Tarcza 6.0 - na jakie wsparcie mogą liczyć firmy dotknięte skutkami COVID-19?

Magda Magda 2020-11-20
kto otrzyma pieniężne wsparcie od Państwa

Druga fala pandemii oraz wynikające z niej obostrzenia boleśnie uderzyły w przedsiębiorców, zwłaszcza tych działających w branży gastronomicznej, turystycznej, kulturalnej i rozrywkowej. Aby wesprzeć ich w nierównej walce ze skutkami COVID-19 rząd przygotował nowy projekt ustawy — Tarczę 6.0.

Tarcza 6.0 to potoczna nazwa Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jakie zapisy wspierające przedsiębiorców znajdą się w treści dokumentu i kto będzie mógł skorzystać z rządowego wsparcia?

Świadczenia dostępne w ramach Tarczy 6.0

Tarcza 6.0 przewiduje następujące formy wsparcia przedsiębiorców:

 • jednorazowe świadczenie postojowe,
 • zwolnienie ze składek ZUS,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
 • zawieszenie opłaty targowej,
 • bezzwrotne dotacje.
Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Świadczenie postojowe 

Rolą świadczenia postojowego jest zrekompensowanie przedsiębiorcom braku zysków z powodu przestoju spowodowanego pandemią. W ramach wsparcia przedsiębiorcy mogą jednorazowo otrzymać kwotę 2080 zł. Warunkiem jest prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r. i wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodów uzyskanych w tym samym miesiącu 2019 roku.

Zwolnienie ze składek ZUS

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek pandemii, mogą zostać zwolnieniu z opłacania składek ZUS (wyłącznie za listopad). Aby skorzystać z tej formy wsparcia, przedsiębiorca musi spełnić jednak kilka warunków:

 • prowadzić działalność oznaczoną konkretnym kodem PKD (kody uprawnione do zwolnienia ze składek znajdziesz w akapicie Tarcza 6.0 - nie dla wszystkich);
 • wykazać, że działalność gospodarcza była prowadzona w dniu 30 września 2020 roku;
 • wykazać, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Zwolnienie będzie dotyczyć:

 • składek na ubezpieczenia społeczne,
 • składki zdrowotnej,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Solidarnościowy,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS należy złożyć nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

W przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

Zawieszenie opłaty targowej

Opłata targowa to opłata, którą muszą uiścić osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które sprzedają produkty na targach i bazarach. W 2021 roku będą zwolnieni z tej płatności.

Bezzwrotne dotacje

Kolejnym elementem rządowego wsparcia będą bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców w kwocie 5000 zł. Aby ją dostać, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że:

 • prowadzi działalność oznaczoną konkretnym kodem PKD (kody uprawnione do zwolnienia ze składek znajdziesz w akapicie Tarcza 6.0 - nie dla wszystkich);
 • prowadził działalność gospodarczą w dniu 30 września 2020 roku;
 • przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Tarcza 6.0 - nie dla wszystkich

Wsparcie oferowane w ramach Tarczy 6.0 będzie dostępne jedynie dla podmiotów działających w branżach najbardziej dotkniętych pandemią. W przypadku każdego świadczenia ustawa wskazuje konkretne kody PKD, upoważniające do otrzymania pomocy. I tak:

 • jednorazowe świadczenie postojowe, mogą otrzymać podmioty, których dominującą część działalności definiują kody: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z.;
 • na zwolnienie ze składek ZUS mogą liczyć firmy, których dominującą część działalności definiują kody: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z;
 • o dotacje mogą wnioskować przedsiębiorcy, których dominującą część działalności definiują kody: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z , 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z.

Jak złożyć wniosek o świadczenie z Tarczy 6.0?

Wniosku o świadczenia z Tarczy 6.0 można składać wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 




Powrót