Poradnik


fakturownia poradnik

Rok obrotowy

Fakturownia

Fakturownia, 2016-02-19

Rok obrotowy, czyli inaczej rok podatkowy lub rok rozrachunkowy to według prawa podatkowego okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. W Polsce najczęściej definiuje się rok podatkowy jako rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

 

Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

 

W przypadku, gdy spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, rok obrotowy może trwać do rzeczonego miesiąca roku następnego, nie będąc tym samym rokiem kalendarzowym. Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru, jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia przez nią działalności do końca roku kalendarzowego.

Uwaga! O zmianie roku podatkowego podatnik musi powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności w przypadku nowo utworzonych spółek lub w ciągu 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, w przypadku spółek już działających.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.