Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

fakturaVATRR, fakturownia, RR, rolnik ryczałtowy, VAT
Fakturownia - aktualności

Faktura VAT RR JPK — czym jest, kto ją wystawia i jak ją zaksięgować?

Magda

Magda, 2021-09-17

Faktura VAT RR to dokument, który wystawia czynny podatnik VAT, nabywający produkty rolne lub usługi rolnicze od Rolnika Ryczałtowego.

W artykule omówimy specyfikę faktury RR. Odpowiemy także na najczęściej zadawane pytania naszych użytkowników.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego są zwolnione z podatku VAT. Rolnicy ryczałtowi korzystający z tego zwolnienia są zwolnieni jednak nie tylko z obowiązku odprowadzania podatku VAT, ale także z obowiązku:

 • wystawiania faktur,
 • prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,
 • składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej,
 • dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Ze względu na fakt, że realizacja takich transakcji (dostawy towarów lub świadczenia usług) musi zostać udokumentowana, obowiązek wystawienia faktury spoczął na nabywcy — czynnym podatniku VAT. 

Kto i na jakich zasadach wystawia fakturę VAT RR?

Faktura RR jest dokumentem, który wystawia Nabywca produktów rolnych lub usług rolnicze od Rolnika Ryczałtowego. Udokumentowanie transakcji tym dokumentem jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • zakupione towary lub usługi są wymienione w Załączniku nr 2 do Ustawy o VAT (takie jak np: orzechy laskowe i włoskie, rośliny inne niż wieloletnie, winogrona - z wyłączeniem wina, ryby, mięso ze świń, zwierzęta żywe )
 • nabywcą jest przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT,
 • sprzedawcą jest rolnik ryczałtowy.

Zgodnie z ustawową definicją, Rolnikiem Ryczałtowym jest rolnik, dokonujący dostaw produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika zobowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT RR?

W Fakturowni mamy możliwość wystawiania faktur VAT RR. Co taka faktura powinna zawierać? 

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT RR?

1. numer faktury, datę i miejsce wystawienia oraz datę dokonania nabycia/sprzedaży,

2. imię i nazwisko, bądź nazwę Nabywcy, adres i numer identyfikacji podatkowej/numer PESEL,

3. imię i nazwisko, bądź nazwę Sprzedawcy, adres i numer identyfikacji podatkowej/numer PESEL,

4. nazwy nabytych produktów, ich ilość i jednostkę miary oraz cenę,

5. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,

6. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,

7. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku

8. oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

+ czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Jak długo trzeba przechowywać fakturę VAT RR?

Zgodnie z prawem, nabywca ma obowiązek wystawianie dwóch kopii dokumentu i przekazania oryginału sprzedawcy. Ten winien przechowywać fakturę przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym nabywca ją wystawił. Także, jeśli przybiera ona formę elektroniczną.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Czy fakturę VAT RR można skorygować?

Jak najbardziej. Nabywca może wystawić fakturę korygującą zwłaszcza w sytuacjach:

 • otrzymania rabatu po wystawienia pierwotnej faktury,
 • zwiększenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej,
 • zwrotu towarów sprzedawcy,
 • konieczności poprawienia danych dotyczących stron transakcji czy informacji o dacie zawarcia transakcji
 • błędu dotyczącego numerowania dokumentu
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, kwocie, stawce podatku lub innej pozycji faktury;

Jak rozliczyć podatek VAT z faktur RR?

Rolnikowi Ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, czyli podatku do odliczenia. Aby do tego doszło należy jednak spełnić kilka niezbędnych warunków:

 • nabycie produktów rolnych powinno być związane z dostawą opodatkowaną;
 • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, powinna nastąpić na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana,
 • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne powinny zostać podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Ważne: jeśli Rolnik Ryczałtowy chce przyjąć zapłatę w gotówce lub nie chce złożyć oświadczenia, nabywca nie może dokonać odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu VAT. W takich okolicznościach rozliczenie faktury może okazać się niekorzystne ze względów podatkowych.

Faktura VAT RR — jakie zmiany przyniosła nowelizacja prawa?

Do końca sierpnia 2019 roku przedsiębiorcy wystawiający faktury VAT RR mogli to zrobić wyłącznie w formie papierowej. Jak wskazuje art. 116 ust. 3a ustawy VAT, od 1 września faktura może także — za zgodą dostawcy — być wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. Musi jednak zawierać czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR.

Ważne: jeśli będziesz wystawiał fakturę RR VAT w formie elektronicznej, pamiętaj o tym, że musi ona być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym — zarówno dostawcy, jak i nabywcy. Aby dokument spełniał wymogi prawa, obie strony muszą dysponować takim podpisem.

Faktura VAT RR a nowa struktura pliku JPK VAT

Na mocy zmian wprowadzonych od 1 września 2019 roku zmianie uległa także struktura plików JPK VAT przewidziana dla faktur VAT RR - JPK_FA_RR(1). Co ważne, przedsiębiorca powinien przekazywać je fiskusowi wyłącznie na żądnie, nie "z urzędu".

Jak wystawić Fakturę VAT RR w Fakturowni? Odpowiedź na to znajdziecie w naszej Bazie Wiedzy, we wpisie, poświęconym fakturze RR

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
 
Zachęcamy do śledzenia nas na TwitterzeFacebooku oraz Instagramie.

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!