Faktura marża

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-11

Faktura marża jest szczególną procedurą rozliczania podatku VAT polegającą na tym, że podstawą opodatkowania jest nie cała wartość netto, a jedynie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. 


Faktura marża nie musi zawierać ceny jednostkowej netto przedmiotu transakcji, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży wraz z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych przyjętych stawek podatku. 

UWAGA! Podatnik wystawiając fakturę marża nie musi także wyszczególniać na nim nałożonej przez siebie marży. Na fakturze marża obowiązkowo muszą znaleźć się dane z normalnej faktury VAT