Mikro, mały i średni przedsiębiorca - jak zdefiniować swoją działalność?

author Malgorzata Kozicka , 2016-02-19

Jakie są różnice między mikro, małym i średnim przedsiębiorcą? Dowiedz się, do której grupy zalicza się Twoja działalność.

Wyróżniamy dwa główne kryteria podziału przedsiębiorców. Pierwsze z nich to kryterium prawne (ze względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej), drugie to kryterium ekonomiczne, które opisujemy poniżej. W kryterium ekonomicznym bierzemy pod uwagę średnioroczne zatrudnienie oraz wielkośc przychodów.

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorcą jesteś, jeżeli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniałeś mniej niż 10 pracowników oraz;

 • Twój roczny obrót netto (czyli sprzedaż usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro.

 • Suma Twoich aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

mówi o tym artykuł 104 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 

 

Mały przedsiębiorca

Do grupy małych przedsiębiorców należysz, jeżeli co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniałeś mniej niż 50 pracowników oraz;

 • Twój roczny obrót netto (czyli sprzedaż usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro.

 • Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły u Ciebie równowartości w złotych 10 milionów euro.

podstawą w tym wypadku jest artykuł 105 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Średni przedsiębiorca

Zaliczasz się do średnich przedsiębiorców, jeżeli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniałeś mniej niż 250 pracowników oraz;

 • Twój roczny obrót netto (czyli sprzedaż usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 50 milionów euro.

 • Suma Twoich aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 50 milionów euro.

mówi o tym artykuł 105 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Jak policzyć sumę aktywów?

Wyrażone w euro wielkosci przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do okreslenia statusu przedsiębiorcy.

Jak oszacować średnioroczne zatrudnienie?

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na:

 • urlopach macierzyńskich;

 • dodatkowych urlopach macierzyńskich;

 • urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego;

 • dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego;

 • urlopach ojcowskich;

 • urlopach rodzicielskich i wychowawczych;

Jak również zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Działasz krócej niż rok?

W przypadku, jeżeli Twoja działalność trwa krócej niż rok, Twój przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także Twoje średnioroczne zatrudnienie szacuje się na podstawie danych za ostatni okres, który udokumentujesz. Jeżeli nie zakończyłeś jeszcze okresu rozliczeniowego, szacunkowi podlega okres, w jakim prowadzisz działalność.

podstawą jest art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.