Aktualności


Kto to jest mały podatnik VAT i PIT?
Fakturownia - aktualności

Kto to jest mały podatnik VAT i PIT?

Sandra Wiśniewska

Sandra Wiśniewska, 2022-09-29

Wśród polskich przedsiębiorców, jedną z najliczniejszych grup stanowią mali podatnicy. Nie da się jednak ukryć, że małe biznesy, chociaż to właśnie one najsilniej oddziałują na PKB i w pewnym sensie kształtują rynek, nie mogą konkurować z istniejącymi od lat gigantycznymi firmami. Ich płynność finansowa jest mniejsza, nie mają znanej nazwy ani bogatych inwestorów, co stawia ich w nieco gorszej sytuacji.

Te nierówności na rynku mają niwelować przywileje, które płyną z bycia małym przedsiębiorcą, a w konsekwencji - małym podatnikiem. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca oraz jakie korzyści płyną z bycia małym podatnikiem? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

Kim jest mały podatnik VAT?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w artykule 2. pkt 25 ustawy o VAT. Zawarte tam przepisy prawne określają, że małym podatnikiem VAT jest przedsiębiorca, odprowadzający podatek od towarów i usług, który:

 • nie przekroczył w poprzednim worku rozliczeniowym określonego limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku),

lub

 • prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi (lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze i nie przekroczył określonego limitu kwoty prowizji, lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku),

lub

 • rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwot limitów.

Aby podmiot został uznany za małego podatnika, musi spełnić jeden z wymienionych wyżej warunków. Należy również podkreślić, że drugi punkt nie uwzględnia prowadzenia komisu.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Limity na rok rozliczeniowy 2022/2023

Jeśli chodzi o określone limity kwot, których nie można przekroczyć, aby móc określać się jako "mały podatnik VAT", to w roku rozliczeniowym 2022/2023 będzie to:

 • 1 200 000 euro dla "zwykłego" podatnika

lub

 • 45 000 euro dla osób prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi (lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze.

Sprawdź także: Polski Ład od 01.07.2022 - jakie zmiany w podatkach i składce zdrowotnej?

Mały podatnik VAT - przywileje

Z kwalifikowaniem się jako mały podatnik VAT związane są pewne przywileje.

 • Możliwość zastosowania metody kasowej.

Metoda kasowa to jedna z form rozliczenia podatku VAT. W tej metodzie podatek VAT od sprzedanego towaru lub usługi reguluje się dopiero w momencie otrzymania za nie zapłaty (lub części zapłaty). Jako, że małe - a szczególnie początkujące na rynku przedsiębiorstwa - często nie posiadają większego zaplecza finansowego, stanowi to spore ułatwienie i zabezpieczenie płynności finansowej firmy.

 • Możliwość zastosowania kwartalnego rozliczenia podatku.

Nawet jeśli przedsiębiorca nie stosuje metody kasowej, może skorzystać z kwartalnego rozliczenia podatku. Dzięki temu podatek rozlicza się jedynie 4 razy w roku, a nie 12 - wówczas możemy odroczyć zapłatę podatku VAT. Dokonując rozliczenia kwartalnego, odprowadzamy podatek nie 25. dnia miesiąca, ale w miesiącu, który przypada po danym kwartale, czyli:

 • 25 kwietnia - za I kwartał,
 • 25 lipca - za II kwartał,
 • 25 października - za III kwartał,
 • 25 stycznia następnego roku - za IV kwartał.

Decydując się na stosowanie którejkolwiek z metod, podatnik ma obowiązek powiadomić o tym organ podatkowy.

Sprawdź także: Wszystko o zmianach w Kodeksie Pracy 2022

Mały podatnik PIT

To, kim jest mały podatnik PIT, określa się w artykule 5a pkt 20 ustawy o PIT.

"Przez małego podatnika rozumie się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty [limitu]".

Należy podkreślić, iż w przypadku przedsiębiorstwa otrzymanego w spadku, bierze się pod uwagę również przychody ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Limity na rok rozliczeniowy 2022/2023

Określona kwota, której nie może przekroczyć podatnik, aby kwalifikować się jako mały podatnik PIT to obecnie 2 000 000 euro.

Mały podatnik PIT - przywileje

 • Możliwość dokonania odpisu amortyzacyjnego.

Mały podatnik PIT może dokonać tzw. odpisu amortyzacyjnego od wartości niektórych środków trwałych do kwoty maksymalnie 50 000 euro. Te "niektóre środki trwałe" to nic innego, jak grupy od 3. do 8. Klasyfikacji Środków Trwałych. Do tych grup należą:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 – urządzenia techniczne,
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Warto dodać, iż skorzystanie z amortyzacji środków jest jednorazowe.

 • Możliwość zastosowania kwartalnego rozliczenia podatku.

Kwartalne rozliczenie podatkowe zostało wyjaśnione już wyżej i nic w tej kwestii się nie zmienia, jeśli z tego przywileju korzysta podatnik PIT, a nie VAT. Podatek rozlicza się jedynie 4 razy w roku, do 20. dnia miesiąca przypadającego po danym kwartale (a więc do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października i 20 stycznia roku następnego).

Sprawdź także: Jak założyć działalność gospodarczą w 2022 roku?

Mały podatnik CIT

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych), mówimy o podatku CIT.

Uzyskanie miana małego podatnika CIT odbywa się na dokładnie takich samych zasadach, jak te opisane dla PIT-u (według art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym), a więc wartość przychodu ze sprzedaży nie może przekroczyć określonej kwoty w poprzednim roku rozliczeniowym. Obowiązują również te same limity (2 000 000 euro), nie obowiązuje jednak zasada mająca zastosowanie, gdy jednostka gospodarcza otrzymana jest w spadku.

Stawka 9% CIT dla małych podatników - kiedy przysługuje?

Jednym z przywilejów, z jakich może skorzystać mały podatnik, jest zastosowanie 9-procentowej stawki CIT. Jednak brak przekroczenia limitu 2 000 000 euro przychodu ze sprzedaży to nie jedyny warunek, który należy spełnić, aby skorzystać z 9% CIT. Należy dodatkowo:

 • nie przekroczyć limitu 2 000 000 euro netto (bez VAT) w poprzednim roku rozliczeniowym z bieżących przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych,

a przede wszystkim

 • być osobą prawną, a więc dotyczy to jedynie spółek.

Osoby fizyczne nie mogą skorzystać 9% stawki podatku.

Sprawdź także: Jak otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do działalności gospodarczej w 2022?

Jak dokonywać przeliczenia kwot wyrażonych w euro?

Podane maksymalne kwoty, których nie można przekroczyć, by móc cieszyć się przywilejami małego podatnika, wyrażane są w euro. Jak dokonać przeliczenia?

W ustawie określone jest, że przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.