Grupowanie towarów i usług prosto, szybko i przejrzyście

Kody GTU - co to takiego?

Kody GTU służą do oznaczania dokumentów w ewidencji sprzedaży i zakupu. Ich uzupełnienie będzie obowiązkiem podczas generowania nowego pliku JPK, dla transakcji opodatkowanych, transakcji zwolnionych z opodatkowania, dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy, a także opodatkowanych stawką 0%

Towary

Kody, służące do oznaczenia towarów znajdują się pomiędzy GTU_01 i GTU_10, wśród nich odnaleźć można między innymi dostawę napojów alkoholowych, oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, dostawę wyrobów tytoniowych czy odpadów, metali szlachetnych czy wyrobów medycznych.

GTU 01

Dostawa napojów alkoholowych - alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj: benzyn lotniczych, benzyn silnikowych z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, gazu płynnego, olejów napędowych, olejów opałowych, paliw typu benzyny do silników odrzutowych, paliw typu nafty do silników odrzutowych, pozostałych olejów napędowych, paliw ciekłych w rozumieniu Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, biopaliw ciekłych w rozumieniu Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy.

GTU 03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,z wyłączeniem olejów białych, ciekłej parafiny, smarów plastycznych (CN 2710 19 99), preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403.

GTU 04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 05

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT: wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające, odpady szklane, odpady z papieru i tektury, pozostałe odpady gumowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal, niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, surowce wtórne metalowe, surowce wtórne ze szkła, surowce wtórne z papieru i tektury, surowce wtórne z tworzyw sztucznych, surowce wtórne z gumy.

GTU 06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy: Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch, elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD), półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD, telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD, pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD, pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD.

GTU 07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach od CN 8701 do 8708 oraz CN 8708 10: ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) - z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów, pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą, samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, pojazdy silnikowe do transportu towarów, pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne), podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, zderzaki i ich części.

GTU 08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w pozycjach 1-3 załącznika nr 12 do Ustawy oraz w pozycjach 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do Ust awy: wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (załącznik 12), yroby płaskie walcowane na gor ąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości poniżej 600 mm, ze stali niestopowej, wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączenie m wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej, wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości poniej 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej, wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości > = 600 mm, ze stali niestopowej, wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłąc zeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej, wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, plate rowane, powlekane lub pokrywane, wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlek ane lub pokrywane, pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej, pozostałe pręty ze stali, nie obrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone, pręty wal cowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej, pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobro bione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone, kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej, kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej, pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości poniżej 600 mm, niepokrywane, wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane, kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej, arkusze żeberkowane ze stali niestopowej, drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej, srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu, aluminium nieobrobione plastycznie, pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych, biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

GTU 09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU 10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

Usługi

Kody dla oznaczeń usług zawierają się między GTU_11 a GTU_13. Wskazują, między innymi, na świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, świadczenie usług o charakterze niematerialnym, np. księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, a także usług transportowych i gospodarki magazynowej.

GTU 11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU 12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU 13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

GTU w Fakturowni? TAK!

Skorzystaj z fakturowania elektronicznego, w prosty sposób nadzoruj oznaczanie Twoich produktów i usług kodami GTU, a następnie generuj i wysyłaj pliki JPK bezopśrednio z Fakturowni. Zobacz jakie to proste!

1

Wskaż kody GTU dla Twoich produktów i usług

2

Wystawiaj dokumenty sprzedażowe i zakupowe i archiwizuj je w bezpiecznej chmurze

3

Generuj i wysyłaj pliki JPK bezpośrednio z Fakturowni

Kogo obowiązuje generowanie JPK_v7?

Z dniem 1 października 2020 roku wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy) zostają objęci obowiązkiem wysyłki nowego pliku JPK z deklaracją.

Dowiedz się więcej
App screenshot

Nie masz jeszcze konta w Fakturowni?

Nie czekaj! Przez 30 dni testuj nasz program całkiem za darmo, ciesz się łatwym fakturowaniem i raportowaniem online!

Załóż konto