Wzór informacji podsumowującej VAT-UE. Podpowiadamy, jak go poprawnie wypełnić.

Magda Magda 2021-07-02
VAT UE, faktura, fakturownia, przepisy, prawo, zmiany

Na skutek wprowadzenia 1 lipca 2020 roku nowej procedury call-off stock, podatników obowiązuje inny wzór informacji podsumowującej VAT-UE wersja (5). W artykule wyjaśnimy, jak go wypełnić.
 
Zmiany, które weszły w życie w lipcu ubiegłego roku wynikły z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady UE 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi. 
Zgodnie z szacunkami rządu nowe prawo wpłynęło na ponad 300 tys. podatników.
 

Kto ma obowiązek składania informacji podsumowującej?

 
Od w 1 lipca 2020 roku obowiązek składania informacji podsumowującej mają podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, wykonujący czynności wskazane w art. 100 ust. 1 ustawy o VAT. Należą do nich m.in.:
 •  wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (zarówno transakcyjne, jak i nietransakcyjne)
 • przemieszczanie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock przez polskiego podatnika do innego kraju UE oraz informacje o zmianach w zakresie tej procedury;
 • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (zarówno transakcyjne, jak i nietransakcyjne) opodatkowane stawką 0% na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.
Obowiązku składania informacji podsumowującej nie mają podatnicy, którzy świadczą usługi:
 • związane z nieruchomościami;
 • transportu osób;
 • restauracyjne i cateringowe;
 • krótkoterminowego wynajmu środków transportu;
 • turystyki.

Kiedy należy złożyć informację podsumowującą

 
Formularze z informacjami podsumowującymi należy składać wyłącznie w formie elektronicznej — co miesiąc, nie później niż 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym:
 • powstał obowiązek podatkowy, wynikający z czynności wskazanej w art. 100 ust. 1 ustawy o VAT;
 • dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury call-off stock.
Jeśli podatnik nie spełnił któregoś z ww. warunków, nie musi składać formularza.
 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Jak wypełnić wzór informacji podsumowującej VAT-UE?

 
Od 1 lipca 2000 roku informację podsumowującą VAT-UE złożysz na 5 wersji formularza.
W porównaniu z poprzednią wersją:
 •  nową wzbogacono o część F zawierającą informacje o przemieszczenie towarów w procedurze call-off stock;
 •  usunięto wymóg podawania numeru REGON;
 •  zmieniono wielkość wiatek w nazwach kolumn części C, D i E;
 •  w częściach C, D i E zastąpiono nazwy kolumny „Kwota transakcji w zł” nazwą „Łączna wartość transakcji w zł”.
Wypełniając dokument:
 •  w części A - wpisz dane naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń podatku VAT;
 •  w części B - wpisz swoje dane (dane podatnika, który składa informację podsumowującą);
 •  w częściach C — F - wpisz transakcje. Pamiętaj, aby wykazać je w podziale na kontrahentów.

Konsekwencje błędów w informacji podsumowującej VAT-UE

 
Jeśli nie złożysz informacji podsumowującej VAT-UE lub Twoja deklaracja będzie zawierała błędy, możesz pozbawić się prawa do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 

Korekta informacji podsumowującej

 
Jeśli chcesz uniknąć konsekwencji błędów zawartych w informacji podsumowującej, musisz złożyć korektę. Art 101 Ustawy o VAT wskazuje bowiem, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
 
 
Powrót