Pakiet VAT e-commerce - zmiany dla przedsiębiorców sprzedających przez Internet. Czy dotkną także Ciebie?

Magda Magda 2021-05-21
Pakiet VAT e-commerce

Od 1 lipca przedsiębiorców sprzedających przez Internet dotkną ważne zmiany. Jakie? Sprawdźmy.

Pakiet VAT e-commerce to zespół rozwiązań w postaci 6 aktów prawnych. Choć pierwotnie ich zapisy miały obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku z powodu pandemii, termin ich wdrożenia przesunięto na 1 lipca 2021 roku.

Cel wprowadzenia nowego prawa

Głównym celem wprowadzenia pakietu e-commerce jest uszczelnienie systemów podatkowych w zakresie podatku VAT, wyeliminowanie oszustw i nadużyć w obszarze handlu elektronicznego oraz wprowadzenie udogodnień w rozliczaniu VAT-u przy transakcjach transgranicznej sprzedaży towarów na rzecz konsumentów w UE.
Zdaniem przedstawicieli Rady UE nowe prawo przyczyni się także do wyrównania szans przedsiębiorców z krajów UE sprzedających towary i usługi zagranicznym klientom względem państw trzecich.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Pakiet VAT e-commerce. Co w praktyce się zmieni?

Od 1 lipca 2021 roku:

  • w całej Unii Europejskiej zwolnienie z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro zostanie zlikwidowane. Zdaniem Ministerstwa Finansów taka zmiana spowoduje wyrównanie szans pomiędzy dostawcami z UE i spoza niej oraz uszczelnienie systemu VAT;
  • zakres transakcji B2C rozliczanych do celów VAT w procedurze OSS (One Stop Shop) będzie zdecydowanie szerszy. Od 1 lipca będzie on uwzględniał także sprzedaż usług (B2C), w których miejsce opodatkowania występuje w miejscu konsumpcji. Będą to np. usługi noclegowe, cateringowe czy restauracyjne;
  • rząd nałoży na internetowe platformy handlowe i portale obowiązek opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedażowych, jeśli:
    • towary o wartości, która nie przekracza 150 euro, są importowane z krajów trzecich przez podatników UE na rzecz konsumentów UE;
    • towary bez limitu wartości znajdują się na terenie UE, ale sprzedawane są przez przedsiębiorcę niemającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE. W praktyce oznacza to, że jeśli na platformie handlowej pojawi się towar importowany spoza kraju UE lub sprzedawany przez przedsiębiorcę z siedzibą poza UE, operator platformy będzie zobowiązany nałożyć na takie przedmioty podatek VAT.

Nowe prawo wprowadza także definicje pojęć wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI) oraz nakłada dodatkowe obowiązki na… operatorów pocztowych.

W przypadku importu produktów z krajów trzecich, o wartości poniżej 150 euro, operator pocztowy będzie miał obowiązek rozliczyć importowany towar - oczywiście jedynie w sytuacji, jeśli został on wcześniej objęty podatkiem od towarów i usług. W praktyce operator pocztowy, który dostarczy przesyłkę odbiorcy, będzie musiał pobrać od niego podatek VAT oraz zadeklarowania go w specjalnie do tego celu przygotowanym dokumencie.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót