Styczeń 2019 - zmiany w wyliczaniu składek ZUS

author Magda , 2018-12-13

Składki ZUS od przychodu? Tak! Od stycznia 2019 roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany, które odciążą portfele najmniej zarabiających przedsiębiorców. Jakie będą nowe zasady wyliczania składek? Kto skorzysta na zmianach? Wyjaśniamy.

Jednym z celów, jakie postawił przed sobą obecny rząd jest wsparcie mikroprzedsiębiorców, zwłaszcza początkujących. Uzależnienie kwoty składek od przychodu jest więc kolejnym, zaraz po Uldze na Start i działalności nierejestrowanej, krokiem do osiągnięcia takiego zamierzenia.

Kto skorzysta z nowego prawa?

Z nowego prawa skorzystają przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nie wyższy niż 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli przekraczający 63 000 zł (2100 x 30 = 63 000 zł). Tylko oni będą mogli uzależnić wysokość świadczenia od tego, ile pieniędzy wpłynie na ich konta.

Jak wyliczyć wysokość składki?

Aby ustalić podstawę naliczenia składki, należy wyliczyć dwie wartości: przeciętny miesięczny przychód oraz współczynnik na dany rok kalendarzowy. Jak tego dokonać? Jak wyliczyć przeciętny miesięczny dochód? Aby wyliczyć przeciętny miesięczny dochód, podziel roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku. Uzyskaną wartość pomnóż przez 30.

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
__________________________________________________          x 30
liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Przykład.

Jeśli w 2018 roku osiągnąłeś przychód w wysokości 45 000 zł i prowadziłeś działalność przez cały rok (365 dni), równanie będzie wyglądać następująco.

45 000 zł
________     x 30 = 3 698 zł
365

Jak wyliczyć współczynnik na dany rok kalendarzowy?

Aby wyliczyć współczynnik na dany rok kalendarzowy, podziel kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy przez kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego. Uzyskany w ten sposób wynik pomnóż przez 0,24.

prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone
w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy
__________________________________________         x 0,24
minimalne wynagrodzenie obowiązujące
w styczniu danego roku kalendarzowego

Przykład.

Prognozowane miesięczne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 4765 zł, a minimalne wynagrodzenie w 2019 roku ma wynosić 2220 zł. Równanie będzie więc wyglądać następująco.

4765
____      x 0,24 = 0,515
2220

Podstawa wyliczenia składek ZUS będzie wynosić więc 1904,47 zł (3 698 zł x 0,515).

Wyliczenie kwoty składki obowiązkiem przedsiębiorcy

Wyliczenie kwoty składki będzie obowiązkiem przedsiębiorcy. Zwłaszcza w początkowej fazie obowiązywania nowych zasad, może być to źródłem trudności oraz generatorem błędów i pomyłek. Pracownicy urzędów skarbowych będą więc musieli zachować wyjątkową czujność i… cierpliwość.

Co z przedsiębiorcami, osiągającymi wyższe przychody?

Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli wyższe przychody, nie będą mogli skorzystać z nowej propozycji rządu. Ich obowiązkiem będzie uiszczanie składek w standardowej wysokości.

Okres obowiązywania ulgi

Nowe prawo określa nie tylko zasady limity kwotowe i zasady naliczania składek, ale również okres obowiązywania ulgi. Przedsiębiorca będzie mógł opłacać składki od przychodu przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Zakładając, że w całym okresie prowadzenia działalności będzie uzyskiwał stosunkowo niewielkie przychody, skorzysta z ulgi przez 3 lata. Przez następne 2 będzie musiał opłacać standardowej wysokości składki. Po upływie tego okresu będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z nowym prawem:

  • z ulgi będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy regulują składki ZUS w standardowej (a nie preferencyjnej) wysokości. Jeśli jesteś obecnie na „małym ZUS-ie”, skorzystasz z ulgi dopiero po wejściu na „duży ZUS”;
  • nowe zasady będą dotyczyć wyłącznie podstawy składek społecznych i składek na Fundusz Pracy. Składka zdrowotna będzie opłacana według zasad ogólnych obowiązujących wszystkich przedsiębiorców;
  • ulga nie będzie dostępna dla osób, opłacający w poprzednim roku kalendarzowym zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
  • przedsiębiorca skorzysta z ulgi, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym prowadził firmę nie krócej niż 60 dni,
  • aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy.