Umowy zlecenia i umowy o dzieło - co zmieniło się od 01.01.2016 r.

author Malgorzata Kozicka , 2016-01-15

Wraz z początkiem 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Co dokładnie niesie za sobą nowelizacja i kogo dotyczy?

 

Umowy zlecenia w 2016 roku

Za zmiany odpowiedzialna jest ustawa z dnia 23 października 2014 r., jednak obowiązywanie jej w punktach dotyczących umów zleceń rozpoczęła się wraz z początkiem stycznia bieżącego roku.

Do tej pory nie było obowiązku opłacania składek od wszystkich zawartych umów-zleceń. Jeśli ktoś pracował w ramach kilku takich umów, to tylko od jednej z nich był zobowiązany odprowadzać składki. Z pozostałych ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dobrowolne, a obowiązkowa była tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Teraz ozusowane zostaną wszystkie zlecenia, do wysokości płacy minimalnej.

 

Minimalne wynagrodzenie w 2016 r. będzie wynosiło 1.850 zł brutto.

Dotychczas można było wybrać najniższą. Od teraz obowiązkiem ubezpieczenia objęta będzie wybrana umowa. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tego kontraktu będzie niższa od 1850 zł, to kolejna umowa także będzie podlegać ZUS, aż do osiągnięcia kwoty minimalnej. Co to oznacza w praktyce?

Jeśli zleceniobiorca wykonując pracę podlega jednocześnie trzem umowom, w sumie z nich otrzymując wynagrodzenie niższe lub równe minimalnemu, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będzie podlegał z wszystkich trzech umów.

Oznacza to, że płatnik (pracodawca) zatrudniający daną osobę na umowę zlecenia będzie zobowiązany zgłosić ją do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Spora zmian dla zleceniobiorcy zajdzie, jeżeli do tej pory odprowadzał składki społeczne od kwoty niższej niż 1.850 zł, a zarabiał więcej niż wynosiło minimalne wynagrodzenie brutto. Od stycznia taki stan rzeczy nie będzie mógł mieć miejsca.

 

Zmiany 2016 dla prowadzących działalność gospodarczą

Jeśli zleceniobiorca prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązany będzie zapłacić obowiązkowe składki od prowadzonego biznesu, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy-zlecenia będzie niższa niż minimalna podstawa dla składek pełnych ZUS:

555 zł wynosi nowa podstawa dla składek preferencyjnych w 2016 r.

Oznacza to, że aby uniknąć opłacać składek społecznych z tytułu dodatkowej działalności na umowie zlecenia należy osiągać przychód minimalny w wysokości 2.433 zł czyli tyle, ile wynosi aktualna podstawa wymiaru składek pełnych ZUS z tytułu działalności w 2016 roku.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców w 2016 roku to 2.433,00 zł

W takim przypadku jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń można będzie wybrać umowę zlecenia.

 

Bez zmian - studenci i pracujący na umowę o dzieło.

Zmianom 2016 nie zostają natomiast objęci studenci (osoby posiadające status studenta lub ucznia (do 26 roku życia). Studentom nadal przysługuje prawo do niepłacenia składek ZUS z tytułu umów zleceń. Także umowy o dzieło nadal nie będą podlegały składkom ZUS. Należy pamiętać, że niektóre umowy o dzieło podlegały do tej pory obowiązkowemu ubezpieczeniu i to również się nie zmieniło. Mowa tu o przypadku zawarcia umowy o dzieło z pracownikiem, z którym przedsiębiorca ma również podpisaną umowę o pracę lub sytuacji, gdy w ramach umowy o dzieło, pracownik wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. W takich wypadkach bez zmian pozostaje obowiązek odprowadzenia wszystkich obowiązkowych składek, jak w przypadku samej umowy o pracę.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.