Preferencyjna stawka odsetek podatkowych - co oznacza i jakie zmiany przyniósł 2016 rok?

author Malgorzata Kozicka , 2016-03-11

1 stycznia 2016 r. Zmieniły się  zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych — oraz tych za opóźnienie. Do preferencyjnych odsetek w wysokości 50% stawki podstawowej będą mieli prawo podatnicy, którzy złożą korektę deklaracji w ciągu 6 miesięcy od terminu złożenia deklaracji.

Preferencyjna stawka odsetek

Zgodnie z art. 56 a § 1 i 2 znowelizowanej Ordynacji podatkowej podatnicy, którzy złożą korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji i zapłacą zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, będą uprawnieni do skorzystania z preferencyjnych zasad naliczania odsetek za zwłokę.

Dla przykładu, jeśli termin złożenia deklaracji za styczeń mija 25 lutego to prawo do preferencyjnych odsetek będzie miał podatnik, który złoży korektę tej deklaracji do 25 sierpnia.

Preferencyjna stawka odsetek podatkowych wynosi 50%, a nie 75% stawki podstawowej, jak było dotychczas.

Czytaj również: Należności umorzone i należności przedawnione

Nowe zasady mają zastosowanie do zaległości podatkowych, które powstały od 1 stycznia 2016 r. Przewidziano jednak wyjątek. Preferencyjna stawka odsetek obowiązuje, jeżeli dług będzie wynikać z korekty złożonej w pierwszym półroczu 2016 roku i został uregulowany w ciągu 7 dni od dokonania korekty. Korekta musi być prawnie skuteczna. Co to znaczy?

Prawnie skuteczna jest korekta zgodna z przepisami Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej. Taka korekta posiada uzasadnienie przyczyn tej korekty oraz w całości uiszczoną należność korygujacą.

Podwyższone odsetki podatkowe

Z początkiem roku została podwyższona stawka odsetek za zwłokę, naliczana według stawki wynoszącej 150% stawki podstawowej (poprzednio 12%). Są one stosowane do zaległości w podatku od towarów i usług oraz akcyzie, wynikających z decyzji lub korekt pokontrolnych.

 
 

Kiedy spodziewać się zwiększenia obciążeń odsetkowych?

  • gdy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego stwierdzi niezłożenie wymaganej deklaracji oraz niezapłacenie podatku.

  • w przypadku ujawnienia zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku.

  • podczas wykazania uszczupleń w korekcie deklaracji

  • od zaległości podatkowych, które powstały od 1 stycznia 2016 r.

Uwaga! Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku musi przekroczyć 25% kwoty należnej i być wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu zwrotu.

Czytaj również: Likwidacja przepisów o zatorach płatniczych

Odsetki ustawowe

Jeżeli strony nie zastrzegły w umowie odsetek w innej wysokości, wierzycielowi należą się tak zwane odsetki ustawowe. Wartość tych odsetek określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. W wyniku zmiany przepisów, wysokość odsetek ustawowych jest równa sumie stopy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktów procentowych.

Aktualnie stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%, w związku z czym odsetki ustawowe wynoszą 5% (przed zmianą wynosiły 8%).

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.