Tarcza antykryzysowa — podsumowanie dostępnych dla przedsiębiorców form wsparcia

author Magda , 2020-05-21

Aby wyeliminować dramatyczne dla gospodarki skutki pandemii koronawirusa, rząd przygotował tarczę antykryzysową — pakiet świadczeń pomocowych dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. Kolejne odsłony tarczy ogłaszał jednak co kilka lub kilkanaście dni. Jeśli nie śledziłeś zmian na bieżąco, nie martw się. W artykule podsumujemy najważniejsze rozwiązania tarczy antykryzysowej.

Przedsiębiorcy boleśnie odczuwają skutki pandemii koronawirusa. Aby utrzymać się na powierzchni, wielu z nich musiało drastycznie zredukować koszty, ograniczyć inwestycje czy zmienić kierunek działań. Aby wesprzeć samozatrudnionych firmy z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstwa, rząd przygotował tarczę antykryzysową — pakiet świadczeń pomocowych.

Oto podsumowanie najważniejszych rozwiązań tarczy antykryzysowej.

Umorzenie składek ZUS

Na wniosek przedsiębiorcy ZUS może umorzyć składki za 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj).

Kto może skorzystać?

Z wakacji składkowych mogą skorzystać samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 49 osób.

Konieczne jest także bycie płatnikiem ZUS oraz spełnienie co najmniej jeden z poniższych wymogów:

 • zgłoszenie do ZUS-u dokonane przed 01.02.2020 i brak wyrejestrowania do 29.02.2020;
 • zgłoszenie do ZUS-u dokonane w okresie od 01.02.2020 do 29.02.2020 i brak wyrejestrowania do 31.03.2020;
 • zgłoszenie do ZUS-u dokonane w okresie od 01.03.2020 do 31.03.2020 i brak wyrejestrowania do 30.04.2020.

Na umorzenie składek ZUS mogą liczyć podmioty, które do dnia złożenia wniosku nie skorzystały z innych świadczeń FGŚP.

Jak wnioskować?

Aby skorzystać z wakacji składkowych, złóż wniosek:

 • w formie elektronicznej — przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub
 • w formie papierowej — wysyłając dokument pocztą lub wkładając do specjalnej skrzynki podawczej przy budynku ZUS.

Na złożenie dokumentu będziesz miał czas do 30.06

Bezzwrotna mikropożyczka

Wnioskując o mikropożyczkę, możesz otrzymać z powiatowego urzędu pracy nawet 5000 zł. Pieniądze możesz przeznaczyć na dowolne cele związane z prowadzoną działalnością — wypłatę wynagrodzeń, opłacenie czynszu za wynajem siedziby czy zakup towaru. Oprocentowanie pożyczki wynosi jedynie 0,0275%. Jeśli jednak w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania środków utrzymasz firmę, możesz wnioskować o umorzenie — nie tylko odsetek, ale również kapitału. W ten sposób pożyczka stanie się bezzwrotna.

Kto może skorzystać?

O mikropożyczkę z PUP mogą wnioskować samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

Jak wnioskować?

Aby otrzymać pożyczkę, wypełnij wniosek i wraz z załącznikami dostarcz go do Powiatowego Urzędu Pracy:

 • w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl lub
 • pocztą.

Dodatkowe informacje

Jeśli dostaniesz pożyczkę, nie zapomnij złożyć wniosku o umorzenie. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał ją spłacić. Wniosek musisz złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym został spełniony warunek umorzenia, czyli prowadzenie działalności przez 3 miesiące.

Przykład. Jeśli dostałeś pożyczkę 10.05, warunkiem umorzenia będzie utrzymanie firmy przez kolejne 3 miesiące, czyli do 10.08. Od tego momentu będziesz miał 2 tygodnie, aby złożyć wniosek o umorzenie.

Świadczenia postojowe

Świadczenie postojowe to jak wskazuje jego nazwa świadczenie, które pomoże zrekompensować samozatrudnionym skutki przestoju. W ramach świadczeń postojowych możesz dostawać przez 3 miesiące po 2080 zł. Kwota ta jest wolna od obciążeń na rzecz US i ZUS. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie uproszczonej, mogą liczyć na 1300 zł miesięcznie.

Kto może skorzystać?

Mogą skorzystać z niego jedynie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników. Pomoc jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy:

 • nie zawiesili firmy, a ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 • z powodu pandemii zawiesili firmę po 31 stycznia 2020 r., a ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Jak wnioskować?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, wypełnij formularz RSP-D i dostarcz do ZUS-u:

 • drogą elektroniczną, przez platformę PUE ZUS lub,
 • tradycyjnie - pocztą lub wrzucając dokument do skrzynki podawczej.

Dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej to kolejne świadczenie wypłacane przez PUP. Jest ono dostępne przez okres 3 miesięcy. Warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych.

 • Jeśli Twoje obroty spadły o co najmniej 30%, możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 1300 zł miesięcznie.
 • Jeśli Twoje obroty spadły o co najmniej 50%, możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 1820 zł miesięcznie.
 • Jeśli Twoje obroty spadły o co najmniej 80%, możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 2340 zł miesięcznie.

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać jedynie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników.

Jak wnioskować?

Aby otrzymać dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej, musisz wypełnić wniosek i dostarczyć go do Powiatowego Urzędu Pracy:

 • w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl lub
 • pocztą.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP to świadczenie dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników i odczuli negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa. Świadczenie możesz dostawać przez maksymalnie 3 miesiące:

 • w przypadku przestoju: 50% płacy minimalnej+ ZUS dla jednego pracownika (około 1530 zł)
 • w przypadku obniżenia czasu pracy: 40% przeciętnego wynagrodzenia (około 2450 zł dla jednego pracownika).

Kto może skorzystać?

Ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca zatrudniający od 1 do 249 pracowników. Dodatkowe wymagania:

 • spadek obrotów gospodarczych w 2020 r.;
 • porozumienie z pracownikami wprowadzające przestój ekonomiczny lub obniżony (maksymalnie o 20%) wymiar czasu pracy;
 • konieczność utrzymania zatrudnienia przez określony okres (do 3 miesięcy);
 • brak zaległości podatkowych względem ZUS-u i US na koniec III kwartału 2019 r.

Jak wnioskować?

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z funduszy FGŚP możesz złożyć:

 • przez internet, pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub
 • pocztą, wysyłając wniosek wraz z załącznikami na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Dodatkowe informacje

Do złożenia wniosku będziesz potrzebował:

 • kopii porozumienia z pracownikami,
 • wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń,
 • kopii pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników

O pieniądze, które pomogą utrzymać stanowiska pracy, możesz wnioskować także w PUP. To, ile pieniędzy dostaniesz, zależy od skali spadku Twoich obrotów.

Jeśli obroty spadły o:

 • co najmniej 30 proc. - kwota świadczenia nie może przekroczyć sumy 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50 proc.- kwota świadczenia nie może przekroczyć sumy 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80 proc. - kwota świadczenia nie może przekroczyć sumy 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Kto może skorzystać?

Świadczenie jest dostępne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm.

Dodatkowe wymagania:

 • spadek obrotów gospodarczych wynoszący co najmniej 30 proc.;
 • te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych;
 • konieczność utrzymania zatrudnienia przez określony okres (do 3 miesięcy);
 • brak zaległości podatkowych względem ZUS-u i US na koniec III kwartału 2019 r.

Jak wnioskować?

Aby otrzymać środki, musisz wypełnić wniosek i wraz z załącznikami dostarczyć go do Powiatowego Urzędu Pracy:

 • w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl lub
 • pocztą.