Waluta na fakturze

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-10

Waluta faktury zawsze powinna odpowiadać walucie, w której zawarto umowę. Wyjątkiem jest podatek VAT, który zawsze musi na fakturze być wyrażony w złotych polskich. Powyższa zasada dotyczy podatników wystawiających faktury w Polsce, a nie wszystkich faktur księgowanych przez polskich podatników (np. faktur otrzymywanych od zagranicznych kontrahentów).

ZASADY:

Zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy uznają za prawidłowe podanie na fakturze waluty obcej.

Bez względu na walutę, w której wystawiona została faktura, kwota podatku powinna być wykazana w złotówkach.

Na potrzeby prawidłowego rozliczenia podatku oraz prawidłowego sporządzania deklaracji rozliczeniowych z tytułu podatku od towarów i usług kwoty wyrażone na fakturze w walucie obcej powinny zostać przeliczone na złotówki według średniego kursu NBPo w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.