczonych usług do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. Są one bezpośrednio powiązane z nowymi strukturami plików JPK V_7M i JPK V_7K.

Począwszy od okresu rozliczeniowego przypadającego na październik, przedsiębiorcy nie będą musieli składać już klasycznych deklaracji podatkowych. Te staną się bowiem częścią nowego pliku JPK V_7M (lub PK V_7K). Nowa formuła obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną oraz uwzględnia następujące elementy:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres;
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K);
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Dodatkowym, niedostępnym w poprzedniej wersji JPK elementem są kody GTU.

Czym są kody GTU?

Kody GTU to klasyfikacja grupy towarowej bezpośrednio powiązana z nowym JPK. Określają przynależność sprzedawanych dóbr i świadczonych usług do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. Klasyfikacja kodów GTU obejmuje oznaczenia od 01 do 13. Te od 01 do 10 określają towary, od 11 do 13 - usługi.
I tak:

 • GTU 01 to dostawa napojów alkoholowych — alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU 02 to dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. Są to m.in.: gaz płynny (LPG), benzyny lotnicze i silnikowe, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, oleje opałowe;
 • GTU 03 to dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem niektórych produktów;
 • GTU 04 to dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • GTU 05 to dostawa odpadów — wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Są to m.in.: odpady szklane, odpady z papieru i tektury, odpady z tworzyw sztucznych, pozostałe odpady gumowe;
 • GTU 06 to dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Są to m.in.: płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
 • GTU 07 to dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10;
 • GTU 08 to dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych — wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Są to m.in.: wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości  600 mm, ze stali niestopowej, arkusze żeberkowane ze stali niestopowej;
 • GTU 09 to dostawa leków oraz wyrobów medycznych — produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;
 • GTU 10 to dostawa budynków, budowli i gruntów;
 • GTU 11 to świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532);
 • GTU 12 to świadczenie usług o charakterze niematerialnym — wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • GTU 13 to świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej — Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.
Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Jak umieścić kod w pliku JPK?

Jeśli sprzedawany przez przedsiębiorcę towar lub wykonywana usługa będzie należeć do którejś z grup, niezbędne będzie umieszczenie kodu GTU w JPK V_7M albo JPK V_7K.
Wystawienie faktury objętej klasyfikacją GTU należy wskazać poprzez wstawienie w odpowiedniej rubryce cyfry 1. Jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca nie wystawił żadnej faktury objętej GTU — powinien pozostawić pole puste.

Kto musi używać kodów GTU?

Obowiązek oznaczania towarów i usług kodami GTU spoczywa na sprzedawcach. Nabywcy nie muszą umieszczać kodów w deklaracjach JPK.

Kiedy nie trzeba stosować kodów GTU?

Kodów GTU nie trzeba stosować w odniesieniu do transakcji:

 • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa, w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca);
 • zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej;
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami;
 • nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Czy informację o kodzie GTU trzeba umieścić także na fakturze?

Prawo nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku umieszczanie numeru GTU na fakturze. Nie jest to jednak zabronione.

AKTUALIZACJA Kody GTU — co to, kto i kiedy powinien je stosować oraz jak zmieniły się od 1 lipca 2021?

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót