Fakturownia - porady

Biała lista podatników VAT — czym jest, kogo dotyczy i jakie konsekwencje przyniesie jej wprowadzenie

Magda

Magda, 2019-09-12

Od 1 września 2019 zaczęła obowiązywać biała lista podatników VAT — prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców.

Jakie informacje zawiera rejestr? Czy jego wprowadzenie będzie skutkować dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców? Podpowiadamy.

Jednym z celów, jakie postawił sobie aktualny rząd, jest uszczelnienie systemu podatkowego i walka z wyłudzeniami VAT-u. Wprowadzenie białej listy podatników VAT jest kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to elektroniczny wykaz przedsiębiorców prowadzony przez szefa KAS. Zastąpi ona trzy obecnie funkcjonujące wykazy:

 • podatników zarejestrowanych,
 • podatników wykreślonych,
 • podatników przywróconych do rejestru.

Głównym celem wprowadzenia rejestru jest usprawnienie procesu weryfikacji kontrahenta i wynikająca z niego eliminacja nadużyć podatkowych.

Jakie informacje będzie zawierać Biała Lista Podatników VAT?

Głównym elementem Białej Listy Podatników będą numery rachunków bankowych, przeznaczonych do wpłaty podatku VAT, udostępnione przez System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).

Wprowadzając taki system, rząd chce wyeliminować wykonywanie płatności split payment na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Wpłata VAT-u na inne konto niż to wskazane na białej liście podatników będzie sankcjonowana. Warto wiedzieć także, że konto do wpłaty VAT-u powinno być zarejestrowane w rejestrze w dniu wykonania przelewu (a nie obciążenia rachunku płatnika czy uznania rachunku wystawcy faktury).

Oprócz numeru konta do wpłaty VAT-u rejestr będzie zawierał również m.in.:

 • nazwę firmy;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL;
 • numer REGON, (jeśli został nadany);
 • numer w KRS (jeśli został nadany);
 • adres siedziby, jeśli podmiot nie jest osobą fizyczną;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Wyszukiwanie danych kontrahentów w białej liście podatników będzie się odbywać nie tylko według numeru NIP, NIP jak do tej pory, ale również według fragmentu nazwy firmy czy nazwiska kontrahenta.

Kto będzie figurował na liście?

Elektroniczny wykaz będzie zawierał informacje o:

 • podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tj. dane o podatnikach VAT czynnych i zwolnionych), w tym o podmiotach, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Przedsiębiorca, którego dane figurują w wykazie, może skierować wniosek (z uzasadnieniem) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o ich usunięcie lub sprostowanie. Szef KAS może spełnić jego żądanie lub odmówić jego spełnienia (jeśli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym).

Wpłata VAT-u na konto inne niż to, wskazane na białej liście

Kontrahent, który przeleje podatek VAT na inne konto niż wskazane w rejestrze, kwoty wyższej niż 15 000 zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Zostanie objęty także solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy — w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję.

Ważne: jeśli płatnik przeleje podatek na inne niż wskazane w białej liście konto, wliczy w koszty kwotę wyższą niż 15 000 zł, jeśli… w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu poinformuje o tym fakcie urząd skarbowy.

Biała lista podatników VAT — obowiązki płatnika

Aby uniknąć przykrych sankcji, przed każdą wpłatą VAT-u zweryfikuj, czy wskazane przez odbiorcę płatności konto figuruje na białej liście. Kontroluj także prawidłowość rozliczeń już po wykonaniu przelewu. Szybka reakcja w przypadku stwierdzenia błędu i poinformowanie o pomyłce naczelnika US pomoże uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Sankcje za przelew na inne niż wskazane w rejestrze konto zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku. W okresie od 1 września 2019 do 1 stycznia 2020 r. wpływy na rachunek inny niż ten podany w rejestrze nie będą objęte konsekwencjami.

Biała lista płatników VAT jest ściśle powiązana z mechanizmem split payment, który już od 1 listopada stanie się obowiązkowy dla „wrażliwych” na oszustwa branż. Więcej o zmianach w split payment opublikujemy w kolejnym artykule.

Wykaz podatników VAT w Fakturowni

Już niebawem Fakturownia udostępni rozwiązanie, które umożliwi automatyczną weryfikację każdego podatnika przy wprowadzaniu wydatku do systemu. Rozwiązanie będzie uwzględniać weryfikację rachunków bankowych powiązanych w połączeniu z identyfikatorem podatkowym podmiotu.

Użytkownicy, po wprowadzeniu wydatku, zobaczą status podatnika i potwierdzenie zgodności numerów kont (tych wprowadzonych na wydatku z aktualnymi rachunkami rozliczeniowymi w wykazie podatników).

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.