Kody GTU — czym są, kiedy trzeba je stosować i jak to robić?

author Magda , 2020-09-30
Grupa towarowo usługowa GTU - co to jest?

Kody GTU to oznaczenia określające przynależność sprzedawanych dóbr i świadczonych usług do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. Są one bezpośrednio powiązane z nowymi strukturami plików JPK V_7M i JPK V_7K.

Począwszy od okresu rozliczeniowego przypadającego na październik, przedsiębiorcy nie będą musieli składać już klasycznych deklaracji podatkowych. Te staną się bowiem częścią nowego pliku JPK V_7M (lub PK V_7K). Nowa formuła obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną oraz uwzględnia następujące elementy:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres;
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K);
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Dodatkowym, niedostępnym w poprzedniej wersji JPK elementem są kody GTU.

Czym są kody GTU?

Kody GTU to klasyfikacja grupy towarowej bezpośrednio powiązana z nowym JPK. Określają przynależność sprzedawanych dóbr i świadczonych usług do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. Klasyfikacja kodów GTU obejmuje oznaczenia od 01 do 13. Te od 01 do 10 określają towary, od 11 do 13 - usługi.
I tak:

 • GTU 01 to dostawa napojów alkoholowych — alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU 02 to dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. Są to m.in.: gaz płynny (LPG), benzyny lotnicze i silnikowe, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, oleje opałowe;
 • GTU 03 to dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem niektórych produktów;
 • GTU 04 to dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • GTU 05 to dostawa odpadów — wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Są to m.in.: odpady szklane, odpady z papieru i tektury, odpady z tworzyw sztucznych, pozostałe odpady gumowe;
 • GTU 06 to dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Są to m.in.: płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
 • GTU 07 to dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10;
 • GTU 08 to dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych — wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Są to m.in.: wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości  600 mm, ze stali niestopowej, arkusze żeberkowane ze stali niestopowej;
 • GTU 09 to dostawa leków oraz wyrobów medycznych — produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;
 • GTU 10 to dostawa budynków, budowli i gruntów;
 • GTU 11 to świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532);
 • GTU 12 to świadczenie usług o charakterze niematerialnym — wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • GTU 13 to świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej — Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.
Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Jak umieścić kod w pliku JPK?

Jeśli sprzedawany przez przedsiębiorcę towar lub wykonywana usługa będzie należeć do którejś z grup, niezbędne będzie umieszczenie kodu GTU w JPK V_7M albo JPK V_7K.
Wystawienie faktury objętej klasyfikacją GTU należy wskazać poprzez wstawienie w odpowiedniej rubryce cyfry 1. Jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca nie wystawił żadnej faktury objętej GTU — powinien pozostawić pole puste.

Kto musi używać kodów GTU?

Obowiązek oznaczania towarów i usług kodami GTU spoczywa na sprzedawcach. Nabywcy nie muszą umieszczać kodów w deklaracjach JPK.

Kiedy nie trzeba stosować kodów GTU?

Kodów GTU nie trzeba stosować w odniesieniu do transakcji:

 • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa, w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca);
 • zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej;
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami;
 • nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Czy informację o kodzie GTU trzeba umieścić także na fakturze?

Prawo nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku umieszczanie numeru GTU na fakturze. Nie jest to jednak zabronione.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.