Zmiany w prowadzeniu PKPiR 2016

author Malgorzata Kozicka , 2016-04-12

8 kwietnia bieżącego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. dotyczącego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Główne założenie wprowadzonych zmian to ułatwienie ewidencjonowania wydatków na badania i rozwój. Co ważne, wprowadzono również zwolnienie z obowiązku drukowania księgi po spełnieniu określonych warunków.

Pobierz nowy wzór KPiR.

KPiR prowadzone w systemach online

Aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku drukowania ksiąg sporządzonych za pomocą komputera, należy zadbać o:

1) posiadanie instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

3) przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem.

Kliknij, aby pobrać pełną treść nowelizacji.

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

W nowelizacji ustawy ujęto również nową ulgę podatkową na działalność B+R. Preferencja pozwala od początku 2016 roku wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od branży czy wielkości, odliczać od 10 do 30% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności B+R. W związku z tym w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia PKPiR przewidziano wyodrębnienie kosztów działalności B+R, należy wpisywać je do osobnej kolumny.

Podstawa prawna oraz omówienie na stronie Ministerstwa Finansów.

Spis z natury po zmianach 2016

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

 

 

Dane obowiązkowe na kartach przychodów

Po nowelizacji, karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane:

 1. imię i nazwisko pracownika,

 2. identyfikator podatkowy (numer identyfikacji podatkowej albo numer PESEL),

 3. miesiąc, w  którym nastąpiła wypłata,

 4. sumę osiągniętych w  danym miesiącu przychodów brutto (w gotówce i w  naturze),

 5. koszty uzyskania przychodu,

 6. składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),

 7. podstawę obliczenia zaliczki w danym miesiącu,

 8. sumę dochodu narastająco od początku roku,

 9. kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z  przepisami ustawy o  podatku dochodowym,

 10. składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

 11. należną zaliczkę na podatek dochodowy,

 12. datę przekazania zaliczki na rachunek właściwego US;

Karty przychodów powinny zostać wypełnione najpóźniej w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów na rachunek urzędu skarbowego, w praktyce najczęściej do 20-go dnia kolejnego miesiąca.

Źródło: (Dz. U. z 2016 r., poz. 467) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 § 5 ust. 2)

Podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie 2016 roku według starego wzoru KPiR, mogą prowadzić księgę według wzoru sprzed nowelizacji do końca 2016 roku.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.