Regulamin konkursu październik 2022

Regulamin konkursu Fakturowni „Jak widzisz wystawianie faktur za 50 lat?”

 

§1 Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Fakturownia Sp. z o.o. 00-389 Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 NIP 5213704420 (dalej „Organizator").
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Fakturownia Sp. z o.o. 00-389 Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 NIP 5213704420
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora.

§2 Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 1. Konkurs rozpoczyna się 10.10.2022 w momencie publikacji postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook i trwa do 17.10.2022 do godziny 16:00.
 2. Zadanie konkursowe polega na kreatywnym opisaniu procesu wystawiania faktury za 50 lat. Odpowiedzi należy udzielać pod postem konkursowym w postaci komentarzy. Odpowiedzi wysyłane za pośrednictwem Messengera, drogą mailową i innych środków komunikacji nie będą brały udziału w konkursie. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej do dnia 24.10.2022 r.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (dalej: Uczestnik), która:
  1.1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  1.3. nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem,
  1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
  1.5. posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook,
  1.6. wykonała Zadanie Konkursowe,
  1.7. posiada konto w Fakturowni lub jest skłonna owe otworzyć w celu odebrania nagrody w postaci 90% zniżki na dowolny dwunastomiesięczny abonament.
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1. - 1.7. stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzeby Konkursu są dobrowolne.

§4 Zasady konkursu i przebieg

 1. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 2. Zadanie Konkursowe polega na:
  2.1. kreatywnym opisaniu jak za 50 lat będzie wyglądać proces wystawiania faktur. Odpowiedzi należy udzielać pod postem konkursowym w postaci komentarzy.
 3. Organizator wybierze trzech Zwycięzców, spośród pięciu najwyżej ocenianych przez innych użytkowników odpowiedzi (tj. otrzymają największą liczbę reakcji takich jak polubienia, serduszka etc.). Czas na reakcje liczy się od momentu publikacji postu na portalu Facebook (10.10.2022) do momentu zakończenia konkursu tj. 17.10.2022 do godziny 16:00. W przypadku braku zaangażowania społeczności Facebook i braku reakcji na udzielone odpowiedzi, Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich uczestników przez komisję konkursową. Liczą się najbardziej kreatywne odpowiedzi.
 4. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt na priv poprzez komentarz Organizatora pod odpowiedzią konkursową Uczestnika do maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 5. Organizator w odpowiedzi pod zwycięskimi komentarzami poinformuje jednoznacznie, o wygranej Laureatów, tym samym zastrzegając sobie prawo do rezygnacji z publikacji dodatkowych informacji o wynikach konkursu np. w postaci publikacji dodatkowego postu.
 6. Organizator zastrzega prawo do wykorzystania odpowiedzi konkursowych w celach marketingowych np. publikacji w social mediach oraz poprzez inne środki przekazu komunikacji publicznej.

§5 Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  - 3x 90% zniżki na roczny (12-miesięczny) abonament w Fakturowni. Abonament może zostać wybrany spośród planów subskrypcyjnych dostępnych w dniu zakończenia konkursu w cenniku na stronie fakturownia.pl/cennik.
 2. Zniżka uruchamiana jest przez Fakturownię. W celu otrzymania zniżki Laureat konkursu zobowiązany jest do podania Nazwy konta/firmy (tzw. prefix), która znajduje się w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje Konto, lub nazwy konta widocznej w adresie URL po zalogowaniu do konta w Fakturowni, np. Nazwafirmy.fakturownia.pl oraz nazwy abonamentu, który ma zostać przyznany.
 3. Po umieszczeniu przez Organizatora komentarza z prośbą o kontakt pod zwycięską odpowiedzią, Uczestnik jest zobowiązany do przesłania w ciągu 48h (czterdziestu ośmiu godzin) odpowiedzi zwrotnej, zawierającej dane do aktywacji nagrody. Po tym czasie nagroda przepada i zostanie wyłoniona kolejna osoba, w ramach zastępstwa.
 4. W przypadku niemożności skontaktowania się z Laureatem z przyczyn niezależnych od Organizatora nagroda przepada i zostanie wybrana kolejna osoba spośród wszystkich uczestników konkursu.
 5. Po otrzymaniu danych konta, na którym ma zostać uruchomiony abonament, Organizator wystawi i prześle na adres właściciela wskazanego konta w systemie Fakturownia proformę, zawierającą 90% rabatu na wybrany i wskazany przez Laureata abonament. Termin płatności na proformie zostanie ustalony na 30 dni od momentu wygaśnięcia abonamentu aktywnego na rzeczonym koncie w momencie wystawienia proformy. Jeśli na koncie w momencie wystawienia proformy nie jest aktywny żaden abonament, termin płatności zostanie ustalony na 30 dni od momentu wystawienia proformy.
 6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody Organizator ma prawo przekazać ją kolejnemu Uczestnikowi, biorącemu udział w Konkursie.

§6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fakturownia Sp. z o.o. 00-389 Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 NIP 5213704420. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nazwy konta użytkownika (prefix) w Fakturowni, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, poz. 1781, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest konieczne do przekazania nagrody zdobytej w Konkursie.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem:
  https://fakturownia.pl/regulamin-konkursu-pazdziernik-2022
 2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.
 3. Nagroda zwolniona jest od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, lub związanych ze sprzedażą premiową.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2022 r.
 6. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Organizatora. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: info@fakturownia.pl. Organizator odniesie się do nich w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Organizatora.