Umowa o pracę a umowa zlecenie - poznaj różnice
Fakturownia - aktualności

Umowa o pracę a umowa zlecenie - poznaj różnice

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2022-08-30

Umowa o pracę i umowa zlecenie należą do najpopularniejszych form świadczenia pracy. Są one uregulowane w różnych aktach prawnych: umowa o pracę w Kodeksie Pracy, umowa zlecenie w Kodeksie Cywilnym.

Każda z tych umów jest umową starannego działania. Jest to ugruntowane w orzecznictwie stanowisko m.in w wyrokach NSA z 7.09.2021 (sygn. II GDK 529/21) czy SN z dnia 23.01.2020 r. (sygn. II PK 228/18). Staranność działania to jedyna wspólna cecha tych umów która nie wzbudza wątpliwości.

Na czym polega zawarcie umowy o pracę?

Umowa o pracę jest podstawowym stosunkiem prawnym, który reguluje współpracę pracodawcy i pracownika. Artykuł 22 § 1 w związku z art. 2 Kodeksu Pracy definiuje stosunek pracy, jako że poprzez jego nawiązanie pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę za wynagrodzeniem.

Zawarcie stosunku pracy uprawnia pracownika do nabycia uprawnień pracowniczych takich jak np. prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, zasiłku chorobowego czy ochrony przed zwolnieniem.

Sprawdź także: Zatrudnienie pracownika od A do Z - umowa o pracę. Formalności, obowiązki pracodawcy, dotacje z Urzędu Pracy na zatrudnienie

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Na czym polega zawarcie umowy zlecenia?

Zawierając umowę zlecenie zleceniobiorca (zmienia się nazwa stron), w ramach tej umowy, zobowiązuje się wykonać usługę lub towar na rzecz zleceniodawcy.

Zleceniobiorcy przysługują prawa, które wynikają z postanowień i treści umowy, jeśli są one zgodne z Kodeksem Cywilnym.

Sprawdź także: Wszystko o zmianach w Kodeksie Pracy 2022

Umowa zlecenie a umowa o pracę - porównanie

Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych różnic pomiędzy opisanymi formami zatrudnienia.

cecha

umowa o pracę

umowa zlecenie

sposób i miejsce świadczenia pracy

zobowiązanie pracownika do osobiście wykonywanej, określonej pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę swoboda i samodzielność w sposobie wykonywania zlecenia (jeżeli w umowie nie zawarto szczegółowych zapisów, to występuje możliwość powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej)

staż pracy i uprawnienia

łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wlicza się do stażu pracy, tym samym do wymiaru urlopu i uprawnień emerytalnych czas wykonywania umowy zlecenie nie wlicza się do stażu pracy

urlopy i zasiłki

pracownicy są uprawnieni do korzystania z urlopów wynikających z przepisów czy z zasiłku chorobowego zleceniobiorcy nie mają prawa do urlopów, chyba, że umowa stanowi inaczej oraz do zasiłku chorobowego (pod warunkiem, że biorący zlecenie nie zdecydował się na odprowadzanie z tytułu umowy zlecenia dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe

składki do ZUS

obowiązkowo wszystkie składki-pracownik, który posiada kilka tytułów do ubezpieczeń, pomimo tego na podstawie umowy o pracę musi mieć odprowadzane pełne składki do ZUS

  • składek do ZUS Zleceniodawca nie opłaca w przypadku uczniów/ studentów do 26 roku życia
  • jeśli umowa zlecenie jest jedyną podstawą ubezpieczenia, zleceniodawca musi odprowadzić wszystkie składki do ZUS (z wyjątkiem składki chorobowej, która jest w przypadku umów zlecenia jest składką dobrowolną)
  • jeśli zleceniobiorca jest zatrudniony na umowę o pracę lub ma inny tytuł do ubezpieczeń z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem (w 2022 r. jest to kwota 3010 zł brutto) można od takiej umowy odprowadzać tylko składkę zdrowotną

 

 

wynagrodzenie
  • wynagrodzenie jest obowiązkowe,
  • w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zagwarantowana jest minimalna płaca,
  • płatne miesięcznie
  • co do zasady umowa musi być odpłatna (jednak prawo dopuszcza wykonanie nieodpłatnego zlecenia),
  • gwarantowana minimalna stawka godzinowa (2022 r. jest to kwota 19,70 zł brutto za godzinę)
  • jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż miesiąc istnieje konieczność wypłaty wynagrodzenia w każdym miesiącu, w którym realizowane jest zlecenie
dochodzenie roszczeń przed Sądem Pracy przed Sądem Cywilnym

terminy wypowiedzenia

obowiązują przepisy zawarte w kodeksie pracy dotyczące trybu i okresu wypowiedzenia

umowa może zostać wypowiedziana w każdym czasie

Umowa o pracę a umowa zlecenie - podsumowanie

Umowa zlecenie generuje mniej kosztów dla przedsiębiorcy w postaci np. braku składek do ZUS w przypadku uczniów i studentów do 26 r.ż, braku konieczności wypłaty wynagrodzenia urlopowego lub chorobowego, możliwości wypowiedzenia jej z dnia na dzień (o ile umowa nie stanowi inaczej). Jest więc niewątpliwie korzystniejsza dla zleceniodawcy. Niemniej przy jej zawieraniu należy mieć na uwadze fakt, że umowy takie podlegają kontroli ZUS oraz PIP w związku z czym, jeśli kontrolujący dopatrzy się w niej elementów świadczenia pracy przypisanych dla Kodeksu Pracy, nakaże zmianę na umowę o pracę, a co za tym idzie wszelkiego rodzaju korekty z tym związane tj. m.in.. dopłata składek ZUS, podatku PIT4, korekty deklaracji do ZUS oraz PIT-11 do urzędu skarbowego. 

Sprawdź także: Jak opodatkować premie i nagrody pieniężne pracowników?