Czym jest faktura uproszczona, kto i kiedy może ją wystawić

author Malgorzata Kozicka , 2016-04-04

Z poniższego wpisu dowiesz się, czym jest dokument faktura uproszczona oraz w jakich sytuacjach można wystawiać fakturę uproszczoną i jakie dane powinna zawierać.

Faktura uproszczona a standardowa faktura VAT

Ustawodawca przewidział pewne uproszczenie w wystawianiu faktur, które sprowadza się de facto do ograniczenia liczby obowiązkowych elementów faktury. Z faktury uproszczonej możemy skorzystać w sytuacji, gdy kwota należności ogółem w danej transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro, jeżeli należność jest wyrażona w tej obcej walucie.

Obowiązkowe elementy faktury

Faktura uproszczona zawiera obowiązkowo 9 elementów, a standardowa wymaga wypełnienia 12 elementów. Wybór faktury uproszczonej zamiast standardowej jest dobrowolny - podatnik ma wybór, którą z faktur wystawić.

Elementy na fakturze uproszczonej

Faktura uproszczona jest ważna, jeśli zawiera co najmniej:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

 • kwotę należności ogółem.

Na fakturze uproszczonej należy umieścić dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek. Oprócz tego należy pamiętać o wszystkich dodatkowych danych, które obligatoryjnie umieszcza się w treści faktur dokumentujących szczególne przypadki sprzedaży (metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie i inne).

Podstawa prawna: art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.

“Faktura może nie zawierać danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.

Czytaj również: Co to jest faktura europejska i co powinna zawierać?

Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną

Możliwość wystawienia faktury uproszczonej powstaje, gdy kwota należności ogółem z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota na fakturze wyrażona jest w euro).

 

 

Istnieją wyjątki, kiedy to bez względu na wartość kwoty należności, podatnik nie może skorzystać z faktury uproszczonej. Jest tak w przypadku:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),

 • sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju,

 • gdy faktura wystawiona jest na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

 • dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca towaru lub usługobiorca.

Jakich danych nie musi zawierać faktura uproszczona

Faktura uproszczona może nie zawierać danych dotyczących:

 • nabywcy (imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów),

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),

 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);

 • stawki podatku,

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.