Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

polskiład,składki,ryczałt,fakturownia, zmiany, nowyład, polski ład, opodatkowanie
Prowadzenie firmy

Polski Ład a przychody ewidencjonowane i karta podatkowa - rewolucja, na której straci wielu?

Katarzyna Litwińska

Katarzyna Litwińska, 2022-01-05

Wprowadzenie Polskiego Ładu budzi wiele emocji wśród przedsiębiorców. Choć rządzący tłumaczą, że liczne zmiany mają pomóc gospodarce nadszarpniętej przez pandemię koronawirusa, przedsiębiorcy obawiają się, że inne przepisy podatkowe będą wymierzone w nich. Zmiany dotkną w zasadzie wszystkich, w tym osoby, które korzystają z uproszczonej formy rozliczania podatku - na podstawie przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Co zmieni się w ich przypadku?

Zmian w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej będzie sporo. Docelowo ustawodawcy chcą usunąć kartę podatkową jako uproszczoną formę poboru należności. Jej wygaszanie rozpoczyna się poprzez zamknięcie drogi nowym podatnikom do korzystania z niej.

Składka zdrowotna na ryczałcie w Polskim Ładzie

Jedną z najważniejszych zmian, jakie niesie za sobą wejście w życie Polskiego Ładu, jest istna rewolucja w sposobie naliczania składki zdrowotnej od ryczałtu ewidencjonowanego. To ona budzi największe emocje. Jaki jest tego powód?

Po pierwsze, przedsiębiorcy opodatkowani tą formą rozliczania z fiskusem zapłacą 9 proc. składkę zdrowotną. Po drugie, będzie ona naliczana od innej podstawy wymiaru. Składka zdrowotna będzie uzależniona od przychodów. Ustawodawca wyróżnił trzy progi przychodów:

  • do 60 000 zł - składka wynosić będzie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • do 300 000 zł - stawka wynosić będzie 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  • > 300 000 zł - składka wynosić będzie 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1.01.2022 zniesiona zostaje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co jest zdecydowanie jedną z najgorszych wiadomości dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo.

Składka zdrowotna a karta podatkowa w Polskim Ładzie

W przypadku karty podatkowej podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Zatem składka zdrowotna ma wynosić 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia.

Również i karta podatkowa nie będzie mogła być obniżana o zapłacone składki zdrowotne.

Sprawdź także: Kalkulator Fakturownia.pl do wyliczenia składek ZUS w 2022 roku

Zmiany w definicji wolnego zawodu  - kogo dotyczą? 

Jedną z licznych zmian, jakie niesie za sobą Polski Ład, jest podanie nowej definicji wolnego zawodu. Do tej pory był on rozumiany jako pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych.

Przez określenie “osobiste wykonywanie wolnego zawodu” rozumiane było wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Co zmienia wykreślenie medyków z listy wolnych zawodów?

Na mocy przepisów Polskiego Ładu wykreślono z tej listy wszystkie zawody medyczne (lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. W efekcie medycy będą musieli korzystać z innych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedstawicielami wolnych zawodów nie będą już także nauczyciele, którzy udzielaną lekcji na godziny. W związku z tym korepetytorów będzie dotyczyła inna stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe stawki ryczałtu

Wejście w życie  Polskiego Ładu pociągnie za sobą obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż. Z obniżonego o kilka punktów procentowych ryczałtu ewidencjonowanego będą mogli korzystać:

  • lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne. W przypadku medyków ryczałt zostanie obniżony z 17 proc. do 14 proc. (związane jest to z wykreśleniem tej grupy zawodowej z listy wolnych zawodów).
  • informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT. Tutaj stawka ryczałtu obniżona będzie o 3 proc.-  z 15 proc. do 12 proc.
  • osoby wykonujące usługi inżynieryjne i architektoniczne. Stawka płaconego przez nich ryczałtu będzie wynosić 14 proc. Poprzednio wahała się między 17 proc.a 15 proc.
  • nauczyciele świadczący usługi związane z edukacją na godziny (czyli popularni korepetytorzy). Zamiast 17 proc., będą płacić 8,5 proc. (to także pokłosie usunięcia ich z listy wolnych zawodów).

W Fakturowni jesteśmy na bieżąco z wprowadzonymi przez rząd zmianami dotyczącymi ryczałtu. W związku z dokonanymi modyfikacjami w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, dodaliśmy w systemie nowe stawki, 14% i 12%, które już teraz możecie wybrać i zastosować, określając domyślną stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w swojej firmie. Wystarczy, że w Ustawieniach edytujecie dane swojej firmy, wybierając takie oprocentowanie, jakie odpowiada prowadzonej przez Was działalności.

 

Zmiany stawki VAT dodanie stawki 14% oraz 12% w systemie fakturownia.pl

 

Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się z wpisu w Bazie Wiedzy. 

 

Jak opodatkować najem prywatny w Polskim Ładzie?

Jak na razie, podatnicy, którzy jako osoby prywatne wynajmują nieruchomości, mogą sami zdecydować, w jakiej formie chcą rozliczać się z fiskusem. Do wyboru mają opodatkowanie na zasadach ogólnych lub ryczałt.

Praktyka pokazywała, że wiele osób, które zarabiały na wynajmowaniu mieszkania, domu lub innego lokalu, wolała korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych. Dlaczego? Powód był prosty - podatek ustalany był od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania). Dzięki przysługującym odliczeniom wysokość podatku jest o wiele bardziej atrakcyjna dla podatnika niż w przypadku ryczałtu. Polski Ład ma to zmienić.

Od 1.01.2022 roku osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, tj. przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Sprawdź także: Polski Ład. 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, jeśli jesteś przedsiębiorcą (fakturownia.pl)

Przepisy przejściowe dla wynajmujących nieruchomości

Aby nieco zniwelować wstrząsy, jakie wprowadzi obowiązek ryczałtowy, stosowane będą przepisy przejściowe. Na ich mocy podatnicy, którzy w 2022 roku będą osiągać przychody z najmu prywatnego, mogą jeszcze stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., czyli mają możliwość opodatkować najem również na zasadach ogólnych.

Co istotne, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 roku (czyli na przykład czynsz, opłaty za media). 

Oznacza to, że osoby, które były właścicielami nieruchomości przed rozpoczęciem 2022 roku, mogą jeszcze przez rok rozliczać się na zasadach ogólnych i odliczać koszty uzyskania przychodu. Ci, którzy kupią nieruchomość po 31.12.2021, mogą do końca 2022 roku mogą rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych, ale nie mają prawa do żadnych odpisów podatkowych z tego tytułu.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Przesyłanie ewidencji ryczałtu od 1 stycznia 2023 roku

Podobnie jak w przypadku  JPK VAT przepisy wchodzące w życie w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2023 roku, zobowiązują podatników objętych ryczałtem, prowadzących ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ich za pomocą programów komputerowych. 

Co więcej, będą musieli także przedstawiać fiskusowi ewidencję i wykaz: według stanu na ostatni dzień: miesiąca (w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanych miesięcznie) lub  kwartału (w sytuacji, kiedy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wypłacanych kwartalnie – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania). Wykaz ten trzeba będzie dostarczyć w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co nie zmieni się w ryczałcie?

Jedną z ważniejszych kwestii związanych z opodatkowaniem w formie ryczałtu jest limit przychodów, jaki pozwala na rozliczanie się ryczałtem. Polski Ład nie zmienia tej kwestii i i nadal podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem w sytuacji, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyska przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro, lub uzyska przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła 2 000 000 euro.

Co dalej z kartą podatkową po 1.01.2022?

Docelowo ustawodawca zamierza całkowicie zakończyć możliwość rozliczania się za pomocą karty podatkowej. Od 1.01. 2022 nikt nowy nie może wybrać karty podatkowej jako formy rozliczania podatku. Rozliczanie na zasadzie karty podatkowej będą mogli kontynuować jedynie ci, którzy rozliczali się tak na dzień 31.12.2021, ale i tak nie wszyscy. Z karty podatkowej nie będą mogli korzystać medycy (lekarze, pielęgniarki, położne, felczerzy), którzy wykonują działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności pozarolniczej. 

 

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!