Przychód – czym jest przychód i jak go obliczyć?

author Malgorzata Kozicka , 2014-05-23

Przychód to suma sprzedaży dóbr, towarów i usług przedsiębiorstwa, wyrażona w netto w danym roku kalendarzowym. Można wyróżnić 3 typy przychodów – finansowe, ze sprzedaży oraz operacyjne.

 

Przychody finansowe mogą obejmować:

- dywidendy i udziały w zyskach 

- przychody ze sprzedaży aktywów finansowych np.: akcji, udziałów, obligacji, i innych papierów wartościowych ( weksle, czeki)

- odsetki od pożyczek udzielonych innej jednostce

- różnice kursowe (dodatnie)

- odsetki od lokat bankowych, odsetki za zwłokę, odsetki od papierów wartościowych

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.