Przejdź do: blog | poradnik

Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług od 1 sierpnia 2016 roku.

author Malgorzata Kozicka , 2016-08-02

1 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. pakiet paliwowy, który ma uszczelnić pobór VAT.

Zmiany deklaracji VAT 7

W sierpniu bieżącego roku uległy zmianie zasady rozliczania i zapłaty podatku od towarów i usług od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Minister finansów wydał rozporządzenia określające nowe wzory deklaracji:

  • VAT-7,

  • VAT-7K,

  • VAT-7D,

  • VAT-8,

  • VAT-9M

Co uległo zmianie?

  • Wprowadzono zmiany w rozliczeniach podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym (których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059, z późn. zm.). Po zmianach podatnik będzie zobowiązany odprowadzać dzienne wpłaty podatku od towarów i usług oraz składać deklaracje za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych.

  • Odtąd obowiązek składania deklaracji oraz pobrania i wpłacenia podatku do organów celnych będzie spoczywał na płatniku, jeżeli wewnątrzwspólnotowe nabycie wymienionych w ustawie towarów będzie odbywało się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

  • Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M należy stosować, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r., a deklaracji VAT-7K, VAT-7D, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r.

Czytaj również: Preferencyjna stawka odsetek podatkowych - co oznacza i jakie zmiany przyniósł 2016 rok?

Podstawa prawna

Rozporządzenie wydano w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) w zakresie zmiany zasad deklarowania i zapłaty podatku od towarów i usług od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, czyli takich, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2012 poz. 1059, z późn. zm.).

 
 

Dotychczasowe wzory

Dotychczasowych wzorów deklaracji można używać do momentu rozliczenia ostatniego okresu rozliczeniowego 2016 r. Wyjątkiem będą podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Deklaracja musi zostać złożona do naczelnika urzędu celnego do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.